Tom tat luan an Tien si Ngon ngu Anh: Cac bao cao truong hop lam sang tieng Anh va tieng Viet - Phan tich dua vao the loai-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243682 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu này được xem như là một nghiên cứu có sử dụng phương pháp kết hợp. Các số liệu định lượng xác định tần suất xuất hiện của các bước thoại và việc phân tích định tính tìm hiểu việc sử dụng các bước thoại và các dấu hiệu từ vựng của các tác giả Anh và Việt.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.96 M, số trang : 30 ,tên 1243682 pdf

Chi tiết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA SAU ĐẠI HỌC
*****
NGUYN TH TUYT MAI
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN
CÁC BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT:
PHÂN TÍCH DỰA VÀO THỂ LOẠI
CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NG ANH
S: 9220201.01
HÀ NI 2018
Công trình được hoàn thành ti:
Khoa Sau Đại Hc- Trường Đại Hc
Ngoi Ng - Đại hc Quc gia ni
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
PGS.TS. Hùng Tiến
Phn biện 1:………………………………………
Phn biện 2: ……………………………………...
Phn biện 3:………………………………………
Lun án sẽ được bo vệ trước Hội đồng cấp Đại hc quc gia chm
lun án tiến sĩ họp ti
………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………
Có thtìm hiu lun án ti:
-
Thư viện Quc gia Vit Nam
-
Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại hc Quc gia Hà Ni
TÓM TẮT
Dựa trên khung phân tích bƣớc thoại của Swales (1990), nghiên
cứu này phân tích các báo cáo trƣờng hợp lâm sàng tiếng Anh và tiếng
Việt gồm 04 phần:Tóm tắt (Abstract), Mở đầu (Introduction), Báo cáo
ca bệnh (Case presentation) Thảo luận (Discussion). Nghiên cứu
đƣợc thực hiện với 02 mục tiêu chính: (i) tìm hiểu xem các bƣớc thoại
đƣợc thực hiện thế nào trong các báo cáo trƣờng hợp lâm sàng tiếng Anh
và tiếng Việt và (ii) so sánh các bƣớc thoại này để tìm ra các điểm tƣơng
đồng và dị biệt giữa hai nguồn văn bản. Các bƣớc thoại đƣợc phân tích
dựa trên tần suất, độ dài và các bƣớc tiểu thoại (step). Việc nghiên cứu
các dấu hiệu từ vựng chú trọng tới các đơn vị từ vựng (lexical item) và
động từ tƣờng thuật (ĐTTT). Để giải thích cho những điểm tƣơng đồng
và dị biệt giữa hai nguồn văn bản, nghiên cứu này sử dụng khung lý
thuyết tu từ đối chiếu.
Kết quả thu đƣợc qua việc phân tích 80 báo cáo ở mỗi nguồn đƣợc
xuất bản trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015 đã đem tới các kết quả
sau: Thứ nhất, thể loại văn bản báo cáo trƣờng hợp lâm sàng nhìn chung
đƣợc tạo bởi 12 bƣớc thoại với 21 bƣớc tiểu thoại. Thứ hai, các báo cáo
tiếng Việt có độ dài lớn hơn các báo cáo tiếng Anh do có sự chênh lệch
về lƣợng thông tin đƣa vào trong các báo cáo. Thứ ba, các đơn vị từ
vựng trong các báo cáo tiếng Việt đƣợc trình bày rõ ràng và ngắn gọn
hơn nhƣng không đa dạng bằngcác báo cáo tiếng Anh bởi vì có hiện
tƣợng lặp đi lặp lại các kiểu diễn đạt trong văn bản tiếng Việt. Cuối
cùng, trong các báo cáo tiếng Anh, các động từ tƣờng thuật đƣợc sử
dụng nhiều hơn so với các báo cáo tiếng Việt bởi vì việc dạy tƣ duy phản
biện ở các trƣờng học của Việt nam chƣa đƣợc thực sự chú trọng.
Nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế nhƣ phần kết luận và trình
tự các bƣớc thoại vẫn chƣa đƣợc xem xét. Ngoài ra, các báo cáo trƣờng
hợp lâm sàng do ngƣời Việt viết bằng tiếng Anh vẫn chƣa đƣợc khai
thác. Tuy vậy, nghiên cứu này hy vọng sẽ đem lại các ứng dụng sƣ phạm
đối với việc dạy kỹ năng viết trong các trƣờng học tại Việt Nam nhằm
khuyến khích sinh viên nhận thức rõ vai trò quan trọng của các bƣớc
thoại khi viết các báo cáo.
1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ