Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Sau phuong phap giai cac bai toan pho thong-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243684 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn đã nghiên cứu về sáu phương pháp phổ biến nhất để giải các bài toán phổ thông. Mỗi phương pháp đều trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết và vận dụng các phương pháp đó vào giải một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 14 ,tên 1243684 pdf

Chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
————————–
VŨ THỊ HIỀN
SÁU
PHƯƠNG
PHÁP
GIẢI
CÁC
BÀI
TOÁN
PHỔ
THÔNG
Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp
Mã số : 60460113
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Huy Ruận
Hà Nội - 2015
Mở
đầu
Toán phổ thông chẳng những nhiều về số lượng, còn phong phú về chủng
loại.
Mỗi chủng loại đòi hỏi một phương pháp giải thích hợp. Bởi vậy có nhiều
phương pháp giải toán phổ thông.
Với khối lượng có hạn, luận văn chỉ xin phép trình bày sáu trong những
phương pháp thường dùng nhất.
Luận văn gồm phần mở đầu và sáu chương:
Chương I trình bày về phương pháp quy nạp,
Chương II trình bày về phương pháp phản chứng,
Chương III trình bày về phương pháp suy luận trực tiếp,
Chương IV
trình bày về phương pháp đồ thị,
Chương V
trình bày về phương pháp bảng,
Chương V I trình bày về phương pháp sơ đồ.
Mỗi phương pháp đều có phần tóm tắt cơ sở lý thuyết và phần vận dụng
phương pháp để giải bài tập.
1
Chương
1
Phương
pháp
quy
nạp
1.1
Nguyên
quy
nạp
Nếu khẳng định S(n) thỏa mãn hai điều kiện sau:
a) Đúng với n = k0 (số tự nhiên nhỏ nhất mà S(n) xác định).
b) Từ tính đúng đắn của S(n) đến n = t (hoặc đối với mọi giá trị của n (k0
n t)) (t k0), ta cần chứng minh tính đúng đắn của S(n) đối với n = t+1, thì
khiØS(n) đúng với mọi n k0.
1.2
Phương
pháp
chứng
minh
bằng
quy
nạp
Giả sử khẳng định S(n) xác định với mọi n t0. Để chứng minh S(n) đúng
n t0 bằng quy nạp ta cần thực hiện theo hai bước sau:
1.2.1
Cơ sở quy nạp
Thực hiện bước này tức là ta thử xem sự đúng đắn của S(n) với n = t0 nghĩa
là xét S(t0) có đúng hay không?
1.2.2
Quy nạp
Giả sử khẳng định S(n) đã đúng đến n = t (hoặc đối với mọi n (t0 n t))
(t t0). Trên cơ sở giả thiết này ta chứng minh tính đúng đắn của S(n) đối với
n = t +1, tức S(t +1) đúng.
Nếu cả ba bước trên thỏa mãn, thì theo nguyên lý quy nạp S(n) đúng với
n t0.
2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ