Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong...

  • 15/09/2019 09:51:12
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tìm hiểu các tài liệu, các công trình nghiên cứu của Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục lịch sử liên quan đến HĐNK trong dạy học và DHLS ở trường THPT. Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới HĐNK trong DHLS ở trường THPT: xem xét lý thuyết, khảo sát thực trạng, xác định vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết khách quan của đề tài nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.57 M, số trang : 27

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
PHẠM TIẾN ĐÔNG
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Vận dụng qua dạy học tỉnh Nghệ An)
Chuyên ngành: luận PPDH bộ môn Lịch sử
số: 9.14.01.11
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Nội- Năm 2019
Công trình đƣợc hoàn thành tại:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Kiều Thế Hƣng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. PGS.TS. Trần Viết Thụ, Trường Đại học Vinh
Phản biện 1: Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Trần Đức Minh;
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Phản biện 2: Tiến sĩ: Vũ Thị Ngọc Anh;
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Phản biện 3: Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Đào Tuấn Thành;
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án
cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
vào hồi …..giờ ngày tháng… năm…
thể tìm hiểu luận án tại thư viện:
- Thư viện Quốc Gia, Hà Nội
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
1.1. Giáo dục thế hệ trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của mỗi quốc gia, dân
tộc cũng như của toàn nhân loại. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, giáo dục -
đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Để
thực hiện nhiệm vụ có tầm chiến lược trên đây, vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo, đã được đặt ra như một nhu cầu vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ
bản lâu dài. Đề cập đến vấn đề này, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần
thứ XI (2011) nhấn mạnh sự: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất nguồn
nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo
dục quốc dân”. Còn Nghị quyết đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã
coi việc “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao” là một trong những khâu đột phá chiến lược trong các nhiệm vụ
trọng tâm của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới. Tinh thần và quan điểm cơ
bản đó đã được cụ thể hoá trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của
BCHTW Đảng (khóa XI): “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị
kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực phẩm chất người học”. Luật Giáo
dục của nước CHXHVN (Điều 2, sửa đổi bổ sung 2009 và Điều 28, sửa đổi bổ sung
2010), cũng nhấn mạnh về mục tiêu của giáo dục hiện nay là đào tạo con người Việt
Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp,
trung thành với lý tưởng độc lập và xã hội chủ nghĩa, hình thành và bồi dưỡng nhân
cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, trong đó phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích
cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học,
môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hướng thú học tập cho học sinh
1.2. Là một môn học có ưu thế và trọng trách lớn trong việc giáo dục truyền
thống, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, hoạt động dạy học
lịch sử (DHLS) ở trường phổ thông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã
hội. Thời gian qua, chất lượng DHLS, bên cạnh những tiến bộ và đổi mới, vẫn còn
không ít những hạn chế và bất cập. Hứng thú của học sinh (HS) đối với bộ môn Lịch
sử, kết quả học tập lịch sử cũng như nhận thức của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc,
còn để lại không ít băn khoăn, lo lắng và chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội.
Cũng chính vì thế, cùng với dạy học nói chung, vấn đề đổi mới và nâng cao chất

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ