Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân

Đăng ngày 9/15/2019 2:42:26 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 49 | FileSize: 0.63 M | File type: DOC
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân. Luận án Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân đã xác định rõ đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An Ninh Nhân Dân trong môn võ thuật CAND.
1
A. GII THIU LUN ÁN
1. Phn mđu
Tính cp thiết: Trên thc tế ging dy môn võ thut Công an nhân
dân (CAND) ti Hc vin An ninh nhân dân (ANND) còn bc lmt s
tn ti, hn chế nht đnh vni dung và phương pháp ging dy. Nên
hiu qutp luyn môn võ thut CAND còn có nhiu hn chế như thc
hin đòn đánh còn thiếu sc mnh và kết quhc tp môn võ thut
CAND cũng chưa cao. Tuy nhiên, cho đến nay mi có mt sít các công
trình nghiên cu khoa hc đcp ti vn đnày là: Nguyn Thanh Hi
(2011). Ngô Hi Hà (2018). Tthc trng đó chúng tôi mnh dn tiến
hành nghiên cu lun án:
“Nghiên cu ni dung trong phương pháp tp luyn theo trm
nhm phát trin sc mnh cho sinh viên nam Hc vin An ninh
nhân dân trong môn võ thut Công an nhân dân”.
Mc đích nghiên cu: Trên cơ slý lun và thc tin công tác
ging dy võ thut CAND, nghiên cu lun án này nhm xác đnh ni
dung trong phương pháp tp luyn theo trm đphát trin sc mnh cho
sinh viên nam Hc vin ANND trong môn võ thut CAND.
Nhim vnghiên cu
Nhim v 1: Nghiên cu xác đnh hthng test và xây dng tiêu
chun đánh giá sc mnh cho sinh viên nam Hc vin ANND trong môn
võ thut CAND.
Nhimv2:Nghiêncuđánh giá thc trng công tác ging dy môn võ
thut CAND cho sinh viên nam Hc vin ANND.
Nhim v 3: Nghiên cu ng dng ni dung trong phương pháp tp luyn
theotrmnhmpháttrinscmnhchosinhviênnamHcvinANNDtrongmôn
võthutCAND.
2.Nhngđónggópmicalunán
Da vào các nguyên tc, căn ckhoa hc cũng như tiến hành trao
đi, phng vn các hun luyn viên, giáo viên, cán bqun lý chuyên
2
môn, chuyên gia môn võ thut CAND vvn đnghiên cu; lun án đã
la chn được ni dung là 60 bài tp sc mnh trong phương pháp tp
luyn theo trm nhm phát trin sc mnh cho sinh viên nam Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND.
Lun án đã xác đnh rõ 15 test đc trưng thuc 4 nhóm yếu tsc
mnh thành phn và tiêu chun đánh giá sc mnh cho sinh viên nam
Hc vin ANND trong môn võ thut CAND.
Lun án đã tiến hành ng dng và đánh giá hiu quca ni dung
trong phương pháp tp luyn theo trm la chn được. Kết qucác ch
sđo được sau thc nghim đu tăng lên so vi trước thc nghim.
3. Cu trúc ca lun án: Lun án được trình bày trong 152 trang
bao gm phn: Phn mđu (6 trang); Chương 1: Tng quan vn đ
nghiên cu (48 trang), Chương 2: Đi tượng, phương pháp và tchc
nghiên cu (16 trang), Chương 3: Kết qunghiên cu và bàn lun (79
trang); Phn kết lun và kiến ngh(3 trang). Lun án sdng 155 tài
liu tham kho, trong đó có 148 tài liu viết bng tiếng Vit, 06 tài
liu tiếng Anh, 01 tài liu tiếng Trung; ngoài ra còn có 29 bng, 05
biu đvà 04 phlc.
3
B. NI DUNG LUN ÁN
CHƯƠNG 1
TNG QUAN CÁC VN ĐNGHIÊN CU
1.1. Đc đim môn võ thut Công an nhân dân
Trình bày v: Khái nim võ thut CAND; Shình thành thành và
phát trin ca môn võ thut CAND; Vtrí ca võ thut CAND; Đc
đim hot đng trong môn võ thut CAND; Tính cht ca môn võ thut
CAND; Yêu cu tp luyn môn võ thut CAND Hc vin ANND; Các
trường hp được sdng Võ thut CAND.
1.2. Hun luyn sc mnh và sc mnh môn võ thut Công an
nhân dân. Trình bày v: Cơ slý thuyết ca hun luyn sc mnh; Đc
đim hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin ANND trong môn võ
thut CAND; Phương pháp hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND.
1.3. Các quan đim v phương pháp t chc tp luyn th dc
th thao. Trình bày v: Các quan đim chung vphương pháp tchc
tp luyn thdc ththao (TDTT); Quan đim vphương pháp tp
luyn theo trm.
1.4. Các quan đim v lượng vn đng và bài tp th lc trong
ging dy môn võ thut CAND. Phn viết trình bày v: Lượng vn
đng (khái nim, thành phn lượng vn đng); Bài tp thlc trong
ging dy môn võ thut CAND (bài tp thlc, bài tp thlc môn võ
thut CAND, bài tp hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND).
1.5. Các công trình nghiên cu khoa hc có liên quan. Phn viết
trình bày v: các công trình nghiên cu trong và ngoài nước có liên quan
ti môn võ thut CAND và công tác ging dy phát trin sc mnh.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
3 lần xem

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân. Luận án Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân đã xác định rõ đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An Ninh Nhân Dân trong môn võ thuật CAND..

Nội dung

1 A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. Phần mởđầu Tính cấp thiết: Trên thực tế giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân (CAND) tại Học viện An ninh nhân dân (ANND) còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định về nội dung và phương pháp giảng dạy. Nên hiệu quả tập luyện môn võ thuật CAND còn có nhiều hạn chế như thực hiện đòn đánh còn thiếu sức mạnh và kết quả học tập môn võ thuật CAND cũng chưa cao. Tuy nhiên, cho đến nay mới có một số ít các công trình nghiên cứu khoa học đề cập tới vấn đề này là: Nguyễn Thanh Hải (2011). Ngô Hải Hà (2018). Từ thực trạng đó chúng tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu luận án: “Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân”. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác giảng dạy võ thuật CAND, nghiên cứu luận án này nhằm xác định nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm để phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. Nhiệm vụnghiên cứu Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu xác định hệ thống test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. Nhiệmvụ2:Nghiêncứuđánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn võ thuật CAND cho sinh viên nam Học viện ANND. Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu ứng dụng nội dung trong phương pháp tập luyện theotrạmnhằmpháttriểnsứcmạnhchosinhviênnamHọcviệnANNDtrongmôn võthuậtCAND. 2.Nhữngđónggópmớicủaluậnán Dựa vào các nguyên tắc, căn cứ khoa học cũng như tiến hành trao đổi, phỏng vấn các huấn luyện viên, giáo viên, cán bộ quản lý chuyên 2 môn, chuyên gia môn võ thuật CAND về vấn đề nghiên cứu; luận án đã lựa chọn được nội dung là 60 bài tập sức mạnh trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. Luận án đã xác định rõ 15 test đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. Luận án đã tiến hành ứng dụng và đánh giá hiệu quả của nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm lựa chọn được. Kết quả các chỉ sốđo được sau thực nghiệm đều tăng lên so với trước thực nghiệm. 3. Cấu trúc của luận án: Luận án được trình bày trong 152 trang bao gồm phần: Phần mở đầu (6 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (48 trang), Chương 2: Đối tượng, phương pháp và tổ chức nghiên cứu (16 trang), Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận (79 trang); Phần kết luận và kiến nghị (3 trang). Luận án sử dụng 155 tài liệu tham khảo, trong đó có 148 tài liệu viết bằng tiếng Việt, 06 tài liệu tiếng Anh, 01 tài liệu tiếng Trung; ngoài ra còn có 29 bảng, 05 biểu đồ và 04 phụ lục. 3 B. NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU 1.1. Đặc điểm môn võ thuật Công an nhân dân Trình bày về: Khái niệm võ thuật CAND; Sự hình thành thành và phát triển của môn võ thuật CAND; Vị trí của võ thuật CAND; Đặc điểm hoạt động trong môn võ thuật CAND; Tính chất của môn võ thuật CAND; Yêu cầu tập luyện môn võ thuật CAND ở Học viện ANND; Các trường hợp được sửdụng Võ thuật CAND. 1.2. Huấn luyện sức mạnh và sức mạnh môn võ thuật Công an nhân dân. Trình bày về: Cơ sở lý thuyết của huấn luyện sức mạnh; Đặc điểm huấn luyện sức mạnh cho sinh viên Học viện ANND trong môn võ thuật CAND; Phương pháp huấn luyện sức mạnh cho sinh viên Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. 1.3. Các quan điểm về phương pháp tổ chức tập luyện thể dục thể thao. Trình bày về: Các quan điểm chung về phương pháp tổ chức tập luyện thể dục thể thao (TDTT); Quan điểm về phương pháp tập luyện theo trạm. 1.4. Các quan điểm về lượng vận động và bài tập thể lực trong giảng dạy môn võ thuật CAND. Phần viết trình bày về: Lượng vận động (khái niệm, thành phần lượng vận động); Bài tập thể lực trong giảng dạy môn võ thuật CAND (bài tập thể lực, bài tập thể lực môn võ thuật CAND, bài tập huấn luyện sức mạnh cho sinh viên Học viện ANND trong môn võ thuật CAND). 1.5. Các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan. Phần viết trình bày về: các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan tới môn võ thuật CAND và công tác giảng dạy phát triển sức mạnh. 4 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔCHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu luận án đã sử dụng 6 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu TDTT gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp dùng bài thử; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 2.2. Tổchức nghiên cứu 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu: Nội dung trong phương pháp tổ chức tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho sinh viên nam Học viện ANND trong môn võ thuật CAND. 2.2.2. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng quan trắc: Là các nhà quản lý, chuyên gia, huấn luyên viên, giáo viên môn võ thuật CAND khu vực phía Bắc. Quy mô nghiên cứu: 40 sinh viên nam khóa D46, Học viện ANND. Phạm vi không gian nghiên cứu: Trường ĐH TDTT Bắc Ninh; Học viện ANND. Phạm vi thời gian nghiên cứu: Được nghiên cứu từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2018. CHƯƠNG 3 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1. Nghiên cứu xác định hệ thống test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân 3.1.1. Xác định hệ thống test sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân 3.1.1.1. Trình tự nghiên cứu lựa chọn các test sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân 5 Trình tựtìm kiếm được tiến hành theo các bước sau: Tiến hành nghiên cứu qua tài liệu tham khảo. Tiến hành phỏng vấn. Xác định tính thông báo của các test. Xác định độtin cậy của các test. Sau đây là kết quảnghiên cứu cụ thể từng bước. 3.1.1.2. Lựa chọn hệ thống test sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Từ 30 test đánh giá sức mạnh lựa chọn được qua nghiên cứu, luận án đã tiến hành phỏng vấn 55 HLV, giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn, chuyên gia môn võ thuật CAND và lựa chọn được 15 test có số phiếu đồng ý từ70% trởlên. 3.1.1.3. Xác định độ tin cậy và tính thông báo của các test sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân (a) Tính thông báo của các test: Tiến hành xác định tính thông báo của các test thông qua hệ số tương quan thứ bậc. Kết quả được trình bày tại bảng 3.2 cho thấy: Ở tất cả các test kiểm tra đều cho thấy tính đồng đều của tập hợp mẫu thể hiện ở Cv từ 5.24 ­ 7.95% <10%. Giá trị ɛ thu được ở tất cả các test kiểm tra đều <0.05. Như vậy, mẫu nghiên cứu là đồng đều, đảm bảo tính đại diện và có thể sử dụng làm cơ sở trong xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độsức mạnh môn võ thuật CAND cho đối tượng nghiên cứu. Luận án xác định mối tương quan giữa các test với thành tích thi đấu trong môn võ thuật CAND. Kết quả được trình bày tại bảng 3.3 cho thấy: Ở tất cả 15 chỉ tiêu kiểm tra có mối tương quan mạnh với thành tích thi đấu thể hiện ở rtính = 0.770 đến 0.897 > rbảng = 0.3044 ở ngưỡng P < 0.05. Nhưvậy, có nghĩa là các test trên đảm bảo tính thông báo. Bảng 3.2. Kết quảkiểm tra các test đánh giá tốchất sức mạnh của sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân (n=40) Phân Test sức mạnh loại Kết quả Cv ɛ kiểm tra ( (%) x ) Sức Lực bóp tay thuận (kg) 44.87 3.54 7.89 <0.025 mạn Lực kéo lưng (kg) 127.40 8.81 6.92 <0.022 h tối Giật tạ trọng lượng tối đa lên ngang 86.52 6.83 7.89 <0.025 đa vai (kg) Treo người trên xà đơn, cánh tay và cẳng tay vuông góc (s) Ôm ngang ngực người cùng tập (đồng cân), đứng trung bình tấn (s) 54.97 4.35 53.76 4.25 7.91 <0.025 7.91 <0.025 Bật xa tại chỗ(cm) 230.93 15.96 6.91 <0.022 Đá vòng cầu vào đích 10s (lần) Sức Đạp ngang vào đích 10s (lần) 18.70 0.98 21.10 1.11 5.24 <0.017 5.26 <0.017 mạn Đấm thẳng vào đích 10s (lần) 52.05 3.13 6.01 <0.019 h tốc Gánh tạ 30 kg gập duỗi thân 20s độ (lần) Gánh tạ 30kg ngồi xuống đứng lên 20s (lần) 15.90 1.26 18.50 1.47 7.92 <0.025 7.95 <0.025 Bê người đồng cân ngồi xuống đứng 41.15 3.25 7.9 <0.025 lên tối đa (lần) Đá vòng cầu vào đích 1 phút (lần) Đấm 2 đích cách nhau 3m trong 1 phút (lần) Nằm chống đẩy sốlần tối đa (lần) 90.55 5.36 50.55 3.00 42.05 2.70 5.92 <0.019 5.93 <0.019 6.42 <0.021 Bảng 3.3. Mối tương quan giữa các test đánh giá sức mạnh với thành tích thi đấu trong môn võ thuật Công an nhân dân của sinh Phân loại viên nam Học viện An ninh nhân dân (n=40) Test sức mạnh Hệsố tương quan Sức mạnh tối đa Sức mạnh tĩnh r P Lực bóp tay thuận (kg) 0.868 <0.05 Lực kéo lưng (kg) 0.872 <0.05 Giật tạtrọng lượng tối đa lên ngang vai (kg) 0.879 <0.05 Treo người trên xà đơn, cánh tay và cẳng tay 0.884 <0.05 vuông góc (s) Ôm ngang ngực người cùng tập (đồng cân), đứng 0.865 <0.05 trung bình tấn (s) Bật xa tại chỗ(cm) 0.875 <0.05 Đá vòng cầu vào đích 10s (lần) 0.826 <0.05 Đạp ngang vào đích 10s (lần) 0.848 <0.05 Đấm thẳng vào đích 10s (lần) 0.872 <0.05 Gánh tạ30 kg gập duỗi thân 20s (lần) 0.882 <0.05 Gánh tạ30kg ngồi xuống đứng lên 20s (lần) 0.897 <0.05 Bê người đồng cân ngồi xuống đứng lên tối đa 0.873 <0.05 Sức mạnh bền (lần) Đá vòng cầu vào đích 1 phút (lần) Đấm 2 đích cách nhau 3m trong 1 phút (lần) Nằm chống đẩy sốlần tối đa (lần) 0.855 <0.05 0.770 <0.05 0.867 <0.05 6 (b) Độtin cậy của các test: Được xác định bằng phương pháp tính hệ số tương quan cặp giữa hai lần lập test của 15 test. Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy cả 15 test kiểm tra đều có mối tương quan mạnh với rtính lớn hơn rbảng với P < 0.05. Vậy, chúng đảm bảo độ tin cậy và cho phép sử dụng được trên sinh viên nam Học viện ANND. Tóm lại, qua 4 bước nghiên cứu, đặc biệt là 2 bước xác định tính thông báo và độ tin cậy, luận án đã chọn ra được 15 test đủ tiêu chuẩn đánh giá trình độsức mạnh trong môn võ thuật CAND. 3.1.1.4. Mối quan hệ giữa các test sức mạnh với nhau ở sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Bằng phương pháp xác định mối tương quan của từng cặp test với nhau (mối tương quan cặp giữa các test), thu được kết quả cho thấy, rtính của 15 test kiểm tra đều lớn hơn rbảng với P < 0.05. Vậy, ở các test đều có mối tương quan mạnh với nhau. 3.1.2. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá sức mạnh của sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân 3.1.2.1. Phân loại kết quả kiểm tra tố chất sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho các chỉ tiêu lựa chọn trên kết quả của lần lập test thứnhất. Kết quả được trình bày tại bảng 3.6. 3.1.2.2. Xây dựng thang điểm đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Bảng điểm đánh giá sức mạnh tính theo thang độ C của các test được trình bày tại bảng 3.7. Bảng 3.4. Mối tương quan giữa hai lần lập test của các test đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân (n=40) T Nội dung kiểm tra Kết quảkiểm tra T Lần 1 ( Lần 2 ( r 1 Lực bóp tay thuận (kg) 44.87 3.54 44.45 3.64 0.894 2 Lực kéo lưng (kg) 127.40 8.81 127.32 8.92 0.890 3 Giật tạ trọng lượng tối đa 86.52 6.83 85.65 6.69 0.896 lên ngang vai (kg) 4 Treo người trên xà đơn, cánh 54.97 4.35 54.1 4.48 0.881 tay và cẳng tay vuông góc (s) 5 Ôm ngang ngực người cùng 53.76 4.25 53.19 4.27 0.879 tập (đồng cân), đứng trung bình tấn (s) 6 Bật xa tại chỗ(cm) 230.93 15.96 229.41 16.81 0.895 7 Đá vòng cầu vào đích 10s 18.70 0.98 18.93 1.03 0.891 (lần) 8 Đạp ngang vào đích 10s 21.10 1.11 21.38 1.22 0894 (lần) 9 Đấm thẳng vào đích 10s 52.05 3.13 51.95 3.72 0.895 (lần) 1 Gánh tạ 30 kg gập duỗi thân 0 20s (lần) 1 Gánh tạ 30kg ngồi xuống 1 đứng lên 20s (lần) 15.90 1.26 18.50 1.47 14.98 1.57 0.868 17.45 1.52 0.877 1 Bê người đồng cân ngồi 41.15 3.25 41.93 3.36 0.867 2 xuống đứng lên tối đa (lần) 1 Đá vòng cầu vào đích 1 phút 3 (lần) 1 Đấm 2 đích cách nhau 3m 4 trong 1 phút (lần) 1 Nằm chống đẩy số lần tối 90.55 5.36 50.55 3.00 42.05 2.70 89.40 5.15 0.885 49.90 3.23 0.851 41.75 2.84 0.897 5 đa (lần) Bảng 3.6. Bảng phân loại tốchất sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Test sức mạnh Lực bóp tay thuận (kg) Kém Yếu <37.79 37.79­41.33 Phân loại Trung bình 41.33­48.41 Khá Giỏi 48.41­51.95 >51.95 Lực kéo lưng (kg) <109.78 109.78­118.59 118.59­136.21 136.21­145.02 >145.02 Giật tạtrọng lượng tối đa lên ngang vai (kg) <72.86 Treo người trên xà đơn, cánh tay và cẳng tay <46.29 vuông góc (s) Ôm ngang ngực người cùng tập (đồng cân), <45.26 đứng trung bình tấn (s) 72.86­79.69 46.29­50.63 45.26­49.51 79.69­93.35 50.63­59.31 49.51­58.01 93.35­100.18 59.31­63.65 58.01­62.26 >100.18 >63.65 >62.26 Bật xa tại chỗ(cm) <199.01 199.01­214.97 214.97­246.89 246.89­262.85 >262.85 Đá vòng cầu vào đích 10s (lần) Đạp ngang vào đích 10s (lần) Đấm thẳng vào đích 10s (lần) Gánh tạ30 kg gập duỗi thân 20s (lần) Gánh tạ30kg ngồi xuống đứng lên 20s (lần) <16.74 16.74 ­ 17.72 <18.88 18.88 ­ 19.99 <45.79 45.79­48.92 <13.38 13.38­14.64 <15.56 15.56­17.03 17.72 ­ 19.68 19.99 ­ 22.21 48.92­55.18 14.64­17.16 17.03­19.97 19.68­20.66 >20.66 22.21­23.32 >23.32 55.18­58.31 >58.31 17.16­18.42 >18.42 19.97­21.44 >21.44 Bê người đồng cân ngồi xuống đứng lên tối <34.65 đa (lần) Đá vòng cầu vào đích 1 phút (lần) <79.83 Đấm 2 đích cách nhau 3m trong 1 phút (lần) <44.55 Nằm chống đẩy sốlần tối đa (lần) <36.65 34.65­37.90 79.83­85.19 44.55­47.55 36.65­39.35 37.90­44.40 85.19­95.91 47.55­53.55 39.35­44.75 44.40­47.65 95.91­101.27 53.55­56.55 44.75­47.45 >47.65 >101.27 >56.55 >47.45 Bảng 3.7. Bảng điểm đánh giá tốchất sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân Test sức mạnh Điểm 10 9 8 7 6 Lực bóp tay thuận (kg) 54 52 50 48 47 Lực kéo lưng (kg) 149 145 141 136 132 Giật tạtrọng lượng tối đa lên ngang vai 104 100 97 93 90 (kg) 5 4 3 2 1 45 43 41 40 38 127 123 119 114 110

Tài liệu liên quan