Tom tat luan an Tien si Ky thuat: Nghien cuu xay dung mo hinh du bao nguon nhan luc thuyen vien xuat khau Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243871 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong khoa học dự báo, ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu, máy học trong dự báo để xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.42 M, số trang : 25 ,tên 1243871 pdf

Chi tiết

B GIAO THÔNG VN TI
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC HÀNG HI VIT NAM
ĐÀO QUANG DÂN
NGHIÊN CU XÂY DNG HÌNH
D BÁO NGUN NHÂN LC THUYN VIÊN
XUT KHU VIT NAM
Tóm tt lun án tiến k thut
Ngành: Khoa hc Hàng hi
s: 9840106
Chuyên ngành: Khoa hc Hàng hi
Hi Phòng 11 - 2019
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài lun án
Dbáo là mt hoạt động có tính tt yếu ca các cá nhân và t
chc nhằm đưa ra những thông tin chưa biết trên cơ sở các thông tin
đã biết.
Dbáo ngun nhân lc thuyn viên xut khu (NNLTVXK)
được coi là mt trong nhng công chu ích giúp cho các nhà hoch
định chính sách, các nhà qun lý trong vic xây dng và hoàn thiện cơ
chế nhm phát trin ngun nhân lc thuyn viên xut khu, xây dng
chiến lược phát trin NNLTVXK bn vng; giúp các doanh nghip
xut khu thuyn viên (XKTV) xây dng chiến lược riêng cho đơn vị
mình, phát trin thị trường xut khu thuyn viên, khai thác và s
dng có hiu qunhân lc thuyền viên; giúp cho các cơ sở đào tạo,
hun luyn thuyn viên xây dựng cơ cấu và kế hoạch đào tạo, trin
khai chiến lược phát trin NNLTVXK; đồng thi giúp cho thuyn viên
và nht là sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngành
Hàng hi có sla chọn đúng đắn hướng đi và sự nghip ca mình,
…. Ngoài ra dbáo ngun nhân lc này còn giúp cho xã hi tiết kim
ngun lực đầu tư, làm ổn định xã hội…. Trên thực tế, các dự báo cũng
đã được thc hin ri rc mt số đơn vị từ trước đến nay, nhưng
phần nhiều đều mang cảm tính cá nhân. Đối vi các loi dbáo (tiên
đoán) như vậy, skhông thuyết phc vì thiếu tính khoa hc. Có th
khẳng định rằng, đến nay vẫn chưa có một hthng thông tin và d
báo NNLTVXK theo đúng nghĩa, chưa được phương pháp/mô hình
d báo nhân lc thuyn viên xut khu da trên lun khoa hc
phù hợp, tương thích với điều kin thc tin Vit Nam.
Cùng vi sphát trin nhanh chóng ca khoa hc công ngh,
nhiều phương pháp và kỹ thut mới đã được sdng cho dbáo.
Trong đó, mô hình dự báo da trên các kthut khai phá dliu, máy
hc là mt trong nhng kthuật đang có xu hướng được áp dng rng
rãi trên thế gii.
Trong bi cnh thc hin các nghiên cứu thường bhn chế vc
thi gian và ngun lc, vic sdng mô hình khai phá dliu, máy
hc trong dbáo NNLTVXK là một phương pháp thích hợp, có kh
năng giải quyết được tính phc tp ca bài toán dbáo TVXK vi chi
phí thp. Vit Nam hin nay vic ng dng kthut khai phá d
liu, máy hc trong dbáo ngun nhân lc(NNL) nói chung vn còn
là một lĩnh vực non tr, ng dụng để dbáo NNLTVXK thì vẫn chưa
được đề cp. Số lượng các chuyên gia về lĩnh vực này cũng như các
nghiên cu ng dụng các phương pháp dự báo NNLTVXK còn rt
hn chế, nếu không mun nói là hin vẫn chưa có, trong khi nhu cầu
2
cn bng chng trong xây dựng các chương trình, chính sách của
ngành Hàng hải đang ngày càng gia tăng.
Vic phân lp thuyn viên Vit Nam (TVVN) có thể đáp ứng các
yêu cu ca chủ tàu nước ngoài, cũng như luôn sẵn sàng đáp ứng đầy
đủ số lượng TV theo yêu cu cho chủ tàu nước ngoài trong các đợt
tuyn dng là mt công vic hết sc quan trng. Các công trình
nghiên cứu, cũng như trong các báo cáo ca nhng tchc ln và cá
nhân uy tín trong lĩnh vực hàng hải đều khẳng định, nhu cu TV ca
chtàu trên thế gii trong suốt hơn một thp kỷ qua đến nay và trong
tương lai vn rt ln. Ngoài ra mt schủ tàu nước ngoài có phần ưu
ái TVVN trong tuyn chn. Doanh nghip vn phải đi tìm TV, trong
khi đó, một đội ngũ không nhỏ TV, sinh viên, hc viên tt nghip
mong muốn được làm vic cho chủ tàu nước ngoài. Rõ ràng hin
tượng này đã chứng minh một điều, đó là cung và cầu vẫn còn chưa
gặp nhau. Để gii quyết vấn đề này đòi hỏi cn có nhng thông tin
chính xác, đầy đủ vcác vấn đề liên quan đến XKTV.
Trong những năm gần đây, với shtrca khoa hc, công
ngh, vic thu thp và qun lý các dliu vthuyn viên, trong đó có
TVXK đã từng bước được mt số đơn vị lưu trữ có hthng và khoa
học. Đây là một thun li cho vic xây dng các mô hình dbáo
NNLTVXK da trên kthut khai phá dliu, áp dng triệt để nhng
tiến bca khoa hc, công ngh.
Xut phát tlý lun và thc tin nêu trên, việc “Nghiên cu xây
dng hình d báo ngun nhân lc thuyn viên xut khu Vit
Nam” là cn thiết và đáp ứng yêu cu thc tiễn đối vi hoạt động
XKTV cũng như sự phát triển đội ngũ TVXK của Vit Nam.
2. Mc tiêu nghiên cu
Trên cơ sở nghiên cu lý lun và thc tin trong khoa hc d
báo, ng dng kthut khai phá dliu, máy hc trong dbáo để xây
dng mô hình dbáo NNLTVXK ca Vit Nam.
3. Đối tượng nghiên cu phm vi nghiên cu
Đối tượng nghiên cu của đề tài lun án là mô hình dbáo
ngun nhân lc thuyn viên xut khu áp dng cho Vit Nam.
- Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề về cơ sở khoa học và thực tiễn
mô hình dự báo, xây dng khái nim TVXK Vit Nam để làm rõ đối
tượng dbáo, qua đó đề xut mô hình áp dng khoa hc, công ngh
tiên tiến và xây dng phn mm dbáo NNLTVXK Vit Nam nhm
minh ha cho hoạt động và chức năng dự báo ca mô hình đã đề xut.
- V không gian: Trên phm vi cả nước. Vthị trường, nghiên
cu thị trường thuyn viên thế gii, chú trọng đến các quc gia Nht
Bn, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Trung Quốc.
3

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ