Tom tat luan van Thac si Khoa hoc: Bat phuong trinh Diophante tuyen tinh-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243678 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn nghiên cứu vấn đề về bất phương trình Diophante tuyến tính mà chủ yếu đi sâu nghiên cứu bất phương trình dạng này với hai biến, ba biến hoặc bốn biến. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận văn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.34 M, số trang : 21 ,tên 1243678 pdf

Chi tiết

„I H¯C QU¨C GIA H€ N¸I
TR×˝NG „I H¯C KHOA H¯C TÜ NHI–N
TR†N TR×˝NG SINH
B‡T
PH×ÌNG
TRœNH
DIOPHANTE
TUY˜N
TNH
Chuy¶n ng
nh:
PH×ÌNG PHP TON SÌ C‡P
M¢ sŁ:
60.46.01.13
LUŠN V‹N TH„C Sß KHOA H¯C
NG×˝I HײNG DˆN KHOA H¯C
GS.TSKH NGUY™N V‹N MŠU
H€ N¸I - 2015
Möc
löc
Mð ƒu
2
1
Mºt sŁ ki‚n thøc chu'n bà
4
1.1
×îc sŁ chung lîn nh§t. Thu“t to¡n Euclid
. . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2
Li¶n ph¥n sŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.3
Ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3.1
T…m nghi»m ri¶ng düa v o gi£n ph¥n
. . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3.2
T…m nghi»m ri¶ng düa v o thu“t to¡n Euclid . . . . . . . . . . .
6
1.4
Nghi»m nguy¶n d÷ìng cıa ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh
. . . . .
7
2
B§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh
8
2.1
B§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.2
B§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh "bà ch°n"
. . . . . . . . . . . .
9
2.3
Nghi»m nguy¶n d÷ìng cıa b§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh . . .
11
2.3.1
Mºt sŁ v‰ dö li¶n quan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.3.2
B§t ph÷ìng tr…nh Diophante d⁄ng li¶n ph¥n sŁ . . . . . . . . . .
13
3
Mºt sŁ b
i to¡n li¶n quan
14
3.1
Nghi»m nguy¶n cıa ph÷ìng tr…nh, h» ph÷ìng tr…nh, b§t ph÷ìng tr…nh,
h» b§t ph÷ìng tr…nh l÷æng gi¡c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.2
Ph÷ìng tr…nh, h» ph÷ìng tr…nh, b§t ph÷ìng tr…nh, h» b§t ph÷ìng tr…nh
l÷æng gi¡c câ i•u ki»n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
3.3
X¡c ành ph¥n thøc ch‰nh quy thäa m¢n i•u ki»n cho tr÷îc
. . . . . .
16
K‚t lu“n
19
T i li»u tham kh£o
20
1
ƒu
Ph÷ìng tr…nh nghi»m nguy¶n hay cÆn gåi l
ph÷ìng tr…nh Diophante l
mºt trong nhœng d⁄ng to¡n l¥u íi nh§t cıa To¡n håc. Thæng qua vi»c gi£i
ph÷ìng tr…nh Diophante, c¡c nh
to¡n håc ¢ t…m ra ÷æc nhœng t‰nh ch§t
s¥u s›c cıa sŁ nguy¶n, sŁ hœu t¿, sŁ ⁄i sŁ. Gi£i ph÷ìng tr…nh Diophante ¢
÷a ‚n sü ra íi cıa li¶n ph¥n sŁ, lþ thuy‚t ÷íng cong elliptic, lþ thuy‚t
x§p x¿ Diophant, th°ng d÷ b…nh ph÷ìng, sŁ håc modular,...
B§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh thüc ch§t l
ph÷ìng tr…nh Dio-
phante tuy‚n t‰nh câ chøa tham sŁ. Câ th” nâi ¥y l
mºt d⁄ng to¡n kh¡
mîi m· v
ch÷a phŒ bi‚n trong c¡c ký thi håc sinh giäi b“c phŒ thæng.
Trong lu“n v«n n y, t¡c gi£ khæng câ tham vång bao qu¡t h‚t c¡c v§n
• v• b§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh m
chı y‚u i s¥u nghi¶n cøu
b§t ph÷ìng tr…nh d⁄ng n y vîi hai bi‚n, ba bi‚n ho°c bŁn bi‚n. Hi vång
¥y s‡ l
mºt t i li»u bŒ ‰ch cho c¡c thƒy cæ gi¡o v
c¡c em håc sinh trong
qu¡ tr…nh æn luy»n thi håc sinh giäi.
Lu“n v«n ÷æc chia l m 3 ch÷ìng:
Ch÷ìng 1. Mºt sŁ ki‚n thøc chu'n bà
Ch÷ìng 2. B§t ph÷ìng tr…nh Diophante tuy‚n t‰nh
Ch÷ìng 3. Mºt sŁ b i to¡n li¶n quan.
Nh¥n ¥y, t¡c gi£ xin b y tä sü k‰nh trång v
lÆng bi‚t ìn s¥u s›c tîi
GS.TSKH Nguy„n V«n M“u. Thƒy ¢ d nh nhi•u thíi gian h÷îng d¤n công
nh÷ gi£i ¡p c¡c th›c m›c cıa håc trÆ trong suŁt qu¡ tr…nh håc t“p, nghi¶n
cøu v
gióp ï t¡c gi£ ho n th nh lu“n v«n n y.
T¡c gi£ công xin gßi líi c£m ìn ch¥n th nh nh§t tîi Ban gi¡m hi»u,
PhÆng  o t⁄o Sau ⁄i håc, Khoa To¡n - Cì - Tin håc, c¡c thƒy cæ gi¡o ¢
t⁄o i•u ki»n thu“n læi ” t¡c gi£ câ th” ho n th nh nhi»m vö cıa m…nh.
2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ