Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động ban hành văn bản hành...

  • 16/07/2019 03:34:13
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về hoạt động ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân quận; Hoạt động ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao hoạt động ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.60 M, số trang : 26

Chi tiết

1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
...../.....
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN THỊ HẰNG
HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM,
THÀNH PHỐ NỘI
TÓMTẮTLUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NỘI - NĂM 2017
2
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ KIM NGÂN
Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
Học viện Hành chính Quốc gia
Phản biện 2: TS. Đoàn Thị Hòa
Trường Đại học Nội vụ Nội
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện
Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... ..- Hội trường bảo vệ luận văn
thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia
Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
3
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi phải có một nền hành chính đủ
mạnh, giải quyết nhanh gọn, đảm bảo chính xác, hiệu quả công việc
trong nhiều mặt của đời sống xã hội.
Văn bản quản lý nhà nước (VBQLNN) nói chung và văn bản quản
hành
chính
nhà
nước
(VBQLHCNN)
nói
riêng
phương
tiện
không
thể
thiếu
trong
hoạt
động
quản
nhà
nước
(QLNN).
công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành nhà
nước. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản sẽ giúp cho hoạt động
của cơ quan diễn ra một cách có hệ thống, đảm bảo hơn nữa tính pháp
quy, thống nhất trong giải quyết công việc của cơ quan mình.
Văn bản quản lý hành chính Nhà nước của địa phương có vai trò
rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Hoạt
động
ban
hành
văn
bản
hành
chính
được
xem
một
vấn
đề
quan trọng, được các cơ quan hành chính đặc biệt quan tâm.
Nam
Từ
Liêm
một
Quận
được
thành
lập
theo
Nghị
quyết
số
132/NQ-CP
ngày
27
tháng
12
năm
2013
của
Chính
phủ
trên
sở
điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm cũ, gồm 5 xã: Mễ
Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ và toàn bộ 536,34 ha và
34.052 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Phương; toàn bộ 137,75 ha và
23.279
nhân
khẩu
còn
lại
của
thị
trấn
Cầu
Diễn.
Quận
gồm
10
phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô,
Phương
Canh,
Tây
Mỗ,
Trung
Văn,
Xuân
Phương.
Ngày
01/4/2014
Quận Nam Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động. Các cơ quan chuyên
môn của UBND quận cũng mới được thành lập và đưa vào hoạt động
từ
ngày
01/4/2014
theo
Nghị
định
số
14/2008/NĐ-CP
ngày
20/01/2010 của UBND thành phố về việc tổ chức các cơ quan chuyên

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ