Tóm tắt Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Đổi mới chương trình môn Âm nhạc - Vũ...

  • 15/09/2019 09:43:19
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích, tổng hợp lý luận và thực tiễn, luận án tiến hành xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá CTM Âm nhạc và Vũ đạo, trên cơ sở đó tiến hành đổi mới và ứng dụng chúng vào thực tiễn giảng dạy CTM ÂNVĐ đã đổi mới cho SV Trường đại học TDTT Bắc Ninh theo hướng tích cực hóa và đáp ứng nhu cầu xã hội, học tập của sinh viên góp phần nâng cao hiệu quả của 04 ngành đào tạo GDTC, HLTT, Y học TDTT và Quản lý TDTT để cùng hòa chung cào xu thế cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.70 M, số trang : 30

Chi tiết

22
A. GII THIU LUN ÁN
MĐU
Tính cp thiết: Đi hi XI ca Đng xác đnh "Phát trin giáo dc là
quc sách hàng đu...”. Đi mi căn bn, toàn din nn giáo dc Vit Nam
theo hướng chun hoá, hin đi hoá, xã hi hoá, dân chhoá và hi nhp
quc tế, trong đó đi mi cơ chế qun lý giáo dc, phát trin đi ngũ giáo
viên và cán bqun lý là khâu then cht. Quán trit tinh thn trên, Trường
Đi hc Thdc ththao (TDTT) Bc Ninh đã và đang tng bước xây
dng, đào to đi ngũ cán bkhoa hc kthut TDTT phát trin hài hoà
vthcht vtinh thn, đáp ng yêu cu chuyên môn và có khnăng
tiếp cn vi thc tế lao đng ca nn kinh tế thtrường theo đnh
hướng xã hi chnghĩa. Nhn thc được thc tin đó, tp thcán bgiáo
viên (GV) và sinh viên (SV) bmôn Thdc luôn phn đu đi đu trong công
tác ging dy ti Trường đi hc TDTT Bc Ninh. Bmôn luôn căn cvào
mc tiêu đào to nhm trang bcho SV các khoá hc, ngành hc và môn hc
thucchươngtrìnhhccácmônThdc.
Môn Âm nhc ­ Vũ đo (ÂNVĐ) đã được đưa vào ging dy ln đu
tiên cho SV Trường đi hc TDTT Bc Ninh năm 2008, tđó môn hc này
bt đu trang bcác kiến thc đu tiên cho khóa đi hc 40. Sau 4 năm th
nghim chương trình môn hc (CTMH) ÂNVĐ đã blnhiu bt cp nh
hưởng trc tiếp ti cht lượng đào to chung ca bmôn và Nhà trường.
Vn đnghiên cu các ni dung, chương trình cho SV trong các Trường đi
hc và Cao đng đã được rt nhiu tác giquan tâm nghiên cu như: Lê Văn
Long (2008), Hà Mai Hương năm (2004), Trn Minh Trí (2004­2006), Nguyn
Cm Ninh (2011). Các dng đtài nghiên cu trên phn ln là ca các trường
văn hóa nghthut và các khoa chuyên ngành âm nhc hoc có chăng khi
nghiên cu cho SV chuyên ngành TDTT thì cũng chdng li vxây dng các
chương trình cthcho tng ngành hc như Qun lý TDTT, GDTC... Còn
vi môn hc cthnhư môn ÂNVĐ ti Trường đi hc TDTT Bc Ninh và
mt strường thuc ngành TDTT trong cnước hin nay cũng chưa có tác
ginào đcp đến.
Xut phát tnhng lý do nêu trên, cùng vi tính mi lca vn đ
nghiên cu, vi mong mun đóng góp mt phn vào sphát trin ca Nhà
trường, nâng cao cht lượng trong ging dy môn hc ÂNVĐ cho SV
Trường đi hc TDTT Bc Ninh, chúng tôi tiến hành nghiên cu lun án:
Đi mi chương trình môn Âm nhc ­ Vũ đo cho sinh viên Trường
Đi hc Th dc th thao Bc Ninh”.
23
Mc đích nghiên cu: Trên cơ sphân tích, tng hp lý lun và thc
tin, lun án tiến hành xác đnh tiêu chun, tiêu chí đánh giá CTM ÂNVĐ,
trên cơ sđó tiến hành đi mi và ng dng chúng vào thc tin ging dy
CTM ÂNVĐ đã đi mi cho SV Trường đi hc TDTT Bc Ninh theo
hướng tích cc hóa và đáp ng nhu cu xã hi, hc tp ca sinh viên góp
phn nâng cao hiu quca 04 ngành đào to GDTC, HLTT, Y hc TDTT
và Qun lý TDTT đcùng hòa chung cào xu thế ci thin và nâng cao cht
lượng đào to ca nhà trường.
Nhim v nghiên cu:
Đđt được mc đích nghiên cu nêu trên, lun án xác đnh gii quyết
các nhim vnghiên cu sau:
Nhim v 1: Đánh giá thc trng chương trình môn Âm nhc vũ đo cho
sinh viên Trường Đi hc Thdc ththao Bc Ninh.
Nhim v 2: Đi mi chương trình môn Âm nhc vũ đo cho sinh viên
Trường
Đi
hc
Th
dc
th
thao
Bc
Ninh
đnh
hướng
tiếp
cn
CDIO(2+).
Nhim v 3: ng dng và đánh giá hiu quchương trình môn Âm nhc
vũ đo đi mi cho sinh viên Trường Đi hc Thdc ththao Bc Ninh.
NHNG ĐÓNG GÓP MI CA LUN ÁN
Quá trình nghiên cu lun án đã hthng hóa các văn bn ca nhà nước
vđnh hướng đi mi chương trình, các quan đim đánh giá CTMH đi
hc, các xu thế, các mô hình đánh giá, tđó la chn được hthng tiêu
chun và tiêu chí đánh giá CTM ÂNVĐ theo hướng tiếp cn mô hình
Conceive ­ Design ­ Implement ­ Operate (CDIO); phân loi CTMH phù hp
vi đi tượng mc tiêu ngành đào to, huy đng được GV, SV, nhà Qun lý
TDTT người sdng lao đng tham gia đánh giá và xây dng CTM ÂNVĐ
đi mi mang tính khách quan khoa hc và hin đi. Vic đi mi CTMH
ÂNVĐ được lun án phát trin theo mô hình CDIO(2+) mà nn tng là mô hình
CDIO, điu này đã đm bo các điu kin nghiên cu mang tính đc thù, khách
quancađitượngnghiênculàSVchuyênngànhTDTT.
Lun án đã đánh giá được toàn din thc trng bt cp ca CTMH ÂNVĐ
hin nay, tđó đã phân loi CTMH theo 2 nhóm đào to (nhóm 1: chương trình
dành cho ngành GDTC bao gm: Âm nhc, Múa và KVTT và nhóm 2: chương
trình dành cho ngành: HLTT, Y hc TDTT, Qun lý TDTT, vi 2 ni dung Âm
nhcvàKVTT. Đng thi chú ý đi mi mc tiêu đm bo CĐR, đi mi ni
dung, phương pháp ging dy, điu kin ging dy và đi mi tiêu chí đánh
giá. Bên cnh đó, lun án đã la chn và xây dng được 3 tiêu chun (gm;
chtlượng chun đu ra,nidungCTMH,tínhđc thùmônhc ÂNVĐ), được
24
phn ánh qua 29 tiêu chí cp II và 117 tiêu chí minh chng (chí bo), lun án đã
tiến hành đánh giá CTMH ÂNVĐ hin hành thuc loi Trung bình CĐR
(5.5đ), Trung bình khá chun ni dung chương trình (6.99đ) và khá chun
Tínhđcthùcamônhc(7.1đ).
CU TRÚC CA LUN ÁN
Lun văn gm 153 trang A4: Gm các phn: Mđu (06 trang); Chương
1 ­ Tng quan vn đnghiên cu (41 trang); Chương 2 ­ Phương pháp t
chc nghiên cu (09 trang); Chương 3 – Kết qunghiên cu và bàn lun (94
trang); Kết lun và kiến ngh(02 trang). Lun án sdng 132 tài liu, trong
đó có 106 tài liu bng tiếng Vit, 03 tài liu bng tiếng Đc, 01 tài liu
bng tiếng Nga, 03 tài liu bng tiếng Trung, và tham kho 12 trang tin đin
t(Website), 29 bng sliu, 10 biu đ.
B. NI DUNG LUN VĂN
CHƯƠNG 1
TNG QUAN VN Đ NGHIÊN CU
Lun án đcp đến 07 vn đsau:
1.1. Mt squan đim đi mi Giáo dc đi hc theo hướng hi nhp
quc tế ti Vit Nam và trên Thế gii
1.2. Quan đim đi mi chương trình môn hc hĐi hc “theo nhu cu xã
hi”
1.3. Đi mi chương trình môn hc hĐihc tiếp cn CDIO
1.4. Khái quát môn hc Âm nhc vũ đo ti Trường Đi hc Thdc
ththao Bc Ninh
Được trình by tcthttrang 07 đến trang 46 trong lun án
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP VÀ T CHC NGHIÊN CU
2.1. Phương pháp nghiên cu
Lun án sdng 07 phương pháp nghiên cu thường quy bao gm:
Phương pháp phân tích và tng hp tài liu; Phương pháp phng vn;
Phương pháp chuyên gia Delphi; Phương pháp quan sát sư phm; Phương
pháp thc nghim sư phm; Phương pháp toán hc thng kê.
2.2. T chc nghiên cu
2.2.1. Đi tượng nghiên cu: CTMH ÂNVĐ cho SV Trường đi hc
TDTT Bc Ninh.
2.2.2. Phm vi nghiên cu
Phm vi nghiên cu ca lun án:

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ