Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Nghien cuu dinh luong mot so hoat chat thuoc khang sinh thuoc nhom Sulfamid bang phuong phap pho ke hong ngoai gan va trung binh-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243685 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn góp phần khẳng định xu hướng đưa các phép phân tích ra khỏi nghiên cứu đơn thuần và áp dụng nhanh trong thực tế, đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất và đặc biệt là tăng tính thời sự của công tác giám định chất lượng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.83 M, số trang : 26 ,tên 1243685 pdf

Chi tiết

ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
.....o0o…..
Thị Hu
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT
THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓM SULFAMID
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI
GẦN TRUNG BÌNH
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC
Nội - 2015
Công trình được hoàn thành tại Đại hc Khoa hc tnhiên.
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS TThTho
Phn bin 1:
PGS. TS Nguyn Xuân Trung
Phn bin 2: TS. Đào Duy Tiên
Luận văn đã được bo vtrước Hội đồng chm luận văn
thạc sĩ họp ti: Phòng s1 bmôn Hóa phân tích, khoa
Hóa học, đại hc Khoa hc Tnhiên.
Vào hi 9 gi00 ngày 26 tháng 08 năm 2015
M ĐẦU
Từ xưa đến nay, vic sdng thuc trong phòng, cha bnh
và tăng cường sc khỏe đã trở thành nhu cu tt yếu quan trọng đối
với đời sống con người.Vic kim soát chất lượng ca các loi mt
hàng này thường đòi hỏi thi gian dài vi nhiều công đoạn phc tp
và chi phí kiểm định khá cao. Ngày nay thế giới đang có xu hướng
tìm kiếm những phương pháp và thiết bcho phép kiểm định nhanh
thuốc đang lưu thông trên thị trường.
So với phương pháp phân tích truyền thống để định lượng
hoạt chất thuốc là sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) thì định lượng
chất bằng phương pháp quang
phổ hồng ngoại
gần và trung bình có
ưu điểm đơn giản trong quá trình tiền xử lý mẫu, phân tích trực tiếp
mẫu rắn nhanh, giá thành rẻ do không tốn dung môi và nếu kết hợp
với thuật toán hồi qui đa biến thì không phải tách riêng các chất trước
khi phân tích nên có thể
phân tích đồng thời các thuốc trong cùng
nhóm thuốc. Đây chính là lí do chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên
cứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhóm
Sulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần trung bình”.
Nghiên cu này sgóp phn khẳng định xu hướng đưa các phép phân
tích ra khi nghiên cứu đơn thuần và áp dng nhanh trong thc tế,
đồng thi cho phép tiết kim thi gian, hóa chất và đặc biệt là tăng
tính thi scủa công tác giám định chất lượng.
1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ