Tóm tắt Luận án tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ...

  • 15/09/2019 09:43:38
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục tiêu của luận án là phân tích những bước phát triển mới trong cấu trúc kinh tế thời kỳ Tokugawa và mối quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc ấy trên các lãnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp để thấy được vai trò của chính trị, chính sách trong xu thế vận động của môi trường và không gian kinh tế;...

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.96 M, số trang : 74

Chi tiết

ĐI HC HU
TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC
TRN THTÂM
CHUYN BIN KINH T NHT BN
THI K TOKUGAWA (1600 ­ 1868)
Chuyên ngành: Lch sthếgii
Mã s: 62.22.03.11
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ LCH S
Người hướng dn khoa hc:
PGS.TS NGUYN VĂN TN
HU­ 2018
Công trình được hoàn thành ti: Trường Đi hc Khoa hc –
Đi hc Huế.
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS.Nguyn Văn Tn.
Phn bin 1: PGS.TS. Nguyn Duy Dũng ­ Vin Nghiên cu
Đông Nam Á.
Phn bin 2: PGS.TS. Hoàng Văn Hin ­ Trường Đi hc
Khoa hc, Đi hc Huế.
Phn bin 3: PGS.TS. Phm Qúy Long ­ Vin Nghiên cu
Đông Bc Á.
Lun án sđược bo vti Hi đng chm lun án cp Đi
hc Huếti s4 Lê Li, Thành phHuế, tnh Tha Thiên Huế.
Vào hi: …....gi……ngày……tháng……năm……..
Có thtìm hiu lun án ti Thư vin trường Đi hc Khoa
hc, Đi hc Huếvà Thư vin Quc gia Vit Nam.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ