Tom tat luan an Tien si nganh Bao chi hoc: Mo hinh truyen thong phat trien nong nghiep o Tay Bac Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243859 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất một mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc và luận chứng cho các giải pháp, những khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của truyền thông phát triển nông nghiệp trong vùng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.34 M, số trang : 25 ,tên 1243859 pdf

Chi tiết

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Xét từ góc độ công tác tuyên truyền, truyền thông trên nền tảng chủ nghĩa
Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp cận lý thuyết truyền thông hiện đại,
có thể khẳng định: giữa truyền thông và phát triển có một mối liên hệ chặt chẽ;
“đẩy mạnh công tác tuyên truyền … nhằm khai thác và phát huy tốt nhất mọi
nguồn lực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” là giải pháp quan trọng. Một số
nhà nghiên cứu truyền thông phát triển cũng chỉ ra rằng, những hạn chế trong
phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam bắt nguồn từ việc áp dụng mô hình
truyền
thông
truyền
(diffusion)
hình
phát
triển
hiện
đại
hóa
(modernization) vốn đã phát huy tác dụng trong bối cảnh phát triển nông nghiệp
nông thôn Việt Nam trong giai đoạn trước đổi mới - nhưng đã không thể đáp ứng
yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất hình
truyền thông phát triển nông nghiệp phù hợp giai đoạn mới yêu cầu cùng
cấp thiết. Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài
nước, nghiên cứu sinh cho rằng việc áp dụng mô hình truyền thông phát triển
trong lĩnh vực nông nghiệp là hướng nghiên cứu tối ưu.
Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển nền nông nghiệp bền
vững vùng Tây Bắc được xác định là cần nâng cao hiệu quả truyền thông phát
triển nông nghiệp. Muốn nâng cao hiệu quả truyền thông phát triển nông nghiệp
bắt
buộc
phải
đổi
mới
phương
thức
truyền
thông.
Để
hiện
thực
hóa
phương
hướng đổi mới phương thức hoạt động truyền thông, vấn đề rất cơ bản, cấp bách
phải đề xuất luận chứng cho một hình truyền thông phát triển nông
nghiệp cho khu vực thay thế từng bước cho mô hình truyền thông hiện đang tồn
tại. Trước những lý do trên, tác giả quyết định chọn vấn đề “ hình truyền
thông phát triển nông nghiệp Tây Bắc Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ
ngành Báo chí học của mình.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận án đề xuất một hình truyền thông
phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc luận chứng cho các giải pháp, những
khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của truyền thông phát triển nông nghiệp trong
vùng.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để có thể đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, nghiên cứu sinh đã thực
hiện những nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu dưới đây:
- Thứ nhất, hệ thống hóa các quan niệm cơ bản của giới nghiên cứu truyền
thông nhằm hình thành sở luận sở thc tin ca nghiên cu mô hình
truyn thông phát trin nông nghip, đề xuất cho mô hình truyền thông phát triển
nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam;
- Thứ hai, nghiên cứu nhằm nhận dạng thực trạng, vấn đề đặt ra đối với cơ
chế truyền thông phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc qua khảo sát trên địa bàn
hai tỉnh Sơn La và Lai Châu.
- Thứ ba, đề xuất và luận chứng cho các phương hướng cơ bản, các nhóm
giải pháp chủ yếu nhằm góp phần đổi mới mô hình truyền thông phát triển nông
nghiệp ở Tây Bắc Việt Nam hiện nay.
3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình truyền thông phát triển nông
nghiệp với tính cách là một tập hợp các thành tố cơ bản của truyền thông, các
mối quan hệ giữa các thành tố ấy và cơ chế tác động của mô hình ấy đối với sự
phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu của đề tài là hoạt động truyền thông phục vụ phát
triển nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam.
- Đối tượng khảo sát của đề tài luận án là các phương thức truyền thông
phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc, bao gồm: một là, thời gian nghiên
cứu và khảo sát là từ sau năm 1986, khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới; hai
là, địa bàn khảo sát đại diện cho vùng Tây Bắc được chọn là hai tỉnh Sơn La và
Lai Châu.
4. Giả thuyết nghiên cứu
Một là, mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp cho một khu vực xác
định cần được xây dựng trên một nền tảng các lý thuyết hiện đại về truyền thông
phát triển, đồng thười phù hợp với điều kiện đặc thù về văn hóa, xã hội, tự nhiên
… trong khu vực đó.
Hai , mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp khu vực Tây Bắc
hiện nay chủ yếu được vận hành theo cơ chế thông tin một chiều, còn mang tính
áp đặt nên chưa thực sự phát huy vai trò của truyền thông đối với sự phát triền
nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ