Luan van Thac si Quan tri kinh doanh: Phat trien hoat dong kinh doanh dich vu Logistics cho cac doanh nghiep giao nhan van tai Viet Nam tren thi truong mien Nam Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243790 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá hoạt động logistics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải (GNVT) Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất đƣợc các giải pháp phát triển dịch vụ logistics của các doanh nghiệp GNVT Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.88 M, số trang : 93 ,tên 1243790 pdf

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
VŨ TH THANH NHÀN
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS
CHO CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM
TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM VIỆT NAM
LUN VĂN THC SĨ QUN TRKINH DOANH
NỘI - 2011
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
VŨ TH THANH NHÀN
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS
CHO CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM
TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
SỐ
: 60.34.05
LUN VĂN THC SĨ QUN TRKINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN LÂM
NỘI - 2011
LỜI CAM ĐOAN
Em là Vũ Thị Thanh Nhàn Hc viên Cao hc lp QTKD K6.2 – Trƣờng
Đại hc Ngoại Thƣơng xin cam đoan nhƣ sau:
Đề tài Luận văn “Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics cho
các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt
Nam” hoàn toàn do em tnghiên cứu trên cơ sở sự hƣớng dn ca Thy giáo
TS. Trần Sĩ Lâm, tham khảo các tài liu có liên quan và thu thp các thông tin ca
doanh nghip giao nhn vn ti hoạt động trên địa bàn min Nam Vit Nam.
Em xin cam đoan Luận văn này không sao chép của bt ctác ginào khác.
Nội, ngày …….tháng …….năm 2011
Hc viên
Thị Thanh Nhàn

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ