Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Đăng ngày 7/15/2019 8:24:30 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 26 | FileSize: 0.63 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Luận văn được kết cấu làm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế; Thực trạng thực thi chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội; Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHẠM THỊ THANH HOA
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN
BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP NỘI
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. Chi Mai
NỘI 2016
Luận văn được hoàn thành ti:
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. Chi Mai
Người phn bin 1:
Người phn bin 2:
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành
chính Quc gia.
Địa điểm: Phòng hp ….., Hc vin Hành chính Quc gia.
S77 Nguyn Chí Thanh Quận: Đống đa – Thành ph: Hà Ni
Thi gian: Vào hi .......giờ……..tháng ……năm 2016
Có thtìmhiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc giahoc trên trang
Web Khoa Sau đại hc, Hcvin Hành chính Quc gia
M ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Thuế là khoản
thu chủ
yếu
của
Ngân
sách
nhà nước
và là
một
trong
những công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Các nguồn
thu từ thuế đã đáp ứng hầu hết các nội dung chi tiêu công và đồng thời là
công cụ để điều tiết sản xuất trong nước, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế trong
nước cũng như thương mại quốc tế phát triển.
Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu và rộng như hiện nay, các nhà đầu
tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam với những lợi thế so
sánh so với các nước trong khu vực. Thực tế cho thấy, sự tồn tại và phát triển
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với sự
phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Một mặt
sự có mặt của các doanh
nghiệp này tạo ra sự phong phú và đa dạng về các ngành lĩnh vực, kích thích
sự đổi mới đối với các doanh nghiệp trong nước, mặt khác tạo nguồn thu cho
ngân
sách
nhà
nước,
giải
quyết
việc
làm
cho
nguời
lao
động
trong
nước,
đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Trong
những
năm
gần
đây,
công
tác
quản
nhà
nước
về
các
chính
sách thuế đã không ngừng hoàn thiện, tạo điều kiện thông thoáng cho các
nhà đầu tư nước ngoài có thể tận dụng và phát triển tối đa nguồn lực, xóa
bỏ
dần
khoảng
cách
phân
biệt
giữa
chính
sách
thuế
đối
với
các
doanh
nghiệp
trong
nước
nước
ngoài.
Bên
cạnh
đó
các
Bộ
ngành
liên
quan
cũng có các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế nhằm thu hút nguồn vốn
đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực xã hội hóa như y tế, giáo dục...
Năm 2000, Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Hà
Nội ra đời từ những chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực
y tế. Trải qua hơn 15 năm, xây dựng và phát triển tại Việt Nam để có một
uy tín trong lĩnh vực y tế như hiện nay, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã cố
gắng duy trì và phát triển, đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài những chính sách ưu đãi về thuế thì Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
1
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
9 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Luận văn được kết cấu làm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế; Thực trạng thực thi chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội; Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ THANH HOA HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Chi Mai HÀ NỘI – 2016 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Chi Mai Người phản biện 1: Người phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp ….., Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 Nguyễn Chí Thanh – Quận: Đống đa – Thành phố: Hà Nội Thời gian: Vào hồi .......giờ……..tháng ……năm 2016 Có thể tìmhiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc giahoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Họcviện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Thuế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước và là một trong những công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Các nguồn thu từ thuế đã đáp ứng hầu hết các nội dung chi tiêu công và đồng thời là công cụ để điều tiết sản xuất trong nước, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế trong nước cũng như thương mại quốc tế phát triển. Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu và rộng như hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam với những lợi thế so sánh so với các nước trong khu vực. Thực tế cho thấy, sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Một mặt sự có mặt của các doanh nghiệp này tạo ra sự phong phú và đa dạng về các ngành lĩnh vực, kích thích sự đổi mới đối với các doanh nghiệp trong nước, mặt khác tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho nguời lao động trong nước, đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về các chính sách thuế đã không ngừng hoàn thiện, tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tận dụng và phát triển tối đa nguồn lực, xóa bỏ dần khoảng cách phân biệt giữa chính sách thuế đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó các Bộ ngành liên quan cũng có các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực xã hội hóa như y tế, giáo dục... Năm 2000, Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Hà Nội ra đời từ những chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Trải qua hơn 15 năm, xây dựng và phát triển tại Việt Nam để có một uy tín trong lĩnh vực y tế như hiện nay, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã cố gắng duy trì và phát triển, đóng góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước. Ngoài những chính sách ưu đãi về thuế thì Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 1 cũng còn gặp phải những khó khăn về chính sách thuế. Tình trạng các thông tư thuế chưa rõ ràng cũng như quy trình quản lý thuế còn nhiều bất hợp lý ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh cũng như đầu tư lâu dài. Chính vì vậy, đi sâu nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện chính sách về thuế đối với các bệnh viện quốc tế để tránh thất thu cho Nhà nước cũng như khắc phục tình trạng gây khó khăn cho bệnh viện là một vấn đề cần được quan tâm và nghiên cứu. Từ những căn cứ nêu trên, việc chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội” là phù hợp và cần thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong lĩnh vực quản lý, tác giả Phạm Quang Toàn (2014), Học viện hành chính quốc gia, đã nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ về “Hiện đại hóa quản lý nhà nước trong ngành thuế giai đoạn hiện nay”. Tác giả đã nghiên cứu về hiện đại hóa nhằm cải cách, giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế. Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (2013), Học viện hành chính quốc gia, đã nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ “Quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế Hà Nội”. Trong luận văn tác giả đã đánh giá công tác quản lý trên một sắc thuế là thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tác giả Mạch Thị Tuyết Mai (2009), Học viện hành chính quốc gia, đã nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ “Các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập”. Tuy nhiên, chưa có luận văn nào đi sâu nghiên cứu về các chính sách cho từng ngành, lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực y tế. Đặc biệt, trong những năm qua, lĩnh vực y tế là lĩnh vực được toàn xã hội quan tâm.Vì vậy có thể nói đề tài được lựa chọn nghiên cứu là không trùng lắp với các đề tài đã nghiên cứu. 2 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung về chính sách thuế hiện tại, tìm hiểu thực trạng của các chính sách thuế đối với các bệnh viện quốc tế, luận văn đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế, góp phần bảo đảm thu đúng thu đủ số thuế, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của bệnh viện cũng như định hướng đầu tư mở rộng bệnh viện trong tương lai. 3.2. Nhiệm vụ: Hệ thống hoá những cơ sở khoa học về chính sách thuế và ảnh hưởng của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế. Đánh giá chính sách thuế hiện hành đối với Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Cách chính sách thuế hiện hành đối với bệnh viện quốc tế (Bệnh viện có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) - Phạm vi nghiên cứu: + Thời gian: Từ 2012 đến hết tháng 12/2015 và định hướng đến 2020 + Không gian: Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận: Đề tài sử dụng các phương pháp luận là: - Phương pháp luận của chủ nghĩa Mac - Lênin, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về các chính sách thuế liên quan đối với lĩnh vực y tế và đặc biệt đối với khối bệnh viện ngoài công lập mà chủ yếu là bệnh viện quốc tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài còn sử dụng các phương pháp: Phân tích tổng hợp, điều tra trực tiếp, thống kê,so sánh, ... 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Ý nghĩa lý luận: Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài, hi vọng luận văn có thể đưa ra một số ý kiến, kiến nghị giúp ích cho nhà nước trong việc hoàn thiện các chính sách, kiện toàn hơn nữa hệ thống các văn bản pháp luật, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì nhân dân trong tương lai. Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn mang đến một cách nhìn tổng quan về các chính sách thuế hiện thời đối với bệnh viện quốc tế và thông qua thực tiễn thực thi chính sách thuế tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, từ đó đóng góp ý kiến nhằm cải thiện hơn nữa các chính sách thuế nói chung và chính sách thuế nói riêng đối với ngành y tế. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu làm ba chương: Chương 1: Cơ sở khoa học của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế Chương 2: Thực trạng thực thi chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế. 4 Chương 1 C Ở C C C C ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC T 1.1. Tổng quan về chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế. hái uát v chính ách thu đối v i ệnh viện quốc t . 1.1.1.1. h i ni n h ủ h h i ni Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Nó là một công cụ tài chính để tạo lập nguồn thu nhằm duy trì hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. n h Thuế mang bản chất giai cấp của Nhà nước. ự khác nhau của nhà nước được thể hiện qua nội dung của việc thu thuế như: thu thuế của ai là chủ yếu, thu như thế nào, thu làm gì Thuế còn thể hiện tính chất xã hội rộng rãi bởi thuế được thu đối với toàn dân, liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mọi người dân trong xã hội có nghĩa vụ đóng thuế đồng thời cũng có quyền kiểm tra xem nhà nước đã sử dụng các khoản đóng góp đó có hợp lý không h n i h Căn cứ vào tính chất của thuế giữa người nộp thuế và người chịu thuế người ta chia thuế làm hai loại: - Thuế gián thu ndirect taxes là loại thuế được cộng vào giá, là một bộ phận cấu thành của giá bán hàng hóa, dịch vụ, thuế được coi như là tài sản của Nhà nước. - Thuế trực thu Direct taxes là loại thuế trực tiếp thu vào thu nhập của các tổ chức kinh tế, cá nhân như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đối với người có thu nhập cao. 1.1.1.2. ư i nư ng i h i ni h nh h ư i nư ng i 5 Đầu tư nước ngoài là việc nhà đầu tư bỏ vốn và bất k hình thức giá trị nào khác vào nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội. 1.1.2. Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1.2.1. Ch nh h h Chính sách thuế là một nội dung của chính sách tài chính quốc gia, là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp và công cụ mà nhà nước sử dụng đề ra quyết định về thu nhập và huy động nguồn thu để đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu của mình. Chính sách thuế là một bộ phận không thể thiếu được trong hệ thống chính sách tài chính quốc gia, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vai trò của chính sách thuế thể hiện qua chức năng cơ bản tự thân của nó: chức năng định hướng và chức năng điều tiết. 1.1.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc của chính sách thu Chính sách thuế có các mục tiêu cơ bản sau: - Huy động đầy đủ, kịp thời số lượng thu cho ngân sách Nhà nước. - Phát huy tốt nhất chức năng của thuế trong nền kinh tế. - Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân. Để đạt được những mục tiêu trên, chính sách thuế cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: - Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. - Chính sách thuế phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, mức động viên hợp lý. 1.1.2.3. Quá trình hoàn thi n chính sách thu của Vi t Nam 1.1.2.4. Qu n lý thu Quản lý thuế là hoạt động của Nhà nước mà cơ quan thuế là đại diện để tổ chức, điều hành hệ thống quản lý thu thuế nhằm động viên nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước theo những quy định của pháp luật về thuế. 6 1.1.2.5. i ủ h nh h h ối v i ho ộng ư c ti nư ng i 1.1.3. 1.1.3.1. h i ni ệnhviệnquốctế ố nh vi n quốc t ốn ế ư i nư ng i Bệnh viện quốc tế là bệnh viện được thành lập với 100% vốn đầu tư từ nước ngoài hoạt động và tuân thủ theo Pháp luật Việt Nam. Theo Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1.1.3.2. i ủ nhvi n quốc t ốn ư i nư ng i 1.2. Nội dung của các chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế 1.2.1. Chính sách thu thu nhập doanh nghiệp đối v i bệnh viện quốc t 1.2.2. hu giá t ị gi t ng đối v i ệnh viện quốc t . 1.2.3. hính ách thu n i đối v i ệnh viện quốc t . 1.2.4. hính ách thu nh th u đối v i ệnh viện quốc t . 1.2.5. hính ách thu thu nhập cá nh n đối v i ệnh viện quốc t . 1.2.6. Thu v các h n ph i n p hác 1.3. Kinh nghiệm thực hiện chính sách thuế tại các doanh nghiệp nước ngoài. 1.3.1. inh nghiệ th c hiện chính ách thu của m t số nh nghiệp nư c ng i 1.3.2. i h c inh nghiệ t ch việc th c hiện chính ách thu đối v i ệnh viện quốc t . Th nh , mặc dù việc tự khai tự nộp đã khẳng định được tính cần thiết và ưu việt của mình, đồng thời trong điều kiện phát triển ngày nay, áp dụng cơ chế này là tất yếu, nhưng bệnh viện cũng cần ý thức được rằng cơ chế quản lý này chỉ thích hợp áp dụng khi nhân viên kế toán của bệnh viện có đủ khả năng và trình độ thực hiện. Thêm nữa là thông tin trước khi kê khai và nộp thuế phải được kiểm chứng xác thực để tránh lỗi hiểu sai quy định, chính sách dẫn đến số kê khai nộp thuế thiếu. Từ đó ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp cũng như dẫn đến việc phải nộp kê khai bổ sung, 7 nộp phạt thuế không đáng có. Th h i, để áp dụng tốt các chính sách thuế và cập nhật thường xuyên chính sách thuế thì bệnh viện quốc tế cũng phải thường xuyên tham gia các khoa tập huấn mà cơ quan thuế tổ chức. Kế toán thuế phải luôn luôn cập nhật các chính sách thuế trên trang web chính thức của Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế cũng như của Cục thuế. Mặt khác, thường xuyên đánh giá kết quả kê khai, theo dõi kịp thời để rút ra những kinh nghiệm phù hợp và kê khai bổ sung nếu phát hiện kê khai nhầm, thiếu. Th , bệnh viện quốc tế phải thường xuyên liên hệ, trao đổi với người phụ trách thuế của bệnh viện, cụ thể là chuyên viên thuế của phòng kiểm tra thuế số 1 thuộc Cục thuế. Hoặc trao đổi thông tin về thuế bằng cách gọi điện thoại đến phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ của Cục thuế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo bằng cách tự đào tạo nâng cao trình độ kế toán thuế theo chức năng. Trong một số trường hợp, các chính sách thuế chưa rõ ràng, gây khó hiểu, bệnh viện nên gửi công văn đến Cục thuế, Tổng cục thuế hoặc Bộ tài chính để hỏi. Khi nhận được công văn trả lời của cấp có thẩm quyền, có hướng dẫn rõ ràng, khi đó bệnh viện dễ dàng áp dụng, tránh sai sót trong kê khai và nộp thuế. Th ư, bệnh viện có thể tiến hành phân loại các sắc thuế mà bệnh đang áp dụng, đánh giá sắc thuế nào có rủi ro cao, chính sách dễ thay đổi hoặc có xu hướng thay đổi trong tương lai để tìm ra biện pháp quản lý và các phương thức hỗ trợ thích hợp, tăng cường quản lý theo cách giảm thiểu rủi ro. Th nă , bệnh viện nên áp dụng dịch vụ tư vấn thuế như là một công cụ hữu ích trợ giúp kế toán của bệnh viện. Tư vấn thuế ngoài việc nắm vững pháp luật về thuế, kiến thức tài chính, kế toán, ngoài ra còn yêu cầu cao về đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo lợi ích của nhà nước, người nộp thuế - bệnh viện quốc tế cũng như lợi ích của đại lý thuế, góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, rõ ràng. Tư vấn thuế giúp bệnh viện soát xét việc tuân thủ, áp dụng chính sách thuế hiện hành đã đúng, đủ hay chưa. Đồng thời giúp bệnh viện cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế, tìm 8 ra những rủi ro và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp và có cách lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, đối với nhà nước, thông qua các tư vấn thuế cũng giúp “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời” số thuế phải nộp. Tư vấn thuế như là “cánh tay nối dài’ của cơ quan thuế để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thuế, giúp cho bệnh viện hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế. Th , bệnh viện lựa chọndịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm tra lại kết quả hoạt động kinh doanh một cách chính xác, kịp thời và tin cậy. Kiểm toán độc lập như là bên thứ ba giúp cho bệnh viện tạo niềm tin cho những người quan tâm, những người liên quan dặc biệt là chủ sở hữu, nhà đầu tư và thậm chí là cơ quan thuế, ngân hàng. Kiểm toán độc lập còn góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố tình hình hoạt động tài chính, kế toán,chỉnh sửa những sai phạm trong quá trình kê khai và nộp thuế của bệnh viện. 9 Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH THU ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC T TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI 2.1. Giới thiệu về hoạt động của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. 2.1.1. Khái quát v tình hình hoạ ộng của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên không chỉ ở Hà Nội mà còn ở Miền Bắc Việt Nam, là bệnh viện đa khoa và cung cấp các dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế để khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe vớicông nghệ cao cho người Việt Nam và người nước ngoài. Đây là một mô hình bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư 100% của Pháp hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế. Là một cơ sở y tế tư nhân đầu tiên, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội được tổ chức dựa trên đội ngũ y bác sĩ Việt Nam và Pháp. Vì chất lượng chăm sóc y tế không thể tách rời các dịch vụ ngoài y tế, Bệnh viện đã chọn phương châm kết hợp công nghệ và chuyên môn chất lượng cao với chất lượng dịch vụ khách hàng Dự án Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội tiền thân là Trung tâm y tế quốc tế bệnh viện Bạch Mai liên doanh với Úc được chuyển nhượng lại từ “Bệnh viện Quốc tế Hà Nội” cho một công ty Pháp vào năm 2000 với đội ngũ y bác sĩ Việt Nam và Pháp có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hoá. Đội ngũ chuyên môn được hợp nhất bởi các y bác sĩ của “Bệnh viện Quốc tế Việt Nam” và nhóm các bác sĩ Pháp thuộc các chuyên khoa khác nhau. 2.1.2. ơ cấu tổ chức của Bệnh viện Việt Pháp Hà N i Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội với đội ngũ bác sỹ, y tá người Pháp và người Việt Nam hơn 300 người được đào tạo chuyên sâu, giỏi về kinh nghiệm chuyên môn với tinh thần tâm huyết lương y và ngoại ngữ, giàu cam kết đem lại sự an tâm cho bệnh nhân người Việt và người nước ngoài tại Việt Nam. Bệnh viện gồm 40 bác sĩ, trong đó có 4 bác sĩ nước ngoài, 10 khối y tế gồm có 124 nhân viên: Điều dưỡng nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, nhân viên xét nghiệm; khoa dược có 7 nhân viên. Tổng số nhân viên của các bộ phận khác là 145 nhân viên, gồm có nhân viên hành chính, nhân sự, tài chính kế toán, phát triển kinh doanh v.v..Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội với quy mô 68 giường đang hoạt động, trong đó có: + Khoa Nội trú gồm có 56 giường: Khoa ản 18 giường, Khoa nội trú lưu viện 31 giường và Khoa Nhi là 7 giường. + Khoa hồi sức và điều trị tích cực có 5 giường + Khu điều trị lưu viện trong ngày có 7 giường 2.1.3. Chức n ng h ạt đ ng chuyên môn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là một Bệnh viện đa khoa gồm 20 chuyên khoa với môi trường y tế chất lượng cao, Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân chúng, những người mong đợi tìm thấy ở Việt Nam những dịch vụ y tế mà họ đang phải tìm ở nước ngoài. 2.1.4. Tình hình tài chính của Bệnh viện Việt Pháp Hà N i Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là một dự án bệnh viện quy mô với vốn đầu tư 56.674.000 đô la Mỹ, vốn điều lệ 29.429.584 đô la Mỹ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư lên tới 50 năm. Ngoài trụ sở chính đặt tại số 1 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa,bệnh viện còn có một phòng khám tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Trong tháng 7/2016 bệnh viện đã tiến hành khởi công mở rộng dự án với quy mô tăng lên 170 giường bệnh. Bệnh viện dự kiến phần mở rộng sẽ kết thúc và đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2019. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Bệnh viện Việt Pháp luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trong 10 năm hoạt động vừa qua là: 239,550,000,000 đồng. Doanh thu liên tục tăng qua các năm kể từ khi kinh doanh có lãi sau ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu cũng tương đối ổn định thể hiện ở các năm như sau năm 2012, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu chiếm 26%, năm 2013: 31%, năm 11 2014: 28% và năm 2015 là 29%. Trong 6 tháng đầu năm 2016 này, doanh thu của bệnh viện đã đạt được 230 tỷ, dự kiến 6 tháng cuối năm nay đạt 220 tỷ và được thể hiện cụ thể qua bảng biểu và biểu đồ Hình 2.1 sau đây: Doanh thu Lợi nhuận 408.664.000.000 392.203.000.000 432.664.000.000 438.935.000.000 2012 20 Doanh thu - lợi nhuận 2015 Hình 2.1. Doanh thu và lợi nhuận của Bệnh viện Việt Pháp từ năm 2012 đến năm 2015 Ng ồn i h nh ã ki n ủ nh i n i h H Nội 2.2. Th c trạng áp dụng chính sách thuế tại bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Tài liệu liên quan