Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Mot so phuong phap giai he phuong trinh trong chuong trinh toan trung hoc pho thong-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243686 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn trình bày một số kiến thức cơ bản; một số phương pháp giải hệ phương trình; một số phương pháp xây dựng hệ phương trình trong chương trình toán Trung học phổ thông. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo luận văn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.27 M, số trang : 29 ,tên 1243686 pdf

Chi tiết

„I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I
TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
VÔ THÀ KIM NG†N
M¸T
PH×ÌNG
PHP
GIƒI
PH×ÌNG
TRœNH
TRONG
CH×ÌNG
TRœNH
TON
TRUNG
H¯C
PH˚
TH˘NG
Chuy¶n ng
nh: PH×ÌNG PHP TON SÌ C‡P
M¢ sŁ: 60 46 01 13
LUŠN V‹N TH„C Sß KHOA H¯C
Ng÷íi h÷îng d¤n khoa håc: TS. PH„M V‹N QU¨C
H€ N¸I - 2015
Möc
löc
Líi c£m ìn
2
Mð ƒu
3
1
Mºt sŁ ki‚n thøc cì b£n
4
1.1
H» ph÷ìng tr…nh cì b£n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1.1
H» ph÷ìng tr…nh b“c nh§t hai 'n
. . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1.2
H» ph÷ìng tr…nh Łi xøng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1.3
H» ph÷ìng tr…nh flng c§p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1.4
H» ph÷ìng tr…nh d⁄ng ho¡n và vÆng quanh
. . . . . . . . .
5
1.2
Ph÷ìng ph¡p cì b£n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.1
Ph÷ìng ph¡p cºng ⁄i sŁ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.2
Ph÷ìng ph¡p th‚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2
Mºt sŁ ph÷ìng ph¡p gi£i h» ph÷ìng tr…nh
9
2.1
Ph÷ìng ph¡p °t 'n phö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2
Ph÷ìng ph¡p ph¥n t‰ch th
nh nh¥n tß . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.3
Ph÷ìng ph¡p sß döng h‹ng flng thøc
. . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.4
Ph÷ìng ph¡p sß döng t‰nh ìn i»u cıa h
m sŁ
. . . . . . . . . .
15
2.5
Ph÷ìng ph¡p kh¡c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.5.1
Ph÷ìng ph¡p ¡nh gi¡
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.5.2
Ph÷ìng ph¡p l÷æng gi¡c hâa
. . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.5.3
Ph÷ìng ph¡p sß döng sŁ phøc
. . . . . . . . . . . . . . . .
19
3
Mºt sŁ ph÷ìng ph¡p x¥y düng h» ph÷ìng tr…nh
21
3.1
X¥y düng h» ph÷ìng tr…nh b‹ng ph÷ìng ph¡p °t 'n phö . . . . .
21
3.2
X¥y düng h» ph÷ìng tr…nh tł c¡c flng thøc . . . . . . . . . . . . .
24
3.3
Sß döng t‰nh ìn i»u cıa h
m sŁ ” x¥y düng h» ph÷ìng tr…nh .
25
3.4
X¥y düng h» ph÷ìng tr…nh b‹ng ph÷ìng ph¡p ¡nh gi¡
. . . . . .
25
3.5
Sß döng sŁ phøc ” x¥y düng h» ph÷ìng tr…nh
. . . . . . . . . . .
26
K‚t lu“n
28
T i li»u tham kh£o
29
1
Líi
c£m
ìn
Líi ƒu ti¶n, tæi xin b y tä lÆng bi‚t ìn ch¥n th
nh v
s¥u s›c nh§t tîi TS.
Ph⁄m V«n QuŁc - ng÷íi thƒy ¢ truy•n cho tæi ni•m say m¶ nghi¶n cøu To¡n
håc. Thƒy ¢ t“n t…nh h÷îng d¤n, gióp ï t¡c gi£ trong suŁt qu¡ tr…nh håc t“p
v
ho
n thi»n lu“n v«n.
T¡c gi£ xin ch¥n th
nh c£m ìn Ban gi¡m hi»u, PhÆng 
o t⁄o Sau ⁄i håc,
Khoa To¡n - Cì - Tin håc, c¡c thƒy cæ gi¡o ¢ t⁄o i•u ki»n thu“n læi cho tæi
ho
n th
nh b£n lu“n v«n n y.
M°c dò câ nhi•u cŁ g›ng, nh÷ng do thíi gian v
tr…nh º cÆn h⁄n ch‚ n¶n
lu“n v«n khâ tr¡nh khäi nhœng thi‚u sât. V… v“y t¡c gi£ r§t mong nh“n ÷æc sü
gâp þ cıa c¡c thƒy cæ v
c¡c b⁄n ” lu“n v«n ÷æc ho
n thi»n hìn.
Em xin ch¥n th
nh c£m ìn!
2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ