Tóm tắt Luận án tiến sĩ: Chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần trung đoàn Quân...

  • 15/09/2019 09:39:43
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần trung đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hậu cần trung đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.39 M, số trang : 29

Chi tiết

HC VIN CHÍNH TR QUC GIA H CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN GIỚI
ĐỖ
CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HU CN TRUNG ĐOÀN
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIN NAY
TÓM TT LUN ÁN TIẾN
CHUYÊNNGÀNHXÂYDỰNGĐẢNGVÀCHÍNHQUYỀNNHÀNƢỚC
s: 62 31 02 03
Ni 2019
Luận án đƣợc hoàn thành ti
Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh
Ngƣời hƣớng dn khoa hc:
1.
PGS, TS Đặng Nam Điền
2.
TS Nguyn Th T Uyên
Phn bin 1: ……………………………..................
Phn bin 2: ……………………………..................
Phn bin 3: ……………………………..................
Lun án s đƣợc bo v trƣớc Hội đồng chm lun án cp
hc vin, ti Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh
Vào hi:
gi
ngày
tháng
năm 2019
th tìm hiu lun án ti:
1. Thƣ viện quc gia
2. Thƣ viện Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Chtch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây
dựng đội ngũ cán bộ có phm chất, năng lực đáp ứng yêu cu nhim v
trong từng giai đoạn cách mng và coi đó là vấn đề có tm quan trng
chiến lược trong công tác xây dựng Đảng. Chtch Hồ Chí Minh đã
dạy: “cán bộ là cái gc ca mi công việc”; “Muôn việc thành công hay
tht bại đều do cán btốt hay kém” [91, tr.280].
Nghquyết Hi nghln thby Ban chấp hành Trung ương
khóa XII đã nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tquyết định sthành bi ca
cách mng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dng
Đảng và hthng chính trị” [12, tr.32].
Các trung đoàn QĐND Việt Nam là đơn vị chiến thuật cơ bn
có thtác chiến độc lp hoặc trong đội hình chiến đấu của sư đoàn, nơi
trc tiếp qun lý, giáo dc, rèn luyn bộ đội, tchc thc hiện đường
li, chính sách của Đảng, pháp lut của Nhà nước, nghquyết, chth
ca cp trên, thc hin chức năng, nhiêm vụ HL, SSCĐ, chiến đấu, sn
xut, công tác. CTHC ở trung đoàn có vị trí, vai trò đặc bit quan trng
trong bảo đảm, duy trì sc mnh chiến đấu, chăm lo đời sng ca cán
b, chiến sĩ ở trung đoàn. Chất lượng tng hp, sc chiến đấu ca trung
đoàn phục thuc rt ln vào công tác bảo đảm hu cn ở trung đoàn. Đội
ngũ CBHC trung đoàn là lực lượng nòng ct, chỉ đạo, hướng dn, t
chc bảo đảm hu cn ở trung đoàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ
CBHC trung đoàn là điều kiện cơ bản, then chốt để tchc và nâng cao
chất lượng CTHC ở trung đoàn. Hiện nay CTHC ở trung đoàn được
thc hiện trong điều kin hòa bình, phát trin kinh tế thị trường. Điều đó
đòi hỏi phi khẩn trương nâng cao chất lượng đội ngũ CBHC trung đoàn
đáp ứng yêu cu ca thi kmi.
Bước vào thi kmới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hi
nhp quc tế sâu rng, nhim vchính trcủa quân đội có sphát trin
hơn so với trước. Nghquyết Đại hội Đảng toàn quc ln thứ XII đã chỉ
rõ: “xây dựng Quân đội nhân dân cách mng, chính quy, tinh nhu, tng
bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa mt squân chng, binh chng, lc

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ