Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nội dung trong phương pháp...

  • 15/09/2019 09:42:26
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án Nghiên cứu nội dung trong phương pháp tập luyện theo trạm nhằm phát triển sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An ninh nhân dân trong môn võ thuật Công an nhân dân đã xác định rõ đặc trưng thuộc 4 nhóm yếu tố sức mạnh thành phần và tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh cho sinh viên nam Học viện An Ninh Nhân Dân trong môn võ thuật CAND.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.63 M, số trang : 49

Chi tiết

1
A. GII THIU LUN ÁN
1. Phn mđu
Tính cp thiết: Trên thc tế ging dy môn võ thut Công an nhân
dân (CAND) ti Hc vin An ninh nhân dân (ANND) còn bc lmt s
tn ti, hn chế nht đnh vni dung và phương pháp ging dy. Nên
hiu qutp luyn môn võ thut CAND còn có nhiu hn chế như thc
hin đòn đánh còn thiếu sc mnh và kết quhc tp môn võ thut
CAND cũng chưa cao. Tuy nhiên, cho đến nay mi có mt sít các công
trình nghiên cu khoa hc đcp ti vn đnày là: Nguyn Thanh Hi
(2011). Ngô Hi Hà (2018). Tthc trng đó chúng tôi mnh dn tiến
hành nghiên cu lun án:
“Nghiên cu ni dung trong phương pháp tp luyn theo trm
nhm phát trin sc mnh cho sinh viên nam Hc vin An ninh
nhân dân trong môn võ thut Công an nhân dân”.
Mc đích nghiên cu: Trên cơ slý lun và thc tin công tác
ging dy võ thut CAND, nghiên cu lun án này nhm xác đnh ni
dung trong phương pháp tp luyn theo trm đphát trin sc mnh cho
sinh viên nam Hc vin ANND trong môn võ thut CAND.
Nhim vnghiên cu
Nhim v 1: Nghiên cu xác đnh hthng test và xây dng tiêu
chun đánh giá sc mnh cho sinh viên nam Hc vin ANND trong môn
võ thut CAND.
Nhimv2:Nghiêncuđánh giá thc trng công tác ging dy môn võ
thut CAND cho sinh viên nam Hc vin ANND.
Nhim v 3: Nghiên cu ng dng ni dung trong phương pháp tp luyn
theotrmnhmpháttrinscmnhchosinhviênnamHcvinANNDtrongmôn
võthutCAND.
2.Nhngđónggópmicalunán
Da vào các nguyên tc, căn ckhoa hc cũng như tiến hành trao
đi, phng vn các hun luyn viên, giáo viên, cán bqun lý chuyên
2
môn, chuyên gia môn võ thut CAND vvn đnghiên cu; lun án đã
la chn được ni dung là 60 bài tp sc mnh trong phương pháp tp
luyn theo trm nhm phát trin sc mnh cho sinh viên nam Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND.
Lun án đã xác đnh rõ 15 test đc trưng thuc 4 nhóm yếu tsc
mnh thành phn và tiêu chun đánh giá sc mnh cho sinh viên nam
Hc vin ANND trong môn võ thut CAND.
Lun án đã tiến hành ng dng và đánh giá hiu quca ni dung
trong phương pháp tp luyn theo trm la chn được. Kết qucác ch
sđo được sau thc nghim đu tăng lên so vi trước thc nghim.
3. Cu trúc ca lun án: Lun án được trình bày trong 152 trang
bao gm phn: Phn mđu (6 trang); Chương 1: Tng quan vn đ
nghiên cu (48 trang), Chương 2: Đi tượng, phương pháp và tchc
nghiên cu (16 trang), Chương 3: Kết qunghiên cu và bàn lun (79
trang); Phn kết lun và kiến ngh(3 trang). Lun án sdng 155 tài
liu tham kho, trong đó có 148 tài liu viết bng tiếng Vit, 06 tài
liu tiếng Anh, 01 tài liu tiếng Trung; ngoài ra còn có 29 bng, 05
biu đvà 04 phlc.
3
B. NI DUNG LUN ÁN
CHƯƠNG 1
TNG QUAN CÁC VN ĐNGHIÊN CU
1.1. Đc đim môn võ thut Công an nhân dân
Trình bày v: Khái nim võ thut CAND; Shình thành thành và
phát trin ca môn võ thut CAND; Vtrí ca võ thut CAND; Đc
đim hot đng trong môn võ thut CAND; Tính cht ca môn võ thut
CAND; Yêu cu tp luyn môn võ thut CAND Hc vin ANND; Các
trường hp được sdng Võ thut CAND.
1.2. Hun luyn sc mnh và sc mnh môn võ thut Công an
nhân dân. Trình bày v: Cơ slý thuyết ca hun luyn sc mnh; Đc
đim hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin ANND trong môn võ
thut CAND; Phương pháp hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND.
1.3. Các quan đim v phương pháp t chc tp luyn th dc
th thao. Trình bày v: Các quan đim chung vphương pháp tchc
tp luyn thdc ththao (TDTT); Quan đim vphương pháp tp
luyn theo trm.
1.4. Các quan đim v lượng vn đng và bài tp th lc trong
ging dy môn võ thut CAND. Phn viết trình bày v: Lượng vn
đng (khái nim, thành phn lượng vn đng); Bài tp thlc trong
ging dy môn võ thut CAND (bài tp thlc, bài tp thlc môn võ
thut CAND, bài tp hun luyn sc mnh cho sinh viên Hc vin
ANND trong môn võ thut CAND).
1.5. Các công trình nghiên cu khoa hc có liên quan. Phn viết
trình bày v: các công trình nghiên cu trong và ngoài nước có liên quan
ti môn võ thut CAND và công tác ging dy phát trin sc mnh.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ