Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển chương trình đào tạo...

  • 15/09/2019 09:41:58
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển chương trình đào tạo liên thông theo tiếp cận CDIO và trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phát triển chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo tiếp cận CDIO.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.74 M, số trang : 30

Chi tiết

1
MĐU
1. Lí do chn đtài
Bi cnh quc tếvà trong nước va to thi cơln, va đt
ra nhng thách thc không nhcho giáo dc nước ta. Công ngh
phát trin nhanh chóng nên kiến thc và knăng ca người được
đào to phi đi mi và cp nht liên tc. Toàn cu hóa và phát
trin kinh tế đt nước đòi hi giáo dc cn cung cp cho xã hi
mt lc lượng lao đng có cht lượng cao vkiến thc, knăng
và thái đlao đng tt đtiến ti mt nn giáo dc dân ch, tiến
bva hiên đai.
Đđáp ng yêu cu thc tin xã hi, vic nghiên cu phát
trin CTĐT liên thông là nhim vcp bách ca nhà trường.
Chương trình đào to liên thông sđược phát trin theo mt tiếp
cn mi, đó là tiếp cn năng lc, giúp người hc không chbiết mà
còn làm được trong môi trường lao đng phù hp vi lĩnh vc
mình được hc.
Tiếp cn CDIO đã và đang là xu hướng hin đi trong phát
trin chương trình đào to trình đđi hc nhóm ngành công ngh
kthut Mvà các nước có nn giáo dc kthut phát trin cao
và phù hp vi yêu cu đào to nhân lc theo chun đu ra nước
ta.
Do đó, cn thiết phi nghiên cu phát trin chương trình đào
to liên thông trình đđi hc nhóm ngành công nghkthut cơ
khí theo tiếp cn CDIO đáp ng nhu cu xã hi, góp phn đào to
ngun nhân lc có cht lượng cao, phc vsnghip CNH, HĐH
đt nước. Vi nhng lý do trên, đtài nghiên cu được la chn
2
trong khuôn khca lun án Tiến sĩ chuyên ngành Lý lun và Lch
sgiáo dc là “Phát trin chương trình đào to liên thông trình
đ đi hc nhóm ngành công ngh k thut cơ khí theo tiếp
cn CDIO”.
2. Mc đích nghiên cu
Nghiên cu cơ slý lun và thc tin phát trin chương
trình đào to liên thông theo tiếp cn CDIO và trên cơ sđó đ
xut các bin pháp phát trin chương trình đào to liên thông trình
đđi hc nhóm ngành công nghkthut cơ khí theo tiếp cn
CDIO.
3. Khách th, đi tượng nghiên cu
Khách thnghiên cu: Chương trình đào to trình đCĐ/ĐH
nhóm ngành công nghkthut cơ khí trong hthng GD quc
dân.
Đi tượng nghiên cu: Bin pháp phát trin chương trình
đao tao liên thông trình đđi hc nhóm ngành công nghkthut
cơkhí theo tiếp cn CDIO ttrình đcao đng.
4. Githuyết khoa hc
Đào to liên thông bc đi hc tuy đã có nhng kết qu
bước đu song còn gp nhiu khó khăn, hn chế và bt cp.
Chương trình đào to liên thông trình đđi hc Vit Nam chưa
thc sđược xây dng bài bn theo mt quy trình khoa hc, hp lý
đđáp ng các yêu cu ca thc tin sn xut và nhu cu xã hi.
Nếu phát trin CTĐT liên thông trình đđi hc nhóm ngành công
nghkthut cơ khí theo tiếp cn CDIO vi mt quy trình khoa
3
hc, hp lý và phù hp vi thc tin thì sgiúp các trường đi hc
và cao đng đào to ra nhng SV có năng lc cao vthc hành
thiết kế, vn hành, sáng to, sgóp phn đm bo và tng bước
nâng cao cht lượng đào to liên thông trình đđi hc, đáp ng
vi nhng thay đi rt nhanh ca tiến bkhoa hc kthut và nhu
cu nhân lc kthut có trình đcao cho snghip CNH, HĐH và
hi nhp quc tếca đt nước.
5. Nhim vvà các ni dung nghiên cu
5.1. Nghiên cu cơ slý lun vphát trin chương trình đào
to trình đđi hc; Cách tiếp cn CDIO vào phát trin CTĐT liên
thông trình đđi hc nhóm ngành công nghkthut cơkhí.
5.2. Nghiên cu kho sát ­ đánh giá thc trng CTĐT liên
thông trình đđi hc ngành công nghchế to máy thuc nhóm
ngành công nghkthut cơkhí ti các trường đi hc, cao đng.
5.3. Nghiên cu đxut bin pháp phát trin CTĐT liên
thông trình đđi hc ngành công nghchế to máy theo tiếp cn
CDIO.
5.4. Kho nghim ly ý kiến chuyên gia vbin pháp đ
xut. Xây dng dtho cu trúc CTĐT liên thông trình đđi hc
ngành công nghchế to máy theo tiếp cn CDIO gia Trường
CĐ Lý TTrng TP HChí Minh và Trường ĐH Bách khoa TP
HChí Minh.
6. Phm vi nghiên cu
Lun án tp trung nghiên cu phát trin chương trình đào to
liên thông trình đđi hc ngành công nghchế to máy trong

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ