Tóm tắt Luận án tiến sĩ Văn hóa học: Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và...

  • 15/09/2019 09:44:27
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm cung cấp các tri thức hệ thống, chuyên sâu về Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Nhìn nhận các đặc trưng, giá trị, sự biến đổi và bàn về những vấn đề đặt ra để bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời sống văn hóa đương đại.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.25 M, số trang : 27

Chi tiết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
HÁT TRỐNG QUÂN TRUNG DU BẮC BỘ
CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 62 31 06 40
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN VĂN HÓA HỌC
Nội, 2018
Công trình được hoàn thành tại:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Hòa
Phản biện 1: GS.TS. Hồng
Viện Nghiên cứu Văn hóa
Phản biện 2: PGS.TS. Văn Toàn
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Lan Oanh
Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường
Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Số 418, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Vào hồi: ...... giờ ......, ngày ..... tháng ...... năm 2018
thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Thư viện Trường Đại học Văn hóa Nội
1
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Trống quân được biết đến là một lối hát nam nữ đối đáp, giao duyên khá
phổ
biến
của
dân
Việt
Trung
du
Bắc
Bộ
Châu
thổ
sông
Hồng
(TDBB&CTSH); là một loại hình diễn xướng dân gian có từ lâu đời và mang
nhiều yếu tố độc đáo. Hiện nay, đất nước ta đang trên bước đường hội nhập,
phát triển. Với tác động của kinh tế thị trường, đô thị hóa… loại hình sinh hoạt
văn hóa này có nguy cơ bị mai một. Ở nhiều địa phương người ta đã tổ chức
khôi phục, bảo tồn hình thức diễn xướng này, nhưng dường như phương thức
tiến hành sao cho hiệu quả, chất lượng vẫn đang là một vấn đề cần được nghiên
cứu. Có thể nói, Hát trống quân là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc, nên
chăng cần phải có những công trình khoa học mang tính tổng hợp, nghiên cứu
một cách đầy đủ các hình thức diễn xướng theo nhiều chiều, cạnh, trên phạm vi
rộng. Từ đó giúp cho việc bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình diễn xướng
này đạt hiệu quả cao hơn. Với những lí do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: Hát
trống quân Trung du Bắc Bộ Châu thổ sông Hồng.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Cung
cấp
các
tri
thức
hệ
thống,
chuyên
sâu
về
Hát
trống
quân
TDBB&CTSH. Nhìn nhận các đặc trưng, giá trị, sự biến đổi và bàn về những
vấn đề đặt ra để bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời sống văn
hóa đương đại.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Mô tả, tổng hợp các hình thức Hát trống quân đã và đang hiện diện ở
TDBB&CTSH.
Xác
định
những
yếu
tố
mang
tính
“lõi”,
đặc
trưng
văn hóa
vùng trong các thành tố của các lối hát truyền thống. Đồng thời nhìn nhận sự
tương
đồng,
khác
biệt
giữa
các
tiểu
vùng
yếu
tố
độc
đáo
của
mỗi
địa
phương; những giá trị của Hát trống quân truyền thống ở TDBB&CTSH.
Nhận diện những biến đổi của Hát trống quân trên phương diện so sánh
lối diễn xướng hiện nay với truyền thống. Đánh giá mức độ, nguyên nhân và
những chiều cạnh biến đổi của các lối hát trong vùng. Xem xét mối liên hệ giữa

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ