Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Pháp luật về...

  • 16/07/2019 03:47:14
  • 21 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: hệ thống hóa và khái lược hóa một số nội dung cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến BTXH. Trên cơ sở đó, hình thành lý luận những vấn đề của pháp luật về BTXH tỉnh Đắk Lắk, phân tích các hình thức và vai trò pháp luật về BTXH. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về BTXH và thực tiễn thực hiện pháp luật về BTXH tỉnh Đắk Lắk, những kết quả đạt được và hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân từ đó rút ra những kinh nghiệm đúc kết pháp luật về BTXH tỉnh Đắk Lắk

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.54 M, số trang : 27

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
HOÀNG XUÂN HÒA
PHÁP LUẬT VỀ BẢO TRỢ HỘI - TỪ THỰC TIỄN
TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 60380102.
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
LUẬT HIẾN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
ĐẮK LẮK - NĂM 2017
Công
trình
được
hoàn
thành
tại:
PHÂN
VIỆN
HÀNH
CHÍNH
TÂY
NGUYÊN - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI
Phản biện 1:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Phản biện 2:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại………………...
…………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………..
vào hồi …… giờ ……ngày…… tháng ……năm 2017.
thể tìm hiểu luận văn tại thư viện:…………………………………………
PHN M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đắk Lắk là một tỉnh của khu vực Tây Nguyên, với khoảng trên 47
dân tộc từ các địa phương cùng đến sinh sống trên địa bàn, đời sống
người dân còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng của
thiên tai và một số yếu tố khác đã làm cho nhiều đối tượng bảo trợ xã
hội cần được trợ giúp rất lớn. Hiện nay, tỉnh đã chăm lo cho 34.972
đối tượng yếu thế về tài chính, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe
miễn phí, dạy nghề và giới thiệu việc làm… nhờ vậy các đối tượng
yếu thế trên địa bàn phần nào giảm bớt những khó khăn trong cuộc
sống, có điều kiện hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những
thành quả đạt được công tác thực hiện pháp luật về BTXH vẫn bộc lộ
nhiều hạn chế cần khắc phục như: lực lượng thực hiện hoạt động
BTXH còn thiếu và yếu; công tác xây dựng, ban hành và tổ chức
thực hiện các văn bản pháp quy về BTXH chưa thật sự chủ động, còn
trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên; công tác tuyên truyền phổ
biến còn hình thức, các chính sách chưa thật sự đến với người dân
cũng như các đối tượng BTXH quản lý đối tượng không thống nhất,
kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý chưa cao nên thường xảy ra trùng lắp,
thực hiện sai đối tượng; hoạt động thanh tra, kiểm tra còn mang nặng
tính hình thức, lỏng lẽo, chỉ khi có dư luận mới tiến hành kiểm
tra…Những hạn chế trong pháp luật về BTXH đã dẫn đến nhiều yếu
kém trong hoạt động như: các đối tượng chưa được chăm lo kịp thời,
chính sách tác động chưa cao đến đời sống cộng đồng của các đối
tượng, chưa thể hiện được tính ưu việc của chính sách. Chính vì lý
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ