Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Pháp luật về...

  • 16/07/2019 03:48:27
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương, cụ thể như sau Lý luận về pháp luật cưỡng chế thi hành án dân sự; Thực trạng thực hiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự tại tỉnh Đắk Lắk; Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.39 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
..…/..
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
KHẮC ĐỨC
PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC
TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 60 38 01 02
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH
CHÍNH
ĐẮK LẮK - NĂM 2017
1
Công trình được hoàn thành tại
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Lương Thanh Cường
Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu
Phản biện 2: TS. Vũ Anh Tuấn
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia.
Địa điểm: Phòng 07 – Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ,
Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Tây Nguyên.
Số: 51 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn
Ma Thuột.
Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Có thể tìm hiểu Luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia.
2
PHẦN MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Thi hành án dân sự là một trong những hoạt động quan đưa các
bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền ra thi hành trên thực
tế, đảm bảo cho quyền lực Tư pháp được thực thi trên thực tế, khôi
phục lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại.
Tuy nhiên,
không phải
bản
án,
quyết
định
nào
cũng được
nghiêm chỉnh chấp hành, mà rất nhiều trường hợp phải sử dụng đến
biện pháp mạnh đó là cưỡng chế buộc thi hành án. Từ tình hình thực
tiễn công tác, tác giả lựa chọn đề tài Pháp luật về cưỡng chế thi
hành án dân sự - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk làm Đề tài Luận văn tốt
nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân sự thì có nhiều bài viết
của nhiều tác giả trong Ngành cũng như ngoài Ngành được đăng tải
trên các báo, tạp chí khoa học, tài liệu chuyên Ngành. Tuy nhiên,
trong số các công trình nêu trên, chưa có công trình khoa học nào
nghiên cứu chuyên sâu ở bậc sau đại học về những vấn đề liên quan
đến hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự của tỉnh Đắk Lắk.
3. Mục đích nhiệm vụ của luận văn
Mục đích: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều chỉnh
pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự nói chung, tại tỉnh Đắk
Lắk nói riêng.
Nhiệm vụ:
- Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động cưỡng chế thi hành
án dân sự trong quá trình giải quyết thi hành án.
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ