Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Xây dựng nội dung dạy ngoại khóa môn...

  • 15/09/2019 09:42:43
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu nhằm tổng hợp, đánh giá thực trạng của công tác GDTC trong các trường THCS tại thành phố Hà Nội, chúng tôi tiến hành lựa chọn và ứng dụng các nội dung giảng dạy môn võ Taekwondo vào giờ ngoại khóa để nâng cao thể lực cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh THCS thành phố Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.65 M, số trang : 37

Chi tiết

B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐI HC TH DC TH THAO BC NINH
NGUYN NGC KHÔI
XÂY DNG NI DUNG DY NGOI KHÓA
MÔN TAEKWONDO NHM PHÁT TRIN TH CHT
CHO HC SINH TRUNG HC CƠ S THÀNH PH HÀ NI
Ngành: Giáo dc hc
Mã s:
9140101
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ GIÁO DC HC
BC NINH – 2018
Công trình được hoàn thành ti: Trường Đi hc TDTT Bc Ninh
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS.TS. Trn Tun Hiếu
2. TS. Phan Hng Minh
Phn bin 1:
Phn bin 2:
Phn bin 3:
Lun văn được bo v trước Hi đng chm lun án tiến sĩ ti:
Trường Đi hc TDTT Bc Ninh
Vào hi........ gi ........ ngày ....... tháng........ năm 20…..
Có th tìm lun án ti:
1. Thư vin Quc gia Vit Nam
2. Thư vin Trường Đi hc TDTT Bc Ninh
A. GII THIU LUN ÁN
MĐU
Tính cp thiết: Taekwondo môn võ truyn thng ca Triu Tiên, do tsư Choi­HongHi sáng lp. Nó được t
chc tp luyn chính thc vào năm 1955. Tuy ra đi khá mun so vi các phái võ khác song ti nay Taekwondo đã
phát trin mnh trên toàn thế gii, được y ban Olympic thế gii công nhn chính thc là môn ththao võ thut,
được đưa vào thi đu chính thc ti các thế vn hi. Hin nay Vit Nam là mt trong nhng thành viên tích cc
tham gia tp luyn môn võ này và giành được thành tích thi đu cao. Phong trào Taekwondo đã phát trin và lan rng
ra khp hu hết các tnh thành trong cnước, có đmi tng lp xã hi tham gia nht là đông đo thanh thiếu niên.
Tnhiu năm nay, hình thc tp luyn ngoi khóa môn Taekwondo các trường hot đng dưới dng câu lc
bđã tn ti do sphi hp ca nhà trường, Trung tâm TDTT các Qun Huyn ca SVăn hóa Ththao Hà Ni,
Hip hi Taekwondo Hà Ni. Tuy nhiên ni dung và chương trình ging dy chưa có và chưa thng nht. Các Hun
luyn viên ging dy chyếu da vào ni dung thi lên cp đai. Đây là nguyên nhân rt ln nh hưởng đến sphát
trin ca hình thc tp luyn này. Đã có mt scông trình nghiên cu vvõ thut như: Nguyn Thành Tun(1999),
Trn Tun Hiếu (2004), Nguyn Đương Bc (2007). Vũ Xuân Thành (2012)... Các đtài trên đã nghiên cu phát
trin các tcht thlc riêng lqua tp luyn võ thut. Nhưng chưa có đtài nghiên cu ng dng ging dy
môn võ Taekwondo trong nhà trường.
Xut phát tý nghĩa và tm quan trng ca vn đ, chúng tôi la chn nghiên cu: “Xây dng ni dung dy
ngoi khóa môn Taekwondo nhm phát trin th cht cho hc sinh Trung hc cơ s thành ph Hà Ni”
Mc đích nghiên cu: Trên cơ snghiên cu tng hp, đánh giá thc trng ca công tác GDTC trong các
trường THCS ti thành phHà Ni, chúng tôi tiến hành la chn và ng dng các ni dung ging dy môn võ
Taekwondo vào gingoi khóa đnâng cao thlc cho hc sinh, góp phn nâng cao cht lượng GDTC cho hc
sinh THCS thành phHà Ni.
Nhim v nghiên cu
Nhim v 1: Đánh giá thc trng công tác GDTC và thc trng hot đng ngoi khóa ca các câu lc b
võ Taekwondo cho hc sinh các trường THCS thành phHà Ni.
Nhim v 2: Nghiên cu xây dng ni dung dy ngoi khoá môn Taekwondo nhm phát trin thcht cho
hc sinh THCS thành phHà Ni.
Nhim v 3: ng dng và đánh giá hiu quca các ni dung dy ngoi khóa môn Taekwondo đi vi s
phát trin thcht ca hc sinh THCS thành phHà Ni.
NHNG ĐÓNG GÓP MI CA LUN ÁN
Lun án la chn được 11 chtiêu và test đtiêu chun trong đánh giá thcht cho hc sinh THCS thành ph
Hà Ni, bao gm: Đánh giá hình thái cơ th(2 chtiêu), Đánh giá chc năng sinh lý (2 chtiêu), Đánh giá chc năng
tâm lý (3 test) và Đánh giá trình đthlc (4 test), trên cơ sđó, đánh giá thc trng thcht ca hc sinh THCS
thành phHà Ni tđó đánh giá được ni dung dy ngoi khoá môn Taekwondo nhm phát trin thcht cho hc
sinh THCS thành phHà Ni.
Trên cơ sphân tích lý lun và thc trng ni dung dy ngoi khoá môn Taekwondo nhm phát trin thcht
cho hc sinh THCS thành phHà Ni, lun án đã la chn được 8 ni dung ging dy ngoi khóa cho hc sinh
THCS thành phHà Ni tương ng 4 năm hc. Cthđã xác đnh ni dung và đnh lượng cththeo 11 chương
trình ging dy tương ng vi 11 cp đai, tương ng vi 11 chương trình ging dy ngoi khóa cho hc sinh THCS
thành phHà Ni.
Đng thi lun án tiến hành ng dng ni dung và hình thc ging dy ngoi khóa môn Taekwondo đã xây
dng trong ging dy ngoi khóa môn Taekwondo cho hc sinh THCS thành phHà Ni. Kết qu, chương trình đã
xây dng ca lun án đã có hiu qucao trong vic phát trin thcht cho hc sinh THCS thành phHà Ni.
CU TRÚC CA LUN ÁN
Lun án gm 150 trang A4: Gm các phn: Mđu (05 trang); Chương 1 ­ Tng quan các vn đnghiên cu
(42 trang); Chương 2 ­ Phương pháp và tchc nghiên cu (13 trang); Chương 3 ­ Kết qunghiên cu và bàn lun
(88 trang); Kết lun và kiến ngh(02 trang). Lun án sdng 133 tài liu, trong đó có 125 tài liu bng tiếng Vit,
05 tài liu bng tiếng Anh, 03 tài liu bng tiếng Trung Quc, ngoài ra còn có 42 bng sliu, 02 sơđ, 11 biu đ
và 10 phlc.
B. NI DUNG LUN ÁN
CHƯƠNG 1. TNG QUAN CÁC VN Đ NGHIÊN CU
Chương 1 ca lun án trình bày vcác ván đcthsau:
1.1. Mt skhái nim cơ bn có liên quan
Trình bày các khái nim: Giáo dc thcht; Ththao ngoi khóa; Giáo dưỡng thcht; Thcht; Phát trin
thcht và tcht thlc. Đây là nhng khái nim liên quan trc tiếp ti quá trình nghiên cu lun án.
1.2. Đc đim Công tác Giáo dc thcht trong các trường Trung hc cơ s
Phn viết trình bày nhng vn đliên quan ti: Quan đim ca Đng và Nhà nước vcông tác Giáo dc th
cht trong trường hc các cp; Đc đim Giáo dc thcht ni khóa trong các trường trung hc cơ svà Đc
đim hot đng ththao ngoi khóa trong các trường trung hc cơ s.
1.3. Nhng yếu ttnhiên và xã hi nh hưởng ti sphát trin thcht ca hc sinh Trung hc cs
thành phHà Ni
Khái quát vnhng yếu nh hưởng ti sphát trin thcht ca hc sinh THCS thành phHà Ni bao gm
yếu ttnhiên (nước, ánh sáng, không khí, đa hình tnhiên...) và các yếu txã hi (điu kin sng và sinh hot;
Hot đng vn đng…).
1.4. Đc đim môn võ Taekwondo
Trình bày các đt đim cơ bn vmôn võ Taekwondo liên quan ti lch smôn võ, hthng kthut, chiến
thut ca môn võ.
1.5. Đc đim tâm, sinh lý la hc sinh Trung hc cơ strong tp luyn Taekwondo
Phn viết trình bày vđc đim gii phu (hình thái, đc đim cơ – xương, đc đim phát trin các tcht
vn đng); Đc đim sinh lý (Hthn kinh, htun hoàn, hhô hp, quá trình trao đi cht, đc đim gii tính) và

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ