Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nghệ thuật: Thẩm mỹ trong không gian nội thất nhà ở...

  • 15/09/2019 09:49:00
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục tiêu của luận án là xác định những yếu tố ảnh hưởng, những yếu tố bất biến và khả biến trong thẩm mỹ của không gian nội thất nhà ở nông thôn CTBB từ truyền thống đến hiện đại, từ đó đưa ra quan điểm định hướng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị thẩm mỹ cốt lõi và tích cực vào trong thiết kế, xây dựng nhà ở ở vùng nông thôn hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.82 M, số trang : 27

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------------
Phạm Thị Ngân
THẨM MỸ TRONG KHÔNG GIAN NỘI THẤT
NHÀ TRUYỀN THỐNG VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ
Chuyênngành:LýlunvàLchsMthut
Mãs:9210101
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN NGHỆ THUẬT
HàNội-2019
Công trình được hoàn thành ti:
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyễn Văn Đỉnh
Phn bin 1: ……………………………………………...…………….
…………………………………………………….……………………..
Phn bin 2 ……………………………………………..………………
……………………………………………………………………………
Phn bin 3: …………………………………..………………………...
………………………………………………….………………………..
Lun án sẽ được bo vtrước Hi đồng chm lun án cp Vin hp ti
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Số 32, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà nội.
Vào lúc……..gi, ngày……. tháng………năm 2019
th tìm hiu Lun án ti:
- Thư vin Quc gia Việt nam
- Thư vin Vin Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Vit Nam
1
M ĐẦU
1. do chọn đề tài
Quá trình toàn cầu hóa đã và đang tác động nhiều chiều đến văn
hóa xã hội Việt Nam, trong bối cảnh này, việc tìm hiểu, xác định
những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống nói chung, trong lĩnh vực
kiến trúc nội thất nói riêng là vấn đề quan tâm của nhiều nhà nghiên
cứu.
Vùng châu thổ Bắc Bộ (CTBB) là vùng đất lịch sử lâu đời của
người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt, là cái nôi
hình thành văn hóa, văn minh Việt từ buổi ban đầu và hiện tại cũng
là vùng văn hóa bảo lưu được nhiều giá trị truyền thống hơn cả, việc
nghiên cứu các giá trị nghệ thuật trong kiến trúc cũng như nội thất
của nhà ở truyền thống người Việt vùng CTBB có thể cho ta một cái
nhìn toàn diện hơn về kiến trúc - nội thất truyền thống Việt Nam,
giúp định hướng tốt hơn cho kiến trúc - nội thất hiện đại. Xut phát
tnhng lý do y, lun án Thẩm mỹ trong không gian nội thất
nhà truyền thống vùng châu thổ Bắc Bộ tập trung nghiên cứu
nhm tìm hiu, hthống hóa, xác định nhng giá trnghthut tiêu
biu trong không gian ni tht nhà truyn thng (NOTT) vùng
CTBB, hướng tới việc định hướng tốt hơn cho loại hình kiến trúc
nội thất này ở Việt Nam - đặc biệt là ở khu vực nông thôn CTBB
trong bối cảnh đương đại.
2. Mục đích nhiệm v nghiên cu
2.1. Mục đích nghiên cứu
- Xác định, nhn din và hthng hóa nhng yếu tthm mỹ đặc
trưng của không gian ni tht nhà truyn thng của người Vit

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ