Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao trình độ thể lực...

  • 15/09/2019 09:45:38
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận án này là đánh giá thực trạng chương trình huấn luyện và trình độ thể lực của nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Lựa chọn và ứng dụng bài tập nâng cao trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16. Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn để nâng cao trình độ thể lực đối với nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-16, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.01 M, số trang : 32

Chi tiết

1
A. GII THIU LUN ÁN
1. M ĐẦU
Công tác đào tạo VĐV bóng đá trẻ thực sự đang là một phần vô cùng cấp
thiết nhằm đào tạo, bồi dưỡng và tuyển chọn, bổ sung cho những tuyến trên. Tuy
nhiên công tác đào tạo bóng đá trẻ trong những năm qua đã được quan tâm đáng
kể, tuy nhiên còn thiếu tính hệ thống và đồng bộ, đặc biệt là việc nâng cao thể
lực cho VĐV chưa được quan tâm đúng mức.
Giai đoạn chuyên môn hóa sâu thường được bắt đầu từ lứa tuổi 15-16, đây
cũng là giai đoạn có sự phân định rõ ràng về sự chuyên môn hóa trong mỗi cầu
thủ, theo vị trí và đặc điểm mỗi vị trí trong thi đấu. Chính vì vậy mà việc hoàn
thiện
các tố
chất
thể lực ở
giai đoạn
này là
đặc
biệt quan
trọng
để đáp
ứng
những yêu cầu mới về mặt kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý cho một giai đoạn
huấn luyện sâu hơn. Để nâng cao trình độ thể lực một cách hợp lý đòi hỏi phải
dựa trên cơ sở khoa học, trong đó có việc xây dựng các phương pháp, bài tập
nâng cao thể lực phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm về kỹ - chiến thuật, đặc
điểm của mỗi chu kì, giai đoạn huấn luyện, đặc điểm phát triển thể lực chung và
chuyên môn, đặc điểm phù hợp của mỗi vận động viên bóng đá trẻ với từng vị trí
thi đấu nhất định là vô cùng quan trọng, tạo tiền đề cho những giai đoạn huấn
luyện tiếp theo.
Vi mong mun góp phn hoàn thin và nâng cao công tác hun luyn nói
chung cũng như huấn luyn thlực cho VĐV bóng đá trẻ nói riêng, tôi mnh dn
nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nâng cao trình độ th lc cho nam vận động viên
bóng đá lứa tui 15 16, câu lc b bóng đá SHB Đà Nẵng.
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác huấn luyện thể lực cũng như
trình độ thể lực của các VĐV bóng đá trẻ trong tập luyện và thi đấu, đề tài
đã nghiên cứu hệ thống bài tập theo các giai đoạn huấn luyện của chu kỳ
năm về các tố chất thể lực xây dựng kế hoạch huấn luyện ứng dụng thực
nghiệm nhằm nâng cao trình độ thể lực cho nam VĐV bóng đá lứa tuổi 15-
16, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng. Mục đích của công tác nghiên cứu là
góp phần hoàn thiện, phát triển bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn cho
công tác huấn luyện nhằm nâng cao trình độ thể lực đối với các VĐV bóng
đá lứa tuổi 15-16.
Mục tiêu nghiên cứu
Mc tiêu 1: Đánh giá thực trng chương trình hun luyện trình độ th
lc ca nam VĐV bóng đá lứa tui 15-16, câu lc b bóng đá SHB Đà Nẵng.
Mc tiêu 2: La chn dng dng bài tp nâng cao trình độ th lc cho
nam VĐV bóng đá lứa tui 15-16.
Mc tiêu 3: Đánh giá hiệu qu các bài tập đã lựa chọn để nâng cao trình độ
th lực đối vi nam VĐV bóng đá lứa tui 15-16, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng.
Gi thuyết khoa hc ca lun án:
Thlc là mt trong nhng yếu tthành phn quan trng của trình độ
2
hun luyn ththao ca các vận động viên bóng đá. Trình độ hun luyn th
lc của VĐV bóng đá trẻ sẽ được phát triển đúng hướng và phù hp vi giai
đoạn đào tạo chuyên môn hóa sâu (la tui 15-16) nếu được hun luyn mt
cách khoa hc, theo chương trình kế hoch hun luyện năm, thông qua h
thng các bài tp phát trin thlc có định tính và định lượng (khối lượng
và cường độ).
2. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CA LUN ÁN
Luận án đã đánh giá được thc trng về công tác đào tạo VĐV bóng đá trẻ
ti
mt
s
trung
tâm đào
tạo
VĐV
bóng
đá
trong
đó
trung
tâm SHB
Đà
Nng. Luận án đã xác định được nhng tcht thlực đặc trưng của nam VĐV
bóng đá lứa tui 15-16. Đồng thời xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến
công tác đào tạo VĐV bóng đá trnói chung và vic nâng cao thlực cho VĐV
bóng đá lứa tui 15-16 nói riêng.
Luận án đã lựa chọn được 12 test nhm đánh giá trình độ thlc ca nam
VĐV bóng đá lứa tui 15-16, các test đều đảm bảo độ tin cy và tính thông báo,
bên cạnh đó luận án cũng xây dựng được bng xếp loi và bảng điểm đánh giá
cho mi test cũng như tổng hp các test nhằm đánh giá trình độ thlc cho nam
VĐV bóng đá lứa tui 15-16.
Qua nghiên cu, luận án đã tổng hp và la chọn được 46 bài tp phát trin
thlực cho nam VĐV bóng đá lứa tui 15-16. Đồng thi xây dng kế hoch
hun luyn chi tiết cho đội bóng đá U17 SHB Đà Nẵng (2015-2016), kết hp kế
hoch hun luyn thlực cho các VĐV.
Vi kết qunghiên cứu như trên, luận án đã tổ chc ng dng thc nghim
đối với các VĐV bóng đá lứa tui 15-16, sau 09 tháng thc nghim vi các bài
tp mà luận án đã lựa chọn đã cho thấy hiu qurõ rệt đối vi sphát trin th
lc của nam VĐV bóng đá lứa tui 15-16, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng.
3. CU TRÚC CA LUN ÁN
Luận án được trình bày trong 147 trang A4, bao gm: Mở đầu (05 trang);
Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cu (47 trang); Chương 2. Đối tượng,
phương pháp và tổ chc nghiên cu (09 trang); Chương 3. Kết qunghiên cu
và bàn lun (83 trang); Kết lun và kiến nghị (03 trang). Trong đề tài có 47
bng biểu (chương 1 có 05 bảng, chương 3 có 42 bảng), 13 biểu đồ, 01 sơ đồ
04 hình ảnh. Đề tài đã sử dng 94 tài liu tham khảo, trong đó có 85 tài liệu
bng tiến Vit và 09 tài liu bng tiếng Anh.
B. NI DUNG CA LUN ÁN
CHƯƠNG 1. TNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CU
1.1. Đặc điểm vai trò ca thể lực trong bóng đá hiện đại.
Bóng đá là môn thể thao có nhng hoạt động vận động đặc trưng với các
động tác kthut sdng bng chân nhiu và phc tạp, đồng thi li din ra
trong thi gian dài vi hàng lot các yếu tcấu thành như: kỹ thut, chiến thut,
thlực, tâm lý, v.v…. đòi hi phi qua mt quá trình khluyn lâu dài.
3
1.2. Đặc điểm hoạt động thể lc ca vận động viên bóng đá.
Bóng đá là môn thể thao đối kháng trc tiếp giữa hai đội bóng thay phiên
nhau tn công và phòng thủ. Đặc điểm ni bt của bóng đá hiện đại là tp luyn
và thi đấu vi khối lượng và cường độ vận động ln trong thời gian dài, điều đó
tác động mnh mẽ đến cơ thể VĐV. Trong suốt 90 phút, thm chí 120 phút thi
đấu, VĐV bóng đá chạy tng cng t9.000 - 12.000 m, bao gm các hình thc
chạy, đi xen kẽ, chạy nước rút cly ngn, chy tốc độ trung bình, chy chậm, đi
bộ, đứng yên.
1.3. Mi quan h ca vic phát triển các t cht thể lc trong quá trình
hun luyn thể thao.
Trong quá trình HLTT vic giáo dc các tcht thlực luôn được coi là
vấn đề tiên quyết, đây là một nhim vcc kquan trng nó quyết định stiến
btiếp theo của người tp tt ccác mặt khác nhau như: Kỹ năng và kỹ xo
vận động; nâng cao khả năng hoạt động thlc và hoàn thin kchiến thut th
thao; rèn luyn khả năng tâm lý, ý chí và sc khe... vì vy vic phát trin các
tcht thlc mt cách toàn din là nhim vbt buc trong HLTT chuyên
nghip. Các tcht thlc của con người (sc nhanh, sc mnh, sc bn, khéo
léo, mm do...) có mi quan hbin chng, thng nht và ràng buc cht ch
vi nhau.
1.4.
Đặc
điểm
các
t
cht
thể
lực
đặc
trưng
phương
pháp
huấn
luyn thể lc cho vận động viên bóng đá.
Khi đào tạo VĐV bóng đá, việc chun bmt nn tng thlc tt luôn là
bn lcho vic phát trin các yếu tố khác như kỹ thut, chiến thut hay tâm lý.
Mt khác hun luyn viên phi phát trin mt cách tng hp các tcht thlc
như sức nhanh, sc mnh, sc bn, khéo léo và mm do bng mt kế hoch
hun luyn thlc kết hp kthut, chiến thut, tâm lý mt cách khoa hc, da
trên những đặc điểm vtâm lý, sinh lý phù hp vi vị trí thi đấu của VĐV.
1.5. Đào tạo vận động viên bóng đá, quá trình hun luyn nhiều năm.
Đào tạo VĐV cho thể thao thành tích cao nói chung và cho bóng đá nói
riêng là mt quá trình hun luyn, giáo dc ca nhiều năm. Mỗi giai đoạn ca
quá trình đào to sgii quyết nhng mc tiêu, nhim vcth. Các nhim v
này được thiết kế theo mt hthng cht chẽ, được sắp đặt theo trình tphù
hp với đặc điểm tâm sinh lý la tui, nhim vụ ở giai đoạn đào tạo trước slà
tiền đề, cơ sở để gii quyết các nhim vkhó khăn, phức tạp hơn ở giai đoạn
sau. Theo quan điểm các nhà khoa hc, chuyên gia vlnh vc bóng đá đã có s
phân chia các giai đoạn trong quá trình đào tạo VĐV bóng đá.
1.6. Đặc điểm chương trình huấn luyn cho nam vận động viên bóng
đá lứa tui 15-16.
Hun luyn k chiến thut.
Từng bước hoàn thin kthut, chiến thut theo đặc điểm cá nhân và theo
vị trí thi đấu ca tng cu thủ trên cơ sở nâng cao khả năng phối hp nhóm và

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ