Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt...

  • 16/07/2019 03:35:47
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.26 M, số trang : 21

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG
PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Quản công
số:60340403
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Quản công
B
Đắk Lắk, năm 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Dũng
Phản biện 1:
PGS.TS. Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính Quốc gia
Phản biện 2:
TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Tây Nguyên
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính
Quốc gia
Địa điểm: Phòng
02, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sỹ, Học viện
Hành chính
Số: …. – Đường
Phạm Văn Đồng – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thời gian: Vào hồi 17 giờ 30, ngày 28 tháng 5 năm 2017.
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc
trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia.
2
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, là
khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính
trị, xã hội, có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; Công
việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, trong suốt 86 năm xây dựng
và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác cán bộ là một
trong
những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng.
Cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, việc xây dựng, phát triển và nâng
cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt
của các ngành, các cấp và cơ sở là một trong những trọng tâm trong hoạt động
điều hành của Nhà nước ta. Đồng thời là một trong những nội dung quan trọng
của công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà.
Tuy vậy, từ thực tiễn công tác, qua nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta cũng
đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực trạng đội ngũ
cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế như hiện nay;
những vụ việc tiêu cực, tham nhũng của một số ít cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt
thì trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt
chính quyền chưa được quan tâm đúng mức.
Hệ thống chính trị và cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vai trò rất quan
trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cấp hành chính có quan hệ trực tiếp, gắn bó
mật thiết với người dân, là mắt xích, cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Để đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và trở thành hành
động của nhân dân thì phải từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã vững mạnh về trình độ, năng lực, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu
3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ