Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Danh gia doc tinh cua Sodium Benzoate, Propyl Gallate, Tartrazine, Amaranth, Monosodium Glutamate va Formaldehyde tren mo hinh phat trien phoi ca ngua van-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243683 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn nhằm đánh giá độc tính của các phụ gia thực phẩm đang được sử dụng là Sodium benzoate, Propyl gallate, Tartrazine, Amaranth, Monosodium glutamate cùng với một chất phụ gia đã bị cấm sử dụng là Formaldehyde thông qua hình thái, sức sống và nhịp tim.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.88 M, số trang : 17 ,tên 1243683 pdf

Chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------------------
Anh Tuấn
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA SODIUM BENZOATE,
PROPYL GALLATE, TARTRAZINE, AMARANTH,
MONOSODIUM GLUTAMATE FORMALDEHYDE
TRÊN HÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI NGỰA VẰN
Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm
Mã số: 60420114
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyễn Lai Thành
TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Hà Nội – 2015
MỞ ĐẦU
Phụ gia thực phẩmlà nhóm hợp chất được sử dụnghàngngày,
được thêm vào thực phẩm một cách có chủ đích nhằm cải thiện màu
sắc, hương vị, độ ngon; bổ sung dinh dưỡng cũng như bảo quản thực
phẩmvới thờigian lâu hơn. Tuynhiên, nhiều nghiên cứu cho thấyrằng
một số chất có mặt, góp phần gây ô nhiễm nguồn nước đặc biệt nghiên
cứu của McCann năm2007 và Bonnie năm2017 cho thấyrằng, sự ảnh
hưởng kết hợp của các chất phụ gia có liên quan đến hội chứng tăng
động, giảm tập trung ở cả trẻ em và người trưởng thành. Sự cấp thiết
của việc đánh giá độc tính các chất phụ gia thực phẩm đòi hỏi sự ra
đời của một phương pháp kiểm nghiệm nhanh chóng, chính xác và ít
tốn kém.
Trong các mô hình được sử dụng để đánh giá độc tính hóa
chất, mô hình sửdụngphôicángựavằn (Danio rerio)nổilên vớinhiều
ưu điểm. Việc sử dụng phôi cá ngựa vằn không bị ràng buộc bởi các
quy định nghiêm ngặt đối với động vật thí nghiệm, phôi có thể được
chủ động sản xuất với số lượng lớn, sự phát triển phôi sớm và hình
thành cơ quan ở cá ngựa vằn rất giống với các động vật có xương sống
khác nhưng tốc độ phát triển nhanh hơn, phôi cá trong suốt cho phép
quan sát được sự ảnh hưởng của hóa chất trong suốt quá trình phát
triển phôi sớm. Bộ gen cá ngựa vằn cũng có nhiều điểm tương đồng
cao với con người. Vì thế mô hình này ngày càng nhận được sự chú ý
của các nhà khoa học trong thử nghiệm độc tính.
Do sự cần thiết của việc đánh giá độc tính các phụ gia thực
phẩm cùng những ưu điểm nổi bật của mô hình phôi cá ngựa vằn như
đã nêu trên, chúngtôi thực hiện đề tài: “Đánhgiá độc tínhcủa sodium
1
benzoate,
propyl
gallate,
Tartrazine,
amaranth,
monosodium
glutamate formaldehyde trên hình phát triển phôi ngựa
vằn” nhằmmục tiêu đánh giá độc tính của các phụ gia thực phẩmđang
được
sử
dụng
Sodium
benzoate,
Propyl
gallate,
Tartrazine,
Amaranth, Monosodium glutamate cùng với một chất phụ gia đã bị
cấm sử dụng là Formaldehyde thông qua hình thái, sức sống và nhịp
tim.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Thực trạng sử dụng hóa chất
Hóa chất được sản xuất ra trên toàn cầu đang tăng lên nhanh
chóng cả về số hợp chất và sản lượng tạo ra mỗi năm. Cùng với những
lợi ích đối với nền kinh tế, nhiều hóa chất cũng có thể là mối nguy hại
tiềm tàng với sức khỏe con người và môi trường. Việc sử dụng các
chất chưa biết độc tính có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như
việc sử dụngthalidomide dẫn đếnhàngngàn trườnghợpchết non hoặc
khuyết tật bẩm sinh hay việc sử dụng DDT đã đe dọa đến sức khỏe
của rất nhiều động vật hoang dã và cả con người... Do đó, việc đánh
giá ảnh hưởng của các hóa chất là rất cần thiết, đòi hỏi phải có các
phương pháp kiểm định toàn diện ở nhiều mức độ.
1.2.Phụ gia thực phẩm
Phụ gia thực phẩmlà nhóm hợp chất được sử dụnghàngngày,
được thêm vào thực phẩm một cách có chủ đích nhằm cải thiện màu
sắc, hương vị, độ ngon; bổ sung dinh dưỡng cũng như bảo quản thực
phẩm với thời gian lâu hơn. Ước tính trên thị trường có hơn 2.500 chất
phụ gia khác nhau đang được sử dụng trong thực phẩm và có thể chia
thành sáu nhóm chính là chất bảo quản, chất phụ gia bổ sung dinh
dưỡng, chất tạo màu, chất điều vị, các chất hỗ trợ chế biến và nhóm
2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ