Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận...

  • 16/07/2019 03:36:01
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được của cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 sắp tới.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.98 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
...../.....
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
Chuyên ngành: Quản công
số: 60.34.04.03
TÓMTẮTLUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. CHU XUÂN KHÁNH
Phản biện 1: ………………………………………….
………………………………………….
Phản biện 2: ………………………………………….
…………………………………………
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện
Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà......
- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia
Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 201...
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Nền hành chính nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của bộ
máy Nhà nước. Nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp
thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt
động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.
Chương
trình
tổng
thể
cải
cách
hành
chính
nhà
nước
giai
đoạn
2001-2010
Chương
trình
cải
cách
hành
chính
nhà
nước
giai
đoạn
2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các mục tiêu chung, đó là:
Cải cách hành chính nhà nước nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị
trường ngày một hoàn thiện, giải phóng lực lượng sản xuất; huy động và
sử dụng
hiệu
quả
mọi nguồn
lực
để phát triển
đất nước;
Cải cách
hành chính nhà nước phải hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ
máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch và vững mạnh,
hiện đại, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, hiệu lực và hiệu quả; Cải
cách
chính nhà nước gắn liền với việc đảm bảo thực hiện trên thực
tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con
người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; Xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”...
Quận
Đống
Đa
một
quận
đông
dân
nhất
trong
số
các
quận,
huyện của thành phố Hà Nội. Số lượng dân cư và tổ chức doanh nghiệp
theo đó cũng nhiều nhất trong số các quận, huyện.
- thành
phố Hà Nội
Đa – thành phố Hà Nội
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ