Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đăng ngày 7/15/2019 8:36:01 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 26 | FileSize: 0.98 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được của cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 sắp tới.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
...../.....
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
Chuyên ngành: Quản công
số: 60.34.04.03
TÓMTẮTLUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. CHU XUÂN KHÁNH
Phản biện 1: ………………………………………….
………………………………………….
Phản biện 2: ………………………………………….
…………………………………………
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện
Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà......
- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia
Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 201...
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Nền hành chính nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của bộ
máy Nhà nước. Nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp
thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt
động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.
Chương
trình
tổng
thể
cải
cách
hành
chính
nhà
nước
giai
đoạn
2001-2010
Chương
trình
cải
cách
hành
chính
nhà
nước
giai
đoạn
2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các mục tiêu chung, đó là:
Cải cách hành chính nhà nước nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị
trường ngày một hoàn thiện, giải phóng lực lượng sản xuất; huy động và
sử dụng
hiệu
quả
mọi nguồn
lực
để phát triển
đất nước;
Cải cách
hành chính nhà nước phải hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ
máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch và vững mạnh,
hiện đại, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, hiệu lực và hiệu quả; Cải
cách
chính nhà nước gắn liền với việc đảm bảo thực hiện trên thực
tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con
người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; Xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”...
Quận
Đống
Đa
một
quận
đông
dân
nhất
trong
số
các
quận,
huyện của thành phố Hà Nội. Số lượng dân cư và tổ chức doanh nghiệp
theo đó cũng nhiều nhất trong số các quận, huyện.
- thành
phố Hà Nội
Đa – thành phố Hà Nội
1
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được của cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 sắp tới..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................./................ BỘ NỘI VỤ ...../..... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÙY LAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 TÓMTẮTLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: TS. CHU XUÂN KHÁNH Phản biện 1: …………………………………………. …………………………………………. Phản biện 2: …………………………………………. ………………………………………… Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng …… năm 201... Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền hành chính nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của bộ máy Nhà nước. Nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các mục tiêu chung, đó là: Cải cách hành chính nhà nước nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày một hoàn thiện, giải phóng lực lượng sản xuất; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; Cải cách hành chính nhà nước phải hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch và vững mạnh, hiện đại, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, hiệu lực và hiệu quả; Cải cách chính nhà nước gắn liền với việc đảm bảo thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”... Quận Đống Đa là một quận đông dân nhất trong số các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Số lượng dân cư và tổ chức doanh nghiệp theo đó cũng nhiều nhất trong số các quận, huyện. - thành phố Hà Nội Đa – thành phố Hà Nội 1 nhà nước. Bộ máy hành chính vẫn mang nặng nhiều dấu ấn cũ trong quá trình điều hành (quan liêu, bao cấp), không theo kịp yêu cầu của giai đoạn mới. chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp chưa rõ ràng, chưa phù hợp với cơ chế thị trường; Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều điều rườm rà, nặng nề. Kỷ cương quản lý không nghiêm. Nạn lãng phí, tham nhũng không bị đẩy lùi, thậm chí có xu hướng trầm trọng; Bộ máy vẫn còn cồng kềnh. Phương thức quản lý vừa quan liêu vừa phân tán. Không nắm hết được yêu cầu của dân; Cơ chế tài chính không thích hợp ông chức còn nhiều người yếu kém về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chưa tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới, xử lý tình huống phức tạp còn lúng túng. Từ những bức xúc nêu trên dẫn đến phải cải cách nền hành chính nhà nước. Do đó, tôi chọn đề tài “Cải cách hành chính nhà nƣớc ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài tôi nêu ra một số các sách chuyên khảo về cải cách hành chính; một số bài báo cụ thể về cải cách hành chính; Và Một số những luận văn cao học có nghiên cứu về vấn đề tuy nhiên – thành phố Hà Nội ở Q – thành phố Hà Nội 2 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách toàn diện thực trạng, những kết quả đạt được của cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 từ đó đề xuất những giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 sắp tới. 4. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là cải cách hành chính nhà nước ở Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. : Xem xét trên hai góc độ: 2012 đến năm 2016 5. Phƣơng pháp ề i gian: trong thời gian 05 năm từ năm nghiên cứu luận của đề tài là chủ nghĩa duy vật lịch sử, duy vật biện chứng và tư tưởng Hồ chí Minh về Nhà nước và pháp luật, hệ thống các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính và các văn bản pháp luật về nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền 3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể như: khảo sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu và một vài phương pháp khác. 6. về mặt lý luận: Hệ thống hóa những lý luận về cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách hành chính nhà nước ở cấp quận (cụ thể là Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) nói riêng. về mặt thực tiễn: Đặc thù Cải cách hành chính nhà nước tại một quận. Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở cho các cán bộ quản lý ở cấp địa phương tại quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung tham khảo và áp dụng trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 - giai đoạn 2 - thực hiện Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. 7. Kết cấu của luận văn Luận văn ngoài Phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì gồm có ba chương: Chương I: Cơ sở khoa học cải cách cải cách hành chính nhà nước Chương II: Thực trạng cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội. Chương III: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội. 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 1.1. Nhận thức chung về cải cách hành chính 1.1.1. Các khái niệm về cải cách hành chính nhà nước có thể khác nhau nhưng các khái niệm đó có một số điểm thống nhất như sau: Cải cách hành chính nhà nước là sự thay đổi có kế hoạch, có mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cải cách hành chính nhà nước không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn trước, chất lượng các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi và đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách hành chính nhà nước thì đạt hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của quốc gia. Ở Việt Nam, đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa có một khái niệm chính thức về cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên rất nhiều văn bản quan trọng của Đảng đã đề cập đến thuật ngữ này như Nghị quyết đại hội Đảng VII, nghị quyết đại hội Đảng VIII… nêu ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho công cuộc cải cách hành chính nhà nước. 1.1.2. Sự cần thiết phải cải cách hành chính 1. khách quan Cũng có nhiều lý do đòi hỏi hoạt động quản lý hành chính của nhà nước phải đổi mới. Hoạt động quản lý nói chung là sự tác động của các chủ thể (quản lý) đến hành vi của các đối tượng bị quản lý( 5 khách thể) nhằm đạt được mục tiêu đã xác định của tổ chức trong những điều kiện cụ thể, thông qua những quyết định quản lý hành chính nhà nước; Xu hướng của các nước là phải thu hẹp phạm vi hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; Đòi hỏi của công dân và xã hội đối với nhà nước ngày càng cao. Công cuộc đổi mới đã được được nhiều thành tựu, nâng cao mức sống và nhận thức của người dân. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cải cách hành chính hướng tới việc nâng cao khả năng hoạt động của bộ máy hành chính để giúp cho quá trình quản lý xã hội của Nhà nước được tốt hơn, trước hết là quản lý nền kinh tế, định hướng cho nền kinh tế phát triển đúng theo định hướng của Nhà nước; Sự phát triển của khoa học - công nghệ: những ảnh hưởng của cách mạng kỹ thuật – công nghệ có ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động quản lý. 1. chủ quan Đó chính là những bất cập còn tồn tại của nền hành chính. Nền hành chính ở ta trong quá trình đổi mới vẫn còn tồn tại nhiều biểu hiện tiêu cực, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như nhu cầu của nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, thể hiện trên các mặt: Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự phân công, phân cấp giữa các ngành, các cấp chưa thật rành mạch; Hệ thống thể chế hành chính chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống nhất; thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm; Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành chính vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có 6 những cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công; Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân, không nắm chắc được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, bị động khi xử lý các tình huống phức tạp; Chế độ quản lý tài chính không phù hợp với cơ chế thị trường. Việc sử dụng và quản lý nguồn tài chính công chưa chặt chẽ, lãng phí và kém hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới, tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân còn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, công chức. Tóm lại, cải cách hành chính nhà nước là đòi hỏi không chỉ của bên ngoài đối với bộ máy hành chính nhà nước mà cũng là sự đòi hỏi của chính bản thân nên hành chính. Nếu chỉ nhận thức sự đòi hỏi bên ngoài thì sự hạn chế nhiều trong cải cách hành chính. Cả yếu tố bên trong và bên ngoài của nền hành chính đều có sự vận động và phát triển. Do đó, cải cách hành chính nhà nước mang tính tất yếu phải có của mọi quốc gia ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Đó cũng là cách thức làm cho bộ máy quản lý hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả. 1.1.3.Nhữngđặctrưngcủacảicáchhànhchính nhànướcởViệtNam Ngoài những điểm giống cải cách hành chính ở các nước , cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam có những đặc trưng riêng sau: , Cải cách được tiến hành trong khuôn khổ hệ thống chính trị một đảng duy nhất cầm quyền. Mặt thuận lợi từ đặc trưng này chính là ở chỗ dễ tạo sự đồng thuận trong hoạch định chính sách, biện pháp, thể chế cho cải cách 7 , Cải cách hành chính nhà nước diễn ra cùng một lúc với khá nhiều cuộc cải cách khác, ví dụ như cải cách kinh tế, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách giáo dục v.v... Đặc trưng này đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất, tập trung nhằm bảo đảm mục tiêu chung của phát triển ảo đảm tính đồng bộ của cải cách hành chính nhà nước với các cuộc cải cách khác trong hệ thống chính trị. , Cải cách hành chính nhà nước được triển khai trên diện rộng, ở tất cả các cấp hành chính. Sáu lĩnh vực cải cách, mỗi lĩnh vực lại bao gồm một loạt các lĩnh vực thành phần cho thấy tính phức tạp, độ rộng của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam. , Sự chỉ đạo nhất quán của Chính phủ là một yếu tố bảo đảm cải cách hành chính nhà nước đạt kết quả. Với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của đất nước. , Cải cách hành chính nhà nước đòi hỏi phải có những thí điểm. Trong quá trình cải cách, nhiều vấn đề trì trệ của nền hành chính nhà nước được phát hiện và các giải pháp được đề xuất để thay đổi. 1.1.4. tiêu, của cải cách hành chính 1.1.4.1. Quan điểm cải cách nền hành chính nhà nước Cải cách hành chính nhà nước phải được tiến hành đồng bộ trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải cách bộ máy nhà nước nói chung; Cải cách hành chính nhà nước phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức và góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng; Thông qua cải cách, tiếp tục làm rõ 8 và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan hành chính, thực hiện phân công, phân cấp rõ và phù hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính; Xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; Cải cách phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. 1.1.4.2. Mục tiêu cải cách hành chính nhà nước

Tài liệu liên quan