Tom tat luan an Tien si Ky thuat: Nghien cuu xac dinh do lech tau do nguoi dieu khien phuc vu thiet ke luong hang hai-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243862 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu xác định độ lệch tàu do người điều khiển để khuyến cáo các độ lệch tàu lớn nhất trong công tác thiết kế luồng hàng hải Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo luận án.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.92 M, số trang : 27 ,tên 1243862 pdf

Chi tiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
NGUYỄN XUÂN THỊNH
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ LỆCH TÀU
DO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHỤC VỤ THIẾT
KẾ LUỒNG HÀNG HẢI
Tóm tắt luận án tiến kỹ thuật
Ngành: Khoa học hàng hải; số 9840106
Chuyển ngành: Khoa học hàng hải
Hải Phòng 9/2019
Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Thuần
Phản biện 1: ……………………………………………..
Đơn vị công tác: …………………………………………
Phản biện 2………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………...
Phản biện 3………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………...
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp
Trường họp tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào hồi ….
giờ…..phút ngày ……tháng…….năm……….
MỞ ĐẦU
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi đa dạng và phong phú
và đặc biệt là dọc theo bờ biển Việt Nam có hơn 100 cảng biển lớn nhỏ
hơn 40 tuyến luồng hàng chính có tổng chiều dài gần 800km. Trong đó,
luồng hàng hải luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc vận
chuyển hàng hóa trên các con tàu để đóng góp rất lớn trong việc phát
triển ngành kinh tế biển của Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiết kế các
luồng chạy tàu, chúng ta sử dụng Quy trình thiết kế kênh biển 1976,
hướng dẫn Thiết kế luồng của USACE, Thoresen 2005, PIANC, hướng
dẫn theo tiêu chuẩn OCDI, tiêu chuẩn TCVN 11419:2016. Mặc dù có
nhiều hướng dẫn thiết kế luồng, song các hướng dẫn còn chưa đánh giá
được hết đặc điểm dự phòng cho bề rộng luồng, đặc biệt là các nghiên
cứu chưa đi vào phân tích được quỹđạo chuyển động của tàu trên luồng
hành hải để tính đến yếu tố dự phòng do độ lệch tàu gây ra bởi người
điều khiển. Đây là một thiếu sót lớn cần được nghiên cứu bổ sung.
Do đó, có thể khẳng định, đề tài " Nghiên cứu xác định độ lệch tàu
do người điều khiển phục vụ thiết kế luồng hàng hải " là một công trình
nghiên cứu cần thiết và mang ý nghĩa thiết thực hiện nay.
2.
Mục đích nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu xác định độ lệch tàu do người điều khiển để khuyến
cáo các độ lệch tàu lớn nhất trong công tác thiết kế luồng hàng hải Việt
Nam.
3.
Phương pháp nghiên cứu đề tài
Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lýthuyết dựa trên việc
thu thập thông tin, số liệu khảo sát.
Phương pháp chuyên gia được sử dụng để tích lũy kiến thức, kiểm
tra số liệu và kết quả tính toán.
Phương pháp mô phỏng sẽ được áp dụng thông qua phòng mô
phỏng buồng lái.
Phương pháp thực nghiệm được sử dụng thông qua việc mời các
chuyên gia điều khiển tàu là các sỹ quan có kinh nghiệm.
4.
Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Hình dáng luồng, gió, loại tàu thông dụng trên các tuyến luồng
hàng hải Việt Nam. Khả năng chuyển động đơn lẻ của tàu. Hành động
của con người dẫn tàu trong các điều kiện có và không có gió.
5.
Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận án.
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để xem xét đưa ảnh hưởng
của yếu tố con người vào trong các hướng dẫn tính toán thiết kế chuẩn
tắc luồng hàng hải hiện tại.
1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ