Tom tat luan an Tien si Bao chi hoc: Pham chat nghe nghiep nha bao Viet Nam hien nay - Tiep can tu quan diem tu tuong Ho Chi Minh-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243869 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo tiếp cận từ quan điểm tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở ấy, khảo sát đánh giá thực trạng, phân tích các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, khuyến nghị khoa học để có thể góp phần hoàn thiện mô hình lý thuyết - thực tiễn về nhân cách nghề nghiệp nhà báo Việt Nam đƣơng đại, cũng nhƣ hiện thực hóa nó để góp phần tối ƣu hóa năng lực hoạt động của nhà báo Việt Nam hiện nay, cũng nhƣ trong tương lai.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.53 M, số trang : 18 ,tên 1243869 pdf

Chi tiết

1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
H CHÍ MINH
HC VIN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYN
NGUYN THÙY VÂN ANH
PHM CHT NGH NGHIP NHÀ BÁO VIT NAM HIN NAY - TIP CN T
QUAN ĐIỂM TƢỞNG H CHÍ MINH
Ngành
: Báo chí hc
Chuyên ngành
: Báo chí hc
s
: 9 32 01 01
TÓM TT LUN ÁN TIẾN BÁO CHÍ HỌC
NI 2019
2
Công trình hoàn thành ti
HC VIN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYN
Ngƣời hƣớng dn khoa hc:
PGS, TS. Nguyễn Văn Dững
Phn bin 1: PGS. TS. Đinh Văn Hƣờng
Phn bin 2: PGS.TS. Đỗ Chí Nghĩa
Phn bin 3: TS. Nguyn Tun Phong
Luận án được bo v ti Hội đồng chm lun án cp Hc vin,
hp ti Hc vin Báo chí Tuyên truyn Ni
vào hi
gi
ngày
tháng
năm 2019
thtìmhiulunántại:ThƣviệnQuốcgia,ThƣviệnHcvin
BáochívàTuyêntruyền–HọcviệnChínhtrịQuốcgiaHồChíMinh
3
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Nhìn tng th, báo chí thế gii trong thp niên gần đây có nhiều biến động, phn ánh
hin trng toàn cu vi bức tranh đa sắc màu. Các nn báo chí phát triển nhƣ Hoa Kỳ, Liên
bang Đức, Pháp, Anh,...cun theo nhng vấn đề quc gia và quc tế, phát triển theo hƣớng
cng sinh,lan ta cùng mng xã hội (MXH), gia tăng nhanh chóng sức mnh của dƣ luận xã hi
(DLXH) trong giám sát và phn bin xã hội đối vi nhng quyết sách ln, vấn đề ln ca quc
gia trong mi quan hquc tế.
Gần đây nhất, có ththy báo chí Hoa Ktrong cuc bu ctng thống năm 2016 với
nhng biến thái khó lƣờng, theo hƣớng chi phi bi li ích ca các nhóm, mà theo truyn
thống, báo chí nƣớc này cn và luôn thhin tính chuyên nghip trong thông tin khách quan,
trung thc vi các vấn đề đối ni. Khác vi mt số nƣớc, nhà báo chuyên nghip Hoa K
không đƣợc tham gia đảng phi chính trị, để thhiện “tính chuyên nghiệp” trong thông tin.
Thế nhng, truyn thông Mnói chung trong chiến dch trach c, hầu nhƣ bị cun vào các
nhóm li ích ca các ng cviên khá rõ nét. Tuy nhiên, trong các vấn đề quc tế, báo chí
nƣớc này thông tin đa dạng hơn, trong đó tính phản biện để tìm kiếm lối đi rõ nét hơn.
Báo chí Châu Âu có skhác biệt đáng kể so vi báo chí Hoa K, thhiện rõ hơn tính
đa dạng trong khuynh hƣớng khi phn ánh tình hình EU, NATO cũng nhƣ vấn đề khu vc và
thế giới, trong đó rõ nét nhất là thông tin cuc khng hoảng Ukraina, xung đột Trung Đông -
Bc Phí. Vi vấn đề ni khi EU, báo chí châu lc này thhiện lúng túng trong xu hƣớng
phát trin, nht là vấn đề bre-xit, vấn đề nhập cƣ hay quan hệ vi Nga; kcvấn đề Trung
Đông - Bc Phí.
Nhìn tng th, vn có mt lung thông tin không thkhông nhn ra là lung ý kiến
bái Nga ca cChâu Âu, nht là Mỹ. Nhƣ vậy, dù luôn cho mình là “khách quan, trung thc
nhng báo chí Phƣơng Tây vẫn luôn bcuốn vào các khuynh hƣớng và dòng xoáy chính tr
ca các thế lc chính tr. Báo chí Mỹ đang “mc kt” giữa cuc khng hong quyn lc ca
hai đảng Cng hóa và Dân ch, giữa đảng Dân chvi Tng thng D. Trump, ktsau bu
cử năm 2016.
Bên cnh chúng ta, báo chí Trung Quc luôn thhin rõ là công cchính tr, xung
kích đi đầu của Đảng và Nhà nƣớc Trung Quc trong cả đối nội và đối ngoi. Tuy nhiên,
cùng vời đó, báo chí mang đậm tính dân tc trong lòng nn báo chí này vn luôn thhin
giọng điệu” màu sắc “đặc sắc Trung Hoa đương đại”, là tính hung hăng, bề trên theo kiu
anh hùng xa l”.
Nhƣ vậy, điểm qua đôi nét tổng quát báo chí thế gii và mt số nƣớc để thy rng.
Câu hi nhà báo chuyên nghiệp là ai và cái gì thúc đẩy hhoạt động nghnghip? Hay nói
cách khác, mô hình phm cht nghnghiệp báo chí hay quan điểm vnhân cách nhà báo
đƣơng đại va thhin tính truyn thng, va thhin tính khu vc hay bản địa khá rõ nét,
ở nƣớc phát triển hay đang phát triển, Âu - Mhay Châu Á....
Vit Nam, trong thi kỳ đổi mi, báo chí Việt Nam đã đạt đƣợc nhiu thành tu
đáng kể, góp phn quan trng làm nên thành công ca snghip phát triển đất nƣớc và hi
nhp quc tế. Báo chí Vit Nam phát trin nhanh vsố lƣợng, loi hình, n phẩm, đội ngũ
ngƣời làm báo, công chúng, cơ sở vt cht - kthut, công nghệ làm báo, năng lực tài chính,
tác động xã hi của báo chí ngày càng đƣợc mrng. Nhng tin tc, skin và vấn đề thi
sự đƣợc cp nhật nhanh hơn... Những vấn đề đặt ra, các vấn đề bc xúc, ni nim ca nhân

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ