Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Thực trạng và giải pháp phát triển...

  • 15/09/2019 09:44:07
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải Phòng, để lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp thích hợp có tính khả thi, nhằm phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.84 M, số trang : 32

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
-----------------------------------
NGUYỄN HỮU TOÁN
Tên ngành: Giáo dục học
ngành: 9140101
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC
NỘI, NĂM
2018
Công trình hoàn thành tại: Viện khoa học TDTT
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
1.
TS. Nguyễn Thế Truyền
2. TS. Đức Văn
Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Hải
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phản biện 2: PGS.TS Hoàng Công Dân
Tạp chí Thể thao Việt Nam
Phản biện 3: GS.TS Nguyễn Xuân Sinh
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp
tại:......................................................................................................
Vào hồi ...... giờ .......ngày ...... tháng ....... năm .........
Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện;
1. Thư viện Quốc gia Việt Nam
2. Thư viện Viên khoa học TDTT
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Nguyễn Hữu Toán (2017), “Ứng dụng giải pháp phát triển phong trào
thể dục thể thao
quần chúng theo tinh thần xã hội hóa của huyện Kiến Thụy,
Hải Phòng”, Tạp chí khoa học thể thao (số 3), Viện khoa học TDTT, Hà Nội,
trang 27.
2. Nguyễn Hữu Toán
(2017), “Phong trào thể dục thể thao quần chúng
của thành phố Hải Phòng theo tinh thần xã hội hóa. Thực trạng và giải pháp”,
Tạp chí khoa học đào tạo thể dục thể thao
(số 2), Trường Đại học TDTT
thành phố Hồ Chí Minh, trang 23.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ