Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ...

  • 16/07/2019 03:28:17
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nghiên cứu cơ sở khoa học về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; - Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.28 M, số trang : 24

Chi tiết

BGIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
BNI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
NHƢ MINH NAM
NĂNG LỰC VIÊN CHC VIN KHOA HC T
CHỨC NHÀ NƢỚC, B NI V
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s:
60 34 04 03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN LÝ CÔNG
HÀ NỘI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti: HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc : TS. HOÀNG MAI
Phn bin 1: TS. Trn ThDiu Oanh
Phn bin 2: TS. Trn Ngh
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành chính
Quc gia
Địa điểm: Phòng hp 204, Nhà A - Hội trường bo vluận văn thạc sĩ,
Học
vin Hành chính Quc gia
S: 77 Nguyn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Ni
Thi gian: vào hi 15 gi15 tháng 5
năm 2017
Có thtìm hiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Luận văn
Để g
p phần n
ng cao chất lượng phc vụ người dân và cộng đồng trong
lĩnh vực khoa hc, cn thiết phi phát triển đội ngũ viên chức khoa hc chuyên
nghiệp, nh
m ph
t
hu
tối
đa c
c
tiềm năng
tri
thức, t
i
năng
v
chu
ên
môn
nghiệp vụ của đội ngũ viên chức
bảo đảm tính minh bch, công khai và trách
nhim trong hoạt động nghnghip ca viên chức, đ
p ứng
êu cầu của qu
trình
ci cách khu vc dch vcông, phát trin và hi nhp kinh tế quc tế. Do đ
, tôi
la chọn đề
tàinghiên
cu“Năng
lực viên chc
Vin Khoa hc T
chc Nhà
nước, B Ni vụ” nh
m xây dựng cơ sở lý lun và thc tiễn để đề xut mt sgii
pháp phát triển đội ngũ viên chức ti Vin Khoa hc Tchức Nh
nước, BNi
v.
2. Mục đích nhiệm vụ của Luận văn
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận v
thực tiễn về năng lực viên chức, từ đ
đề xuất một số giải ph
p nh
m n
ng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ
chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.
2.2. Nhiệm vụ
Để đạt được mục đích trên, Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực viên chức tham gia nghiên cứu khoa
học
- Ph
n tích, đ
nh gi
thực trạng năng lực viên chức khoa học tại Viện Khoa
học Tổ chức Nh
nước hiện na
- Đề xuất, kiến nghị những giải ph
p n
ng cao năng lực viên chức Viện
Khoa học Tổ chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.
3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu của Luận văn
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nh
nước, Bộ Nội vụ.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ