Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả công tác quản lý văn bản...

  • 16/07/2019 03:30:46
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến hiệu quả công tác quản lý văn bản; Thực trạng hiệu quả của công tác quản lý văn bản tại Sở Y tế Hà Nội; Các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại cơ quan Sở Y tế Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.32 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……/……
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN MINH HUYỀN
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN VĂN BẢN ĐI, ĐẾN
TẠI SỞ Y TẾ NỘI
Chuyên ngành: Thạc sĩ Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Nội - Năm 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG THÀNH
Phản biện 1:
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà
Học viện Hành chính quốc gia
Phản biện 2:
Tiến sĩ Đoàn Thị Hòa
Đại học Nội vụ Hà Nội
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận vă Thạc sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp 204 Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia.
Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội
Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 ngày 09 tháng 2 năm 2017
Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc thư viện của
Học viện Hành chính Quốc gia.
M ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Trong hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước, thực tế đã cho thấy công tác quản lý văn bản
nếu được tổ chức, thực hiện một cách hợp lý, nghiêm túc và khoa học sẽ góp phần:
- Đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý; cung cấp những tài liệu, tư liệu, phục vụ cho mục đích,
nhu cầu giải quyết công việc. Đồng thời cung cấp những thông tin quá khứ, những căn cứ, bằng chứng phục
vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan khi cần thiết.
- Giúp cho cán bộ, công chức cơ quan nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết, xử lý nhanh
chóng các vấn đề (trên cơ sở các văn bản, tài liệu đã được kiểm tra, tập hợp ). Hồ sơ tài liệu trở thành
phương tiện theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc một cách có hệ thống, theo đó sẽ góp phần thực hiện tốt
các mục tiêu quản lý.
- Góp phần giữ gìn những căn cứ, bằng chứng quan trọng, những thông tin bí mật về hoạt động của
cơ quan. Đồng thời công tác quản lý văn bản cũng là cơ sở để tổng hợp tình hình văn bản của cơ quan, tổ
chức.
Trong tiến trình đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thiết lập hệ thống các mục tiêu, tiêu chí
và các nhiệm vụ tối ưu nhằm đưa nền hành chính nhà nước từng bước hiện đại, hoạt động quản lý văn bản có
vai trò:
- Đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán
bộ, công chức, đóng góp vào quá trình cải cách thể chế theo hướng phù hợp.
- Văn bản vừa được coi là một trong những sản phẩm của quá trình quản lý, đồng thời văn bản cũng
được nhìn nhận như một phương tiện hữu hiệu, phục vụ đắc lực và có hiệu quả cho hoạt động quản lý. Vì
thế, hoạt động quản lý văn bản có vai trò như một công cụ để các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm kiểm
soát quá trình hoạt động quản lý nhà nước cũng như cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho người dân theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
Đối với một đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực Y tế như Sở Y tế Hà Nội, hoạt động liên quan
tới sức khỏe và tính mạng của người dân trên địa bàn Thủ đô thì việc quản lý hệ thống văn bản đi, đến còn
giữ một vai trò đặc biệt:
- Bảo đảm phục vụ thông tin văn bản cho hoạt động quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn Thành phố
Hà Nội;
- Giải quyết công việc quản lý nhà nước về y tế có chất lượng; giữ gìn bí mật Đảng, Nhà nước và cơ
quan; phòng ngừa vi phạm pháp luật;
- Hình thành hệ thống hồ sơ quản lý nhà nước về y tế có giá trị phục vụ nhu cầu tra cứu, giải quyết
công việc hàng ngày và chuẩn bị nộp vào lưu trữ để nghiên cứu và sử dụng lâu dài;
- Góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính nhà nước;
Việc tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đúng, nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao năng suất
và hiệu quả hoạt động trong cơ quan, tổ chức. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ, năng
lực, tinh thần trách nhiệm công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên
môn.
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ