Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý giáo dục tính kỷ luật...

  • 15/09/2019 09:50:05
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận án này là khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tính kỷ luật, giáo dục tính kỷ luật và công tác quản lý giáo dục tính kỷ luật, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý giáo dục tính kỷ luật cho SV tại trung tâm. Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho SV phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và thực tiễn tại trung tâm GDQPAN.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.56 M, số trang : 33

Chi tiết

ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC SƯPHM
––––––––––––––––––––––––––
TRN HOÀNG TINH
QUN LÝ GIÁO DC TÍNH KLUT
CHO SINH VIÊN TI TRUNG TÂM
QUC PHÒNG VÀ AN NINH
Ngành: QUN LÝ GIÁO DC
Mã s: 9140114
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ KHOA HC GIÁO DC
2
THÁI NGUYÊN ­ 2019
Công trình được hoàn thành ti:
TRƯỜNG ĐI HC SƯPHM ­ ĐI HC THÁI NGUYÊN
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS Phm Viết Vượng
Phn bin 1…………………………………………………….
Phn bin 2……………………………………………………
Phn bin 3……………………………………………………
Lun án sđược bo vtrước Hi đng chm lun án cp
Trường
hp ti:..................................................................
Vào hi…..gi…..ngày…….tháng….năm 2019
2
Có th tìm hiu lun án ti:
­Thư vin Quc gia;
­ Trung tâm Hc liu ­ ĐHTN;
­ Trường Đi hc Sư phm ­ ĐHTN;

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ