Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với...

  • 16/07/2019 03:24:30
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được kết cấu làm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế; Thực trạng thực thi chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội; Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.63 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHẠM THỊ THANH HOA
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN
BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP NỘI
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. Chi Mai
NỘI 2016
Luận văn được hoàn thành ti:
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. Chi Mai
Người phn bin 1:
Người phn bin 2:
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành
chính Quc gia.
Địa điểm: Phòng hp ….., Hc vin Hành chính Quc gia.
S77 Nguyn Chí Thanh Quận: Đống đa – Thành ph: Hà Ni
Thi gian: Vào hi .......giờ……..tháng ……năm 2016
Có thtìmhiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc giahoc trên trang
Web Khoa Sau đại hc, Hcvin Hành chính Quc gia
M ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Thuế là khoản
thu chủ
yếu
của
Ngân
sách
nhà nước
và là
một
trong
những công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Các nguồn
thu từ thuế đã đáp ứng hầu hết các nội dung chi tiêu công và đồng thời là
công cụ để điều tiết sản xuất trong nước, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế trong
nước cũng như thương mại quốc tế phát triển.
Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu và rộng như hiện nay, các nhà đầu
tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam với những lợi thế so
sánh so với các nước trong khu vực. Thực tế cho thấy, sự tồn tại và phát triển
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với sự
phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Một mặt
sự có mặt của các doanh
nghiệp này tạo ra sự phong phú và đa dạng về các ngành lĩnh vực, kích thích
sự đổi mới đối với các doanh nghiệp trong nước, mặt khác tạo nguồn thu cho
ngân
sách
nhà
nước,
giải
quyết
việc
làm
cho
nguời
lao
động
trong
nước,
đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Trong
những
năm
gần
đây,
công
tác
quản
nhà
nước
về
các
chính
sách thuế đã không ngừng hoàn thiện, tạo điều kiện thông thoáng cho các
nhà đầu tư nước ngoài có thể tận dụng và phát triển tối đa nguồn lực, xóa
bỏ
dần
khoảng
cách
phân
biệt
giữa
chính
sách
thuế
đối
với
các
doanh
nghiệp
trong
nước
nước
ngoài.
Bên
cạnh
đó
các
Bộ
ngành
liên
quan
cũng có các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế nhằm thu hút nguồn vốn
đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực xã hội hóa như y tế, giáo dục...
Năm 2000, Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Hà
Nội ra đời từ những chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực
y tế. Trải qua hơn 15 năm, xây dựng và phát triển tại Việt Nam để có một
uy tín trong lĩnh vực y tế như hiện nay, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã cố
gắng duy trì và phát triển, đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài những chính sách ưu đãi về thuế thì Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ