Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Nâng cao năng lực thực thi công vụ...

  • 16/07/2019 03:31:58
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính nhà nước; Thực trạng năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào; Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.66 M, số trang : 26

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……./……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
SANGKHOME DOUANGPHACHANH
NÂNG CAO NÂNG LC THC THI CÔNG V ĐỘI NGŨ
CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VIÊNG CHĂN,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Qun công
s: 60.34.04.03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NI NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti Hc vin Hành chính Quc gia
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. BÙI HUY KHIÊN
Phn biện 1: ……………………………..…………..
…………………………………………………..…….
Phn biện 2: …………………………….……………
…………………………………………………………
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành
chính Quc gia
Địa điểm: Phòng họp ………, Nhà ……..- Hội trường bo vluận văn
thạc sĩ, Học vin Hành chính Quc gia
Số: ……- Đường …………………- Quận ……………- TP……………..
Thi gian: vào hồi …….. ngày …… tháng…. năm………
Có thtìm hiu lun văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Trong nền hành chính nhà nước, bphn quan trng nht, có vai trò then
chốt là đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tổ chức nhà nước. Nâng cao
năng lực thc thi công vụ cho đội ngũ cán b, công chc là mt yêu cu khách
quan và đồng thời cũng là một nhim vụ thường xuyên, liên tục. Để bt kp vi
xu thtoàn cầu hóa đòi hỏi động ngũ cán bộ, công chc phải có đủ phm cht
đạo đức, năng lực thc thi công vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mi.
Trong những năm qua, nhn thức được tm quan trng của đội ngũ cán bộ,
công chc, Nước CHDCND Lào đã quan tâm đến vic nâng cao chất lượng đội
ngũ này nhằm đáp ứng yêu cu cải cách hành chính. Hàng năm, Chính phủ đã cử
mt số lượng ln cán b, công chức nhà nước tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng
ở nước ngoài như
Vit Nam, Trung Quốc…, đồng thi Chính phcó nhng
chính sách nhm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chc tích cc hc
tập, tu dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực. Nhnhng bin pháp
đó mà trình độ, năng lực ca cán b, công chc được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên, đội ngũ cán b, công chc nhà nước trên địa bàn tnh Viên
Chăn, Nước CHDCND Lào còn nhiu mt hn chế, chưa đáp ứng được yêu cu,
đòi hỏi ca tình hình mới, đặc bit là yêu cu ca công cuc ci cách hành chính
và hi nhp quc tế.
Để nâng cao chất lượng và hiu quhoạt động ca bmáy hành chính nhà
nước thì đòi hỏi phải nâng cao năng lực thc thi công vcho cán b, công chc
các cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan nhà nước cn chú trọng đào tạo,
bồi dưỡng các kiến thc qun lý và kỹ năng cho đội ngũ cán b, công chc hành
chính. Đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Viêng Chăn
khi được tuyn dụng đã được chun hóa vkiến thc, phù hp vi ngch công
chc và nhim vụ đảm nhận, nhưng kỹ năng và thái độ ca công chc hành
chính tỉnh Viêng Chăn chưa đáp ứng được yêu cu ca nn hành chính hiện đại.
Vic nghiên cứu năng lực thc thi công vca công chức hành chính nhà nước
tỉnh Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào là cn thiết và đặc bit là nghiên cu v
kỹ năng, thái độ, hành vi ca công chc hành chính, từ đó tạo cơ sở để đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính giúp hthc hin tốt hơn nhiệm v
ca mình, góp phn nâng cao hiu lc, hiu quca hoạt động qun lý hành
chính nhà nước.
Xut phát tyêu cu cp thiết đó, tác giả la chọn đề tài “Nâng cao năng
lc
thc
thi
công
v
của
đội
ngũ
công
chức
ti
tỉnh
Viêng
Chăn,
Nước
CHDCND Lào làm luận văn tốt nghip thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. Đề
tài tp trung nghiên cu lý lun vcông v, công chức và năng lực thc thi công
vca công chức hành chính nhà nước, đánh giá thực trạng, đề xut nhng gii
pháp vi mong mun góp phần nâng cao năng lực thc thi công vca công
chức các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn, xây dng
nn hành chính chất lượng, chính quy, chuyên nghip, hiện đại, đội ngũ cán bộ,
công chc có đủ trình độ, kỹ năng thực thi công vtheo yêu cu phát trin kinh
tế xã hi ca tỉnh Viêng Chăn nói riêng và của Nước CHDCND Lào nói chung
trong thi gian ti.
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ