Tom tat luan an Tien si Ky thuat: Nghien cuu giai phap dieu khien bam quy dao tau thuy co rang buoc tin hieu va bat dinh ham o dau vao-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243870 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bám theo quỹ đạo đặt đối với mô hình toán tàu nổi, choán nước, ba bậc tự do dạng thiếu cơ cấu chấp hành, xét trên mặt phẳng ngang khi có ràng buộc tín hiệu điều khiển và bất định hàm ở đầu vào (không xét đến mô hình cơ cấu thực hiện của tàu). Mô hình toán mô tả động lực học tàu thủy trên mặt phẳng ngang có chứa thành phần bất định, chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiễu ngẫu nhiên từ môi trường ngoài. Tàu hoạt động ở chế độ chạy kiểm tra tính năng điều động, quay trở trong điều kiện hạn chế về sóng, gió, dòng chảy…không lớn hơn cấp 5, điều này có nghĩa là các nhiễu ngẫu nhiên tác động từ môi trường là không lớn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.28 M, số trang : 27 ,tên 1243870 pdf

Chi tiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
NGUYỄN HỮU QUYỀN
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO TÀU
THỦY RÀNG BUỘC TÍN HIỆU BẤT ĐỊNH HÀM ĐẦU VÀO
Tóm tắt luận án tiến kỹ thuật
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
SỐ: 9520216
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Hải Phòng-2019
Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Anh ng
Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Doãn Phước
Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Phản biện 3: PGS.TS Lưu Kim Thành
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường họp tại
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào hồi....giờ.....phút ngày....tháng....năm....20..
Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nghị quyết số 36-NQ/TW chỉ rõ chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trong những năm gần đây, các cơ sở nghiên cứu,
nhà máy đóng tàu các doanh nghiệp vận tải biển trong nước đã không ngừng nâng cao
năng lực thiết kế, đổi mới về mặt công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất để
thiết kế đóng mới hàng loạt tàu chở hàng với trọng tải lớn, tàu nghiên cứu biển, tàu kiểm
ngư, tàu chuyên dụng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng,…Cùng với sự phát triển bùng
nổ của công nghệ điện tử-tin học và cách mạng công nghiệp 4.0 việc áp dụng các trang
thiết bị kỹ thuật, công nghệ
tự động hóa hiện đại trên những con tàu này trong các hệ
thống như: lái tự động, điều khiển tàu bám quỹ đạo, hệ thống ổn định động…
Trong lĩnh vực nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã không ngừng
quan tâm, nghiên cứu tổng hợp các bộ điều khiển áp dụng cho tàu thủy. Từ những bộ
điều khiển kinh điển như PID [28], điều khiển tuyến tính LQR (Liner Quadratic
Regulator), LQG (Linear Quadratic Gaussian) [33],…đến các bộ điều khiển phi tuyến
mang tính thời sự như: Backstepping [70], [63], trượt SMC (Sliding Mode Control) [10],
[48], điều khiển mặt động DSC (Dynamic Surface Control) [22], điều khiển thích nghi
[68], [75] hay các bộ điều khiển phi tuyến kết hợp với điều khiển mờ, Neural để giải
quyết các yếu tố bất định trong mô hình tàu [14],…Bài toán nghiên cứu về điều khiển
chuyển động tàu thủy đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với các nhà khoa học khi nghiên
cứu. Bởi lý do, tàu thủy là phương tiện hàng hải hoạt động trong môi trường phức tạp và
không có cấu trúc xác định, chịu sự tác động của yếu tố nhiễu ngẫu nhiên: sóng, gió và
dòng chảy…thứ hai, mô hình động lực học của tàu thủy là mô hình phi tuyến bất định,
các tham số trong mô hình tàu phụ thuộc vào các biến trạng thái điều khiển [24].
Tổng quan các công trình cho thấy chưa có công trình nào giải quyết kết hợp chung
những vấn đề như: bám quỹ đạo, ràng buộc tín hiệu điều khiển, sử dụng mô hình tàu có
chứa thành phần bất định và nhiễu tác động ngẫu nhiên…trong một bộ điều khiển.
Do đó việc nghiên cứu, áp dụng một phương pháp điều khiển mới để điều khiển
chuyển động tàu thủy đáp ứng yêu cầu trên sẽ phần làm phong phú thêm các phương
pháp điều khiển và nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động tàu thủy.
2. Mục đích nhiệm vụ của đề tài
Mục đích của đề tài là nghiên cứu ứng dụng điều khiển dự báo theo mô hình MPC
(Model Predictive Control) với nguyên tắc trượt dọc trên trục thời gian RHC (Receding
Horizon Control), trên cơ sở tuyến tính hóa từng đoạn mô hình phi tuyến để thiết kế bộ
điều khiển tàu thủy bám quỹ đạo, có ràng buộc tín hiệu bất định hàm ở đầu vào.
3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu của luận án
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của luận án là tàu nổi, choán nước, có mô hình toán dạng thiếu
cơ cấu chấp hành (Underactuated) trong bài toán điều khiển tàu bám theo quỹ đạo đặt.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bám theo quỹ đạo đặt đối với mô hình toán tàu nổi,
choán nước, ba bậc tự do dạng thiếu cơ cấu chấp hành, xét trên mặt phẳng ngang khi có
ràng buộc tín hiệu điều khiển và bất định hàm ở đầu vào (không xét đến mô hình cơ cấu
thực hiện của tàu). Mô hình toán mô tả động lực học tàu thủy trên mặt phẳng ngang
chứa thành phần bất định, chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiễu ngẫu nhiên từ môi trường
ngoài. Tàu hoạt động ở chế độ chạy kiểm tra tính năng điều động, quay trở trong điều
kiện hạn chế về sóng, gió, dòng chảy…không lớn hơn cấp 5, điều này có nghĩa là các
nhiễu ngẫu nhiên tác động từ môi trường là không lớn.
1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ