Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Đăng ngày 7/15/2019 8:35:47 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 21 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……………/…………….
..…./……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN VĂN HÀO
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH
QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG
PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Quản công
số:60340403
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Quản công
B
Đắk Lắk, năm 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Dũng
Phản biện 1:
PGS.TS. Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính Quốc gia
Phản biện 2:
TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Tây Nguyên
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính
Quốc gia
Địa điểm: Phòng
02, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sỹ, Học viện
Hành chính
Số: …. – Đường
Phạm Văn Đồng – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thời gian: Vào hồi 17 giờ 30, ngày 28 tháng 5 năm 2017.
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc
trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia.
2
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, là
khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính
trị, xã hội, có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; Công
việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, trong suốt 86 năm xây dựng
và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác cán bộ là một
trong
những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng.
Cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, việc xây dựng, phát triển và nâng
cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt
của các ngành, các cấp và cơ sở là một trong những trọng tâm trong hoạt động
điều hành của Nhà nước ta. Đồng thời là một trong những nội dung quan trọng
của công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà.
Tuy vậy, từ thực tiễn công tác, qua nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta cũng
đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực trạng đội ngũ
cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế như hiện nay;
những vụ việc tiêu cực, tham nhũng của một số ít cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt
thì trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt
chính quyền chưa được quan tâm đúng mức.
Hệ thống chính trị và cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vai trò rất quan
trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cấp hành chính có quan hệ trực tiếp, gắn bó
mật thiết với người dân, là mắt xích, cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Để đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và trở thành hành
động của nhân dân thì phải từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã vững mạnh về trình độ, năng lực, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTẠO ……………/……………. B..…./…… ./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN HÀO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CAN BÔ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công Mã số:60340403 Chuyên ngành: Quản lý công Mã số:60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Quản lý công TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Quản lý công Đắk Lắk, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………/……………. Đắk Lắk, năm 2017 BỘ NỘI VỤ ..…./…… Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Dũng Phản biện 1: PGS.TS. Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trường Đại học Tây Nguyên Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 02, Nhà A – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sỹ, Học viện Hành chính Số: …. – Đường Phạm Văn Đồng – TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Vào hồi 17 giờ 30, ngày 28 tháng 5 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ và công tác cán bộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội, có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi việc; Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, trong suốt 86 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Cùng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, việc xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp và cơ sở là một trong những trọng tâm trong hoạt động điều hành của Nhà nước ta. Đồng thời là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà. Tuy vậy, từ thực tiễn công tác, qua nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực trạng đội ngũ cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế như hiện nay; những vụ việc tiêu cực, tham nhũng của một số ít cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt thì trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống chính trị và cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là cấp hành chính có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, là mắt xích, cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Để đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và trở thành hành động của nhân dân thì phải từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh về trình độ, năng lực, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu 3 cầu nhiệm vụ của chính quyền cơ sở cấp xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ công chức nói chung, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và có sự trưởng thành, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu và phẩm chất đạo đức, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao là rất cần thiết. Thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, huyện đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thành những Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Vì vậy, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói riêng trong thời gian qua đã đạt được nhiêu kết quả tích cực . Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã đã thể hiện được sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng; trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn được cập nhật và từng bước được nâng cao, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn kém phát triển; tình hình an ninh - chính trị có nhiều phức tạp bởi các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đời sống khó khăn, trình độ kinh tế và dân trí thấp của đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” gây mất ổn định chính trị - xã hội. Mặc khác, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã của huyện hiện nay còn nhiều hạn chế và bất cập. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị vẫn còn thấp. Năng lực tổ chức thực tiễn, giải quyết các sự vụ còn hạn chế, khả năng làm việc 4 độc lập, sáng tạo, hiệu quả còn thấp. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã chưa thật sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả đã nhận thấy, việc tiến hành nghiên cứu luận văn về “Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” là rất thiết thực, vừa có tính cơ bản, lâu dài, vừa có tính cấp thiết cho sự phát triển của huyện hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Vấn đề chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã và nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói chung là một trong những nội dung quan trọng, và đã được các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và các nhà hoạt động chính trị quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong số đó, có một vài công trình điển hình có liên quan đã được công bố như: - Phạm Hồng Thái (2006), Công vụ, công chức nhà nước, Nxb. Tư pháp Hà Nội. Tài liệu đã cung cấp những lý luận cơ bản về công vụ, công chức nhà nước, đồng thời đã đánh giá thực trạng hiệu quả công vụ nhà nước hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả công vụ các cấp khác nhau thì tác giả chưa chỉ rõ sự khác biệt nào. - Hồ Bá Thâm (1995), "Nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay" , Nxb CTQG, Hà Nội. Tác giả đã chỉ ra một số thực trạng về năng lực tư duy của cán bộ cấp xã hiện nay và yêu cầu cấp thiết, cùng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã. Tuy nhiên để ứng dụng vào từng địa phương cụ thể thì vấn còn gặp một số khó khăn nhất định. Cùng một số luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ thuộc Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh viết về cán bộ và công tác cán bộ; Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài báo, tạp chí, sách tham khảo nói về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các công trình nghiên cứu trên cho thấy, việc nghiên cứu về đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã được nhiều tác giả đề cập đến, tuy nhiên vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk chưa có tác giả nào nghiên cứu. Vì vậy, tiếp thu có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình nói trên, tác giả đi sâu nghiên cứu 5 “Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk”. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 3.1. Mục đích nghiên cứu Làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; qua đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát hóa hệ thống lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; phân tích và làm rõ một số quan niệm, phạm trù liên quan đến đề tài luận văn. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay và xác định nguyên nhân. - Đề xuất phương hướng và những giải pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; với đối tượng cụ thể là: chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã (gồm các chức danh: Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ can bô chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyên Krông Păc từ năm 2010 đến nay. - Về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn huyên Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk. 6 - Về khách thể: Luận văn tập trung nghiên cứu các chức danh chủ chốt chính quyền, gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu lý thuyết: Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp nghiên cứu luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói chung, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã nói riêng và có sự kế thừa, chọn lọc kết quả các công trình nghiên cứu trước. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp, phương pháp thống kê, phương pháp đối chiếu so sánh; phương pháp xin ý kiến chuyên gia và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 6.1. Ý nghĩa lý luận Làm rõ đặc điểm cấp xã và đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Nêu ra quan niệm về chất lượng cán bộ chủ chốt và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; xác định tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên đia bàn. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trong giai đoạn hiện nay. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Phân tích và chỉ ra những nguyên nhân hạn chế của chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý xã, phường, thị trấn trong tổ chức chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã hiện nay. 7. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm: Mở đầu, 3 chương, 7 tiết, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung chính của luận văn gồm 03 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. 7 Chương 2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk. Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk. 8 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 1.1. Những vấn đề chung về cán bộ và đội ngũ cán bộ. 1.1.1. Quan niệm về cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã: Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng” [20]. Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt” [20]. Cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã là cán bộ giữ các cương vị chủ chốt chính quyền ở cấp xã như Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn xã, xây dựng tổ chức vững mạnh, xây dựng các xã, thị trấn vững mạnh. 1.1.2. Quan niệm về đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã bao gồm những cán bộ giữ các cương vị chủ chốt chính quyền ở cấp xã, như Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, có chức năng lãnh đạo, quản lý, có vai trò quan trọng, nòng cốt của chính quyền cấp xã, với số lượng, chất lượng và cơ cấu theo yêu cầu nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cấp xã trên địa bàn. 1.1.3. Đặc điểm đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã bao gồm những người gần dân nhất, xuất thân từ nhân dân lao động, thành phần dân tộc đa dạng. Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã hầu hết đều là người địa phương, trực tiếp sống và làm việc tại quê hương, thôn, buôn của mình. Hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã rất đa dạng, phức tạp, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực ở cơ sở và đời sống dân cư trên 9 địa bàn có nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện hạn chế về trình độ văn hóa, trình độ quản lý kinh tế - xã hội. 1.2. Chất lƣợng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. 1.2.1. Chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã là tổng hợp sự thống nhất biện chứng giữa các yếu tố cấu thành chất lượng cả về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thế lực, biểu hiện cụ thể ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn trong từng giai đoạn cụ thể, được biểu hiện qua các nội dung sau: 1.2.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và khả năng thích ứng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao của họ. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã luôn luôn vận động phát triển theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã là tổng hợp sự thống nhất biện chứng giữa chất lượng toàn diện của từng cán bộ với số lượng, cơ cấu của đội ngũ, biểu hiện cụ thể ở sự trong sạch, vững mạnh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả đội ngũ cán bộ này ở cấp xã trên địa bàn. 1.3. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. 1.3.1 Số lượng và cơ cấu hợp lý là yêu cầu cơ bản, là chỉ số đầu tiên để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Chất lượng của đội ngũ cán bộ trước hết phụ thuộc vào mức độ hợp lý về số lượng. Tính hợp lý về số lượng sẽ bảo đảm cho mỗi cá nhân phát huy năng lực, có thể đạt hiệu quả tốt nhất những công việc được giao, bảo đảm cho bộ máy vận hành thông suốt. Đội ngũ cán bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi phải được 10 tinh giản tới mức tối ưu, bảo đảm gọn nhẹ, cơ động, thúc đẩy tính tích cực hoạt động có hiệu quả của mỗi cá nhân, bảo đảm khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cả đội ngũ. 1.3.2. Chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được thể hiện chủ yếu và trực tiếp ở chất lượng của từng người cán bộ. Chất lượng người cán bộ là sự hợp thành của nhiều mặt: phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, kiến thức văn hoá và giao tiếp, năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, kinh nghiệm và phương pháp, tác phong công tác... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát chất lượng của người cán bộ gồm đức và tài, trong đó “đức là gốc”. Đảng ta đã chỉ rõ chất lượng của người cán bộ gồm phẩm chất và năng lực, đáp ứng được theo yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao và biểu hiện bằng kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể về năng lực, CBCC cần có các kỹ năng sau: - Khả năng thuyết phục và lôi cuốn quần chúng: - Khả năng đánh giá con người:. 1.3.3. Kết quả xây dựng chính quyền và kết quả hoạt động trên các mặt công tác là thước đo chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã đòi hỏi phải phân tích, xem xét kết quả hoạt động xây dựng đảng bộ, chính quyền và kết quả hoạt động trên các mặt công tác của từng xã, phường.

Tài liệu liên quan