Tom tat luan an Tien si Kinh te Chinh tri: Kinh te tu nhan trong nong nghiep o tinh Hai Duong-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1247658 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án nghiên cứu kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra điểm mạnh và hạn chế của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp trong tiến trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, từ đó xây dựng định hướng và giải pháp phát triển khu vực kinh tế này trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.28 M, số trang : 27 ,tên 1247658 pdf

Chi tiết

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ HUÊ
KINH TẾ NHÂN TRONG NÔNG NGHIỆP
TỈNH HẢI DƯƠNG
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
số: 62 31 01 02
NỘI - 2019
Công trình được hoàn thành tại
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS An Như Hải
Phản biện 1:.........................................................
.........................................................
Phản biện 2:.........................................................
.........................................................
Phản biện 3:.........................................................
.........................................................
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện
họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 20....
thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia
Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế Việt Nam.
Trong công cuộc đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức
rõ hơn vai trò của khu vực kinh tế này trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Trong ngành nông nghiệp, từ Nghị quyết số 10-NQ/TW
năm 1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế là “cú hích” mạnh
mẽ cho sản xuất nông nghiệp. Từ đó, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở
Việt Nam đã góp phần quan trọng phát huy các nguồn lực, tạo việc làm, duy
trì và bảo đảm sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trước những
“cú sốc” kinh tế từ bên ngoài.
Tuy nhiên, đến nay quy mô của khu vực kinh tế này phổ biến vẫn là
sản xuất nhỏ, việc ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất
còn hạn chế; Sản phẩm làm ra nhiều nhưng chất lượng chưa được kiểm soát
tốt; Sản xuất tự phát nên rủi ro luôn thường trực, hiện tượng “được mùa rớt
giá” vẫn là bài toán chưa có lời giải; Hiệu quả sản xuất thấp và không ổn
định, người làm nông nghiệp không sống được với nghề, nhiều nông dân bỏ
ruộng…; Làm thế nào để người nông dân giàu lên từ nông nghiệp, để kinh
tế tư nhân trong nông nghiệp tỉnh Hải Dương phát triển mạnh mẽ góp phần
phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững,
Góp phần vào lời giải, vấn đề: “Kinh tế nhân trong nông nghiệp
tỉnh
Hải
Dương”
được
chọn
làm
đề
tài
nghiên
cứu
của
luận
án
tiến
sĩ,
chuyên ngành Kinh tế chính trị.
2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án nghiên cứu kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nhằm làm rõ
cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân
trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra điểm mạnh và hạn chế của
kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp trong tiến trình xây dựng nền

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ