Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Nghien cuu che tao he xuc tac La,Zn,P/TiO2 de Etylester hoa mot so mo ca o Viet Nam va danh gia thanh phan Omega 3, Omega 6 bang GC-MS-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243679 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn chế tạo hệ xúc tác dị thể La,Zn,P/TiO2 với mong muốn có mao quản phù hợp với các phân tử triglyxerit, lực axit-bazơ phù hợp cho phản ứng etyl este hóa chéo mà không bị chuyển vị trí nối đôi, đảo cấu hình, phân nhánh trong quá trình chuyển hóa để cô lập và đánh giá thành phần các axit béo không thay thế trong mỡ cá Rô Phi, Trắm Đen, Diêu Hồng bằng GC-MS.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.36 M, số trang : 22 ,tên 1243679 pdf

Chi tiết

ĐẠI HC QUC GIA NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
---------------------
TRN VĂN PHƯƠNG
NGHIÊN CU CH TO H XÚC TÁC La,Zn,P/TiO2 ĐỂ
ETYLESTER HÓA MT S M VIT NAM ĐÁNH GIÁ
THÀNH PHN OMEGA 3, OMEGA 6 BNG GC-MS
LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
Ni Năm 2012
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
---------------------
TRN VĂN PHƯƠNG
NGHIÊN CU CH TO H XÚC TÁC La,Zn,P/TiO2 ĐỂ
ETYLESTER HÓA MT S M VIT NAM ĐÁNH GIÁ
THÀNH PHN OMEGA 3, OMEGA 6 BNG GC-MS
Chuyên ngành: Hóa hu cơ
Mã s: 60 44 27
LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: TRN THNHƯ MAI
Ni Năm 2012
M ĐẦU
Các axit béo đa ni đôi omega 3, omega 6 vi các thành phn quan trng như
axit linoleic, axit linolenic, EPA, DHA có trong nhiu loi cá, tôm, mỡ động vt và
du thc vt được biết đến như là các cht có ích cho con người.
Nhiu nghiên cu đã chra dng giàu omega 3, omega 6
có nhiu tác dng
trong phòng nga, cha trcác bnh xơ va động mch và ung thư [5, 12, 36].
Tuy nhiên trong quá trình trích li, làm giàu và chế biến thc phm, các sn
phm này gp nhiu khó khăn do do squay cu hình, chuyn vtrí ni đôi và chuyn
hóa thành các sn phm khác như thơm hóa, phân nhánh hóa [33].
Trên thế gii có nhiu phương pháp để cô lp và làm giàu các omega 3, omega 6
như làm giàu bng thy phân chn lc bi enzym, to kết ta vi ure, to phc vi các
hp cht thơm trong cht lng ion, kết tinh phân đon nhit độ thp, chiết CO2 lng
siêu ti hn [16, 17, 30]. Trong đó các phương pháp thy phân chn lc enzym, to kết
ta vi ure, to phc vi hp cht thơm trong cht lng ion…cn phi có điu kin
nghiêm ngt.
Vic sdng phn ng este hóa chéo mcá vi etanol có xúc tác ri kết tinh
phân đon được xem là phương pháp đơn gin, hiu quả để tách và đánh giá các axit
này.
Đã có nhiu nghiên cu vxúc tác axit, bazơ liên quan đến phn ng este hóa
chéo, đặc bit là phn ng este hóa chéo gia methanol vi các sn phm phi thc
phm như transfat. Tuy nhiên vi các xúc tác bazơ kim như NaOH, KOH, Ca(OH)2
không thsdng cho quá trình chuyn hóa trao đổi este trong thc phm vì chúng d
gây chuyn vni đôi[33]. Xúc tác axit mnh đồng thnhư H2SO4 cũng có hn chế vi
nhng chuyn hóa phkhông mong mun như đảo cu hình ni đôi, phân nhánh hóa
và có thlà thơm hóa trong điu kin phn ng. Khuynh hướng trên thế gii hin nay
là sdng các xúc tác dthể để thun li trong vic tách sn phm ra khi hn hp

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ