Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ

Đăng ngày 7/15/2019 8:28:17 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 24 | FileSize: 0.28 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu cơ sở khoa học về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; - Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.
BGIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
BNI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
NHƢ MINH NAM
NĂNG LỰC VIÊN CHC VIN KHOA HC T
CHỨC NHÀ NƢỚC, B NI V
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s:
60 34 04 03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN LÝ CÔNG
HÀ NỘI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti: HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc : TS. HOÀNG MAI
Phn bin 1: TS. Trn ThDiu Oanh
Phn bin 2: TS. Trn Ngh
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành chính
Quc gia
Địa điểm: Phòng hp 204, Nhà A - Hội trường bo vluận văn thạc sĩ,
Học
vin Hành chính Quc gia
S: 77 Nguyn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Ni
Thi gian: vào hi 15 gi15 tháng 5
năm 2017
Có thtìm hiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Luận văn
Để g
p phần n
ng cao chất lượng phc vụ người dân và cộng đồng trong
lĩnh vực khoa hc, cn thiết phi phát triển đội ngũ viên chức khoa hc chuyên
nghiệp, nh
m ph
t
hu
tối
đa c
c
tiềm năng
tri
thức, t
i
năng
v
chu
ên
môn
nghiệp vụ của đội ngũ viên chức
bảo đảm tính minh bch, công khai và trách
nhim trong hoạt động nghnghip ca viên chức, đ
p ứng
êu cầu của qu
trình
ci cách khu vc dch vcông, phát trin và hi nhp kinh tế quc tế. Do đ
, tôi
la chọn đề
tàinghiên
cu“Năng
lực viên chc
Vin Khoa hc T
chc Nhà
nước, B Ni vụ” nh
m xây dựng cơ sở lý lun và thc tiễn để đề xut mt sgii
pháp phát triển đội ngũ viên chức ti Vin Khoa hc Tchức Nh
nước, BNi
v.
2. Mục đích nhiệm vụ của Luận văn
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận v
thực tiễn về năng lực viên chức, từ đ
đề xuất một số giải ph
p nh
m n
ng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ
chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.
2.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích trên, Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa
học
- Ph
n tích, đ
nh gi
thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa
học Tổ chức Nh
nước hiện na
- Đề xuất, kiến nghị những giải ph
p n
ng cao năng lực viên chức Viện
Khoa học Tổ chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.
3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu của Luận văn
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
8 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu cơ sở khoa học về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; - Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NHƢ MINH NAM NĂNG LỰC VIÊN CHỨC VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC, BỘ NỘI VỤ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : TS. HOÀNG MAI Phản biện 1: TS. Trần Thị Diệu Oanh Phản biện 2: TS. Trần Nghị Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 204, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số : 77 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 giờ 15 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận văn Để g p phần n ng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng trong lĩnh vực khoa học, cần thiết phải phát triển đội ngũ viên chức khoa học chuyên nghiệp, nh m ph t hu tối đa c c tiềm năng tri thức, t i năng v chu ên môn nghiệp vụ của đội ngũ viên chức bảo đảm tính minh bạch, công khai và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức, đ p ứng êu cầu của qu trình cải cách khu vực dịch vụ công, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Do đ , tôi lựa chọn đề tàinghiên cứu“Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ” nh m xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. 2. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn 2.1. Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận v thực tiễn về năng lực viên chức, từ đ đề xuất một số giải ph p nh m n ng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. 2.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên, Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa học - Ph n tích, đ nh gi thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước hiện na - Đề xuất, kiến nghị những giải ph p n ng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn 3.1. Đối tượng nghiên cứu Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung v không gian nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu năng lực viên chức nghiên cứu khoa học thuộc c c Phòng của Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. Không nghiên cứu năng lực của viên chức không tham gia nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước. - Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ từ năm 2011 đến nay. 4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của Luận văn - Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương ph p luận du vật biện chứng, du vật lịch sử của chủ nghĩa M c – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn h a v đường lối chủ trương của Đảng, chính s ch, ph p luật của Nh nước, trong việc đ nh gi năng lực đội ngũ viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ. - Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng c c phương ph p nghiên cứu đặc thù của khoa học quản lý công như: + Phương ph p thu thập số liệu + Phương ph p ph n tích, tổng hợp + Phương ph p so s nh + Phương ph p dự b o... 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn - Luận văn tổng quan, bổ sung v l m rõ cơ sở khoa học về năng lực viên chức chu ên ng nh khoa học. - Ph n tích, rút ra những mặt mạnh, mặt hạn chế cùng những ngu ên nh n kh ch quan, chủ quan của những tồn hạn chế đối với năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. - Đề xuất, kiến nghị một số giải ph p nh m n ng cao năng lực viên chức khoa học của Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn c thể l m t i liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạ về năng lực viên chức. 6. Kết cấu của Luận văn Ngo i phần mở đầu, kết luận, danh mục c c từ viết tắt, phụ lục v t i liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu th nh 03 chương, gồm c : Chương 1: Cơ sở khoa học về năng lực viên chức và năng lực viên chức nghiên cứu khoa học Chương 2: Thực trạng năng lực viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NĂNG LỰC VIÊN CHỨC VÀ NĂNG LỰC VIÊN CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.1. Viên chức và viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học 1.1.1. Khái niệm viên chức Văn h a trong luận văn n được hiểu l :“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật” 1.1.2. Khái niệm viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học Có thể quan niệm Viên chức nghiên cứu khoa học là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ công lập. Hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nh m phát triển khoa học và công nghệ. Các viên chức nghiên cứu khoa học được tuyển dụng và quản lý theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của c c đơn vị này theo qu định của pháp luật. 1.2. Khái niệm năng lực viên chức nghiên cứu khoa học Năng lực viên chức nghiên cứu khoa học được hiểu là tập hợp những thuộc tính tâm lý của viên chức (gồm tri thức, kỹ năng v th i độ, hành vi ứng xử, quan hệ) của viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao. Các yếu tố cấu th nh năng lực bao gồm 3 yếu tố: - Kiến thức - Kỹ năng - Th i độ ứng xử, quan hệ Ba nhóm yếu tố trên được kết hợp chặt chẽ với nhau tạo nên một chỉnh thể đ l năng lực của c nh n con người. Tu nhiên, năng lực của một cá nhân là sự kết hợp và chi phối lẫn nhau giữa ba nhóm yếu tố đ . Trên thực tế, cũng c thể chi tiết các nhóm yếu tố trên thành những yếu tố nhỏ hơn hoặc cũng c thể bổ sung thêm những tiêu chí khác. 1.3. Tiêu chí đánh giá năng lực viên chức khoa học 1.3.1. Đánh giá năng lực viên chức nghiên cứu khoa học thông qua các yếu tố cấu thành năng lực a) Kiến thức của viên chức bao gồm: Một là, trình độ học vấn Hai là, trình độ chu ên môn Ba là, trình độ lý luận chính trị Bốn là, trình độ quản lý Nh nước Năm là, trình độ tin học b) Kỹ năng nghiệp vụ của viên chức cơ bản cần c l : Thứ nhất, kỹ năng soạn thảo văn bản Thứ hai, kỹ năng thu thập v Thứ ba, kỹ năng ph n tích v xử lý thông tin giải qu ết công việc Thứ tư, kỹ năng lập kế hoạch công t c c nh n Thứ năm, kỹ năng phối hợp trong công t c Thứ sáu, kỹ năng giao tiếp Thứ bảy, kỹ năng tham mưu c) Th i độ, h nh vi ứng xử của viên chức Một là, ý thức chấp h nh c c qu định của ph p luật v nội qu , qu chế của đơn vị, tổ chức Hai là, ý thức học tập, rèn lu ện về đạo đức, chu ên môn nghiệp vụ Ba là, tinh thần phục vụ nh n d n Bốn là, ý thức tr ch nhiệm đối với công việc 1.2.2. Đánh giá năng lực viên chức nghiên cứu khoa học thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ Đ nh gi năng lực viên chức qua kết quả thực hiện nhiệm vụ l hình thức đ nh gi hiện đang được p dụng theo qu định ph p luật hiện h nh về viên chức n i chung, do đ , cũng được p dụng với viên chức nghiên cứu khoa học. Theo qu định của Luật Viên chức, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2015Về đ nh gi v ph n loại c n bộ, công chức, viên chức, việc đ nh gi viên chức được ph n loại th nh 4 mức: Một là, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hai là, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ba là, hoàn thành nhiệm vụ Bốn là, không hoàn thành nhiệm vụ 1.3. Các yếu tố tác động đến việc hình thành và phát triển năng lực viên chức nghiên cứu khoa học 1.3.1. Chất lượng và hiệu quả tuyển dụng viên chức nghiên cứu khoa học 1.3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực của viên chức nghiên cứu khoa học 1.3.3. Chế độ, chính sách tạo động lực đối với viên chức nghiên cứu khoa học 1.3.4. Sự quan tâm của người đứng đầu đơn vị đối với việc phát triển năng lực của viên chức nghiên cứu khoa học Kết luận Chƣơng 1 Qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực viên chức v năng lực viên chức nghiên cứu khoa học cho thấ : - Việc sửa đổi hệ thống qu định pháp luật để phân biệt giữa công chức theo Luật Cán bộ, công chức và viên chức theo Luật Viên chức là cần thiết và hợp lý do đặc điểm v tính chất hoạt động của viên chức không trực tiếp thực thi qu ền lực nh nước, qu ền lực chính trị như công chức. - Viên chức là lực lượng lao động được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện hoạt động nghề nghiệp mang những đặc trưng: làm việc tại c c đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp những dịch vụ công; nh m đ p ứng những nhu cầu cơ bản, thiết ếu để du trì, ph t triển con người; được thực hiện trong c c lĩnh vực chu ên ng nh, theo c c tiêu chuẩn chu ên môn thống nhất; được thực hiện nh n danh Nh nước, thể hiện tr ch nhiệm của Nh nước trong qu trình cung cấp c c nhu cầu cơ bản, thiết ếu cho đại đa số người d n đều dựa trên kỹ năng chu ên môn nghiệp vụ, mang tính nghề nghiệp cao, phải được đ o tạo, bồi dưỡng qua c c trường, lớp v được cơ quan c thẩm qu ền cấp văn b ng, chứng chỉ phải đề cao đạo đức nghề nghiệp, c tr ch nhiệm, tận tụ để đ p ứng c c nhu cầu của người d n m Nh nước c tr ch nhiệm phải cung cấp. - Viên chức nghiên cứu khoa học là viên chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học nên được p dụng c c qu định ph p luật về viên chức n i chung nhưng cũng cần x dựng thêm qu định về cơ chế riêng để x dựng lực lượng viên chức nghiên cứu chu ên s u t ch khỏi lực lượng viên chức l m công việc cung cấp dịch vụ trực tiếp. - Năng lực viên chức nghiên cứu khoa học là tập hợp những thuộc tính tâm lý của viên chức (gồm tri thức, kỹ năng v th i độ, hành vi ứng xử, quan hệ) của viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao, được đ nh gi dựa trên các yếu tố cấu th nh năng lực (kiến thức, kỹ năng, th i độ) hoặc đ nh gi theo ph n loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC VIÊN CHỨC TẠI VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC, BỘ NỘI VỤ 2.1. Giới thiệu về Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ Viện Khoa học Tổ chức Nh nước l đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý Nh nước thuộc Bộ Nội vụ l Viện nghiên cứu đầu ng nh về khoa học tổ chức Nh nước l đầu mối quản lý hoạt động khoa học v công nghệ cao của Bộ Nội vụ. Qua hơn 20 năm hình th nh v ph t triển, Viện đã trưởng th nh nhanh ch ng v c nhiều đ ng g p trong sự nghiệp khoa học của ng nh tổ chức Nh nước. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc 2.1.2.1. Chức năng của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước Viện Khoa học Tổ chức Nh nước có chức năng nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý Nh nước; giúp Bộ trưởng quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong c c lĩnh vực quản lý Nh nước của Bộ Nội vụ; thực hiện các dịch vụ công theo qu định của pháp luật. 2.1.2.2. Nhiệm vụ của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức và tổ chức Nh nước. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách và các vấn đề khác phục vụ chức năng quản lý Nh nước của Bộ: + Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động của bộ m h nh chính Nh nước trung ương v chính quyền địa phương c c cấp; + Nghiên cứu cơ sở khoa học tổ chức v cơ chế hoạt động của bộ máy hành chính Nh nước từ trung ương đến địa phương chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức quản lý Nh nước về dịch vụ công, về hội, tổ chức phi Chính phủ (xã hội dân sự) và tổ chức kinh tế; + Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý và phát triển đội ngũ c n bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ; + Nghiên cứu luận cứ khoa học và các giải pháp, mô hình phục vụ cải cách h nh chính Nh nước; + Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức lao động khoa học trong c c cơ quan h nh chính Nh nước; + Nghiên cứu xây dựng c c đề án, dự n, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý Nh nước của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng; + Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền địa phương + Nghiên cứu những vấn đề về quyền v nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, về văn h a giao tiếp v đạo đức trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. - Nghiên cứu ứng dụng: + Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của c c đề tài, chương trình, dự n đã nghiệm thu vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành Nội vụ; + Nghiên cứu triển khai ứng dụng các thành tựu mới, hiện đại của khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Bộ, ngành Nội vụ, bao gồm các phần mềm tin học phục vụ thi tuyển, thi nâng ngạch và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. - Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. - Thực hiện các dịch vụ công. - Đ o tạo sau đại học về chuyên ngành khoa học tổ chức và tổ chức Nhà nước; quản trị nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học theo qu định của pháp luật. - Hợp tác nghiên cứu khoa học. - Tổ chức và quản lý công tác thông tin - tư liệu khoa học và quản lý thư viện khoa học của Viện. - Tổ chức biên tập v ph t h nh định kỳ hàng tháng Bản tin cải cách hành chính và thực hiện điểm báo tuần phục vụ lãnh đạo Bộ. - Tổ chức biên tập v ph t h nh định kỳ Tạp chí Nghiên cứu khoa học của Viện. 2.2. Thực trạng năng lực viên chức nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ 2.2.1. Trình độ đào tạo, bồi dƣỡng so với tiêu chuẩn nghề nghiệp Trình độ đ o tạo của đội ngũ viên chức nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Tổ chức Nh nước ngo i những ưu điểm về chu ên môn nghiệp vụ, quản lý Nh nước cũng như lý luận chính trị còn nhiều hạn chế về ngoại ngữ v tin học cần được khắc phục trong thời gian tới. Cần c sự đ nh gi một c ch nghiêm túc, khoa học v nhìn nhận kh ch quan từ phía c nh n v vai trò của tập thể để từng bước n ng cao hơn nữa trình độ của viên chức không chỉ đ p ứng được êu cầu của vị trí việc l m m phải c chất lượng cao, c khả năng vận dụng kiến thức, lý luận v o thực tiễn công t c đặc biệt trong điều kiện ph t triển nhanh của khoa học, công nghệ l m tha đổi c c qu trình nghiệp vụ tru ền thống. 2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp của viên chức nghiên cứu khoa học Trong những năm gần đ lực lượng viên chức đã đến tuổi nghỉ hưu tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước tương đối nhiều vì vậy trong những năm vừa qua các đơn vị cũng đã tu ển dụng một lượng viên chức trẻ đ p ứng các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp nhưng còn những hạn chế chưa ph t hu được các kiến thức chu ên môn được đ o tạo trong nh trường. Do vậy cần phải tiếp tục bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ đặc biệt là thông qua sự kèm cặp, hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Như vậy về các kỹ năng làm việc của viên chức đ p ứng được cơ bản về yêu cầu của vị trí việc làm, một số kỹ năng mềm còn hạn chế cũng ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công việc của cá nhân và tập thể do vậy Viện Khoa học Tổ chức Nh nước cần sớm đề xuất và có kế hoạch để đ o tạo, bồi dưỡng những kỹ năng này. 2.2.3. Thái độ làm việc và phẩm chất đạo đức của viên chức nghiên cứu khoa học Viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước b ng tình êu nghề nghiệp, gắn b với ng nh, sẽ tiếp tục g p phần x dựng v o sự ph t triển của ng nh trong tương lai, n ng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của công t c nghiên cứu khoa học v Viện Khoa học Tổ chức Nh nước sẽ l một điểm đến để g p phần cho hoạt động cải c ch chế độ công chức, công vụ v cải c ch nền h nh chính Nh nước. 2.2.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ Qua 25 năm x dựng v ph t triển, với nhiều lần tha đổi tên gọi, tổ chức v nh n sự, được sự quan t m s u sắc của cấp ủ Đảng, lãnh đạo Bộ qua c c thời kỳ sự trợ giúp tích cực của c c cơ quan, tổ chức sự nỗ lực phấn đấu của c c thế hệ c n bộ, công chức, viên chức, Viện Khoa học tổ chức nh nước ng c ng lớn mạnh trên c c mặt, khẳng định được vai trò l Viện nghiên cứu đầu ng nh về khoa học tổ chức v khoa học tổ chức nh nước. C c kết quả đạt được đã g p phần quan trọng giúp lãnh đạo Bộ tổ chức v triển khai, ho n th nh xuất sắc c c nhiệm vụ được Đảng v Nh nước giao. C c hoạt động của Viện đã đạt được một số th nh tựu nhất định về c c lĩnh vực như công t c nghiên cứu khoa học, công t c quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ, phối hợp nghiên cứu với c c tổ chức trong nước v quan hệ hợp t c quốc tế, công t c thông tin khoa học v thư viện.. 2.4. Đánh giá chung về năng lực viên chức nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Bộ Nội vụ Nhìn chung, về trình độ chu ên môn của đội ngũ viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước đã được cải thiện tương đối tốt so với những năm trước đ . Viên chức đã c ý thức tự gi c tích cực tham gia theo c c kh a đ o tạo, bồi dưỡng để n ng cao trình độ chu ên môn v g p phần n ng cao năng lực của đội ngũ viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước. Đội ngũ viên chức của Viện Khoa học Tổ chức Nh nước đã nhận thức được sự tha đổi v p lực của sự tha đổi đến công việc, nghề nghiệp của họ trong tương lai. Phần lớn trong số đ đã nhận thức được những hạn chế về trình độ hiện tại so với êu cầu ng c ng cao của công việc,mong muốn được đ o tạo, bồi dưỡng n ng cao trình độ, ho n thiện kiến thức v kỹ năng nghề nghiệp để đ p ứng công việc ng một tốt hơn. Tu nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như số lượng viên chức nghiên cứu khoa học còn mỏng, trình độ chu ên môn, năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Tổ chức nh nước vẫn còn c những hạn chế so với êu cầu thực hiện nhiệm vụ, êu cầu đặt ra đối với một Viện trực thuộc Bộ, công t c đ o tạo, bồi dưỡng ph t triển năng lực viên chức nghiên cứu khoa học còn chưa đ p ứng êu cầu, ha công t c ph n cấp quản lý chưa to n diện… Kết luận Chƣơng 2 Từ việc tìm hiểu thực trạng đội ngũ viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước, Bộ Nội vụ, có thể nhận thấy: -Viện Khoa học Tổ chức Nh nước l đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý Nh nước thuộc Bộ Nội vụ, việc xây dựng đội ngũ viên chức nghiên cứu của Viện là yêu cầu cấp thiết. Hiện nay, viên chức tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước được đ o tạo nhìn chung l phù hợp vị trí việc l m theo tiêu chuẩn của mỗi vị trí đối với c c viên chức, đặc biệt l viên chức mới tu ển dụng c trình độ lý luận chính trị tương đối tốt số lượng viên chức được đ o tạo trình độ quản lý Nh nước còn ít trình độ ngoại ngữ v tin học mới chỉ dừng ở hình thức văn b ng, chứng chỉ m chưa c thực chất ứng dụng thực tiễn để phục vụ cho công việc. - Về kỹ năng nghề nghiệp của viên chức nghiên cứu c nhiều ưu điểm như khả năng tư du khoa học thực hiện đề t i nghiên cứu khoa học hình th nh th i quen tự học, tự nghiên cứu kỹ năng thu ết trình lập luận tư du phản biện linh hoạt, nhạ bén v khả năng tranh luận, hùng biện… Tu nhiên, cũng còn nhiều hạn chế cần được khắc phục như: kỹ năng dẫn dắt sự tha đổi trong nghề nghiệp … Th i độ l m việc v phẩm chất đạo đức của đội ngũ viên chức được đ nh gi tốt, đ p ứng được êu cầu công việc. Công t c đ o tạo, bồi dưỡng viên chức nghiên cứu khoa học tại Viện đã đạt được nhiều th nh tựu. - Thực trạng năng lực viên chức nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nh nước vẫn còn nhiều kh khăn v hạn chế bởi những ngu ên nh n như: việc ph n cấp trong qu trình thực hiện chu ên môn nghiệp vụ cho Viện Khoa học Tổ chức Nh nước còn chưa to n diện số lượng viên chức thiếu chưa ban h nh qu chế về công t c đ o tạo, bồi dưỡng trên cơ sở c c qu định của ph p luật về quản lý công t c đ o tạo, bồi dưỡng chưa c kế hoạch d i hạn về công t c đ o tạo bồi dưỡng kinh phí cấp cho công t c đ o tạo, bồi dưỡng còn tương đối thấp so với êu cầu của Viện trang thiết bị l m việc đã cũ, lỗi thời chế độ tiền lương thu nhập từ công việc chính còn thấp,... CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VIÊN CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC, BỘ NỘI VỤ 3.1. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực viên chức nghiên cứu khoa học 3.1.1. Quan điểm của Đảng Nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ và xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại h a đất nước, cùng với việc tiếp tục khẳng định khoa học và công nghệ là quốc s ch h ng đầu, c c văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp h nh Trung ương đặc biệt chú ý đến yêu cầu phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, n ng cao năng lực của đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ được thể hiện xuyên suốt. 3.1.2. Quy định của Nhà nƣớc

Tài liệu liên quan