Tom tat luan an Tien si: Giai phap nang cao nang luc tai chinh cua doanh nghiep cang bien Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243872 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tìm ra và phân tích mô hình nghiên cứu nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam, điểm tối ưu của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. Trên cơ sở đó đề xuất bảng xếp hạng năng lực tài chính và các giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.35 M, số trang : 26 ,tên 1243872 pdf

Chi tiết

B GIAO THÔNG VN TI
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC HÀNG HI VIT NAM
HOÀNG TH PHƯƠNG LAN
GII PHÁP NÂNG CAO NĂNG LC TÀI CHÍNH
CA DOANH NGHIP CNG BIN VIT NAM
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ
Ngành: T chc Qun vn ti; s: 9840103
Chuyên ngành: T chc Qun vn ti
HI PHÒNG - 2019
Công trình được hoàn thành ti Trường Đại hc Hàng hi Vit Nam.
Người hướng dn khoa hc: 1. PGS.TS. Đinh Ngc Vin
2. PGS.TS. Nguyn Hng Vân
Phn bin 1: PGS.TS. Trn SLâm
Trường Đại hc Ngoi thương
Phn bin 2: PGS.TS. Nguyn Thái Sơn
Trường Đại hc Hi Phòng
Phn bin 3: PGS.TS. Đặng Công Xưởng
Trường Đại hc Hàng hi Vit Nam
Lun án sẽ được bo vtrước Hi đồng chm lun án tiến sĩ cp Trường hp ti
Trường Đại hc Hàng hi Vit Nam vào hi
Có thtìm hiu lun án ti Thư vin Trường Đại hc Hàng hi Vit Nam
M ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài nghiên cu
Theo Nghquyết s09 – NQ/TW ngày 09 – 02 – 2007 ca
Ban Chp
hành Trung ương Đảng Cng sn Vit Nam vChiến lược bin Vit Nam đến
năm 2020 đã xác định: “Nước ta phi trthành quc gia mnh vbin, làm giàu
tbin, trên cơ sphát huy mi tim năng tbin, phát trin toàn din các ngành
nghbin vi cơ cu phong phú, hin đại, to ra tc độ phát trin nhanh, bn
vng, hiu qucao vi tm nhìn dài hn”. Đây là định hướng chiến lược hoàn
chnh, đồng thi cũng là quan đim chỉ đạo rõ ràng đối vi snghip phát trin
kinh tế bin Vit Nam ttrước ti nay.
Trong chiến lược phát trin kinh tế bin thì cng bin chiếm vai trò ch
đạo. Vì vy, để phát trin bn vng, các doanh nghip cng bin luôn phi xác
định rõ mc tiêu phát trin, tìm mi bin pháp nâng cao hiu qukinh doanh và
năng lc tài chính thông qua vic phân bcác ngun lc cn thiết, trit để thc
hin các cơ hi kinh doanh và hn chế thp nht các ri ro.
Vit Nam đang thc hin ltrình mca hi nhp vi nn kinh tế thế gii
và khu vc, trong đó có ltrình cnh tranh và hi nhp trong ngành Hàng hi
ASEAN, tham gia các cam kết WTO trong vn ti bin, để tương lai trthành th
trường tdo, bình đẳng cho mi chthkinh doanh, khai thác Hàng hi. Tuy
nhiên, năng lc cnh tranh ca cng bin Vit Nam hin nay thc skhông th
so sánh vi năng lc cnh tranh quá mnh mca các quc gia có ngành Hàng
hi phát trin khác trên thtrường quc tế. Do vy, hi nhp quc tế đã và đang
buc các doanh nghip cng bin Vit Nam phi nâng cao năng lc tài chính để
có mt ngun lc tài chính đủ mnh, đủ sc cnh tranh và đứng vng trên thương
trường quc tế. Đã đến lúc Vit Nam cn có cách thc tiếp cn mi để to ra
nhng đột phá trong tư duy chiến lược và hành động thc hin khai thác, phát
trin kinh tế cng bin.
Trong tình trng khó khăn chung, khó khăn ln nht vn là vn đầu tư
trước đây phn ln các doanh nghip cng bin được Ngân sách nhà nước cp
vn để đầu tư mrng cng, tuy nhiên đến thi đim hin nay, để đầu tư phát
trin cngmi, các doanh nghip cngbin phi sdngvn tcó hoc huyđộng
thông qua các hình thc như: vn tín dng, vn ODA, vn góp, liên doanh, liên
kết. Thc tế cho thy vic huy động vn không ddàng, chi phí vn ln, ngun
vn sdng chưa đạt hiu qucao làm cho các dán trin khai chm. Mt s
dán đầu tư cng bin đã hoàn thành, đưa vào sdng nhưng cơ cu gia vn
chshu và vn vay chưa hp lý, thêm vào đó sn lượng thông qua không đạt
như dkiến, giá cước thp hơn giá thành làmcho hotđộngca các doanh nghip
này gp khó khăn vtài chính.
Vì thế vic phân tích năng lc tài chính có ý nghĩa rt quan trng trong
vic cung cp nhng thông tin chính xác vmi mt ca doanh nghip nói chung,
doanh nghip cng bin nói riêng, bao gm: Đánh giá tình hình tài chính ca
doanh nghip trên các mt đảm bo vn cho sn xut kinh doanh, qun lý và phân
phi vn, tình hình biến động ca ngun vn; đánh giá hiu qusdng tng loi
vn trong quá trình kinh doanh và kết qutài chính ca hot động kinh doanh,
1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ