Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi...

  • 16/07/2019 03:27:03
  • 22 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn hướng tới làm rõ cơ sở khoa học; khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các Bộ để đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ trong thời gian tới.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.08 M, số trang : 128

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH HUYN MAI
VĂN HÓA CÔNG SỞ TI CÁC TRƢỜNG ĐÀO TẠO,
BỒI DƢỠNG CÁN B, CÔNG CHC THUC CÁC B
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số : 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC:
PGS.TS. NGUYN TH THU VÂN
NỘI, NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới s
hƣớng dn ca PGS.TS. Nguyn ThThu Vân. Các nội dung trong đề tài có
sphân tích, tìm hiu, nghiên cứu tƣơng đối chi tiết, công phu. Sliệu điều
tra, khảo sát đều đƣợc tiến hành cn thn, nghiêm túc và phn ánh trung thc.
Nhng kết lun khoa hc ca luận văn chƣa từng đƣợc công btrong bt c
công trình nào
TÁC GI LUẬN VĂN
TRNH HUYN MAI
Lêi c¶m ¬n cña t¸c gi¶
Víi t×nh c¶m tr©n träng nhÊt, t¸c gi¶ luËn v¨n xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n
thµnh, s©u s¾c tíi
Phã Gi¸o s­
TiÕn sÜ NguyÔn ThÞ Thu V©n v× sù tËn t×nh
h­íng dÉn, gióp ®ì t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n.
T¸c gi¶ xin tá lßng biÕt ¬n ®èi víi Ban Gi¸m ®èc, c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o
cña Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia ®· tËn t×nh, chu ®¸o trong qu¸ tr×nh gi¶ng
d¹y vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc. Xin c¸m ¬n toµn thÓ c¸n bé, nh©n viªn cña Häc
viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia ®· t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho t¸c gi¶
trong thêi gian häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh cao häc.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý vÞ l·nh ®¹o c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch, ®ång nghiÖp,
b¹n bÌ cïng häc vµ gia ®×nh ®· ®éng viªn, quan t©m gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho
t¸c gi¶ hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy , C« ph¶n biÖn ®· cã nh÷ng nhËn xÐt x¸c
®¸ng, quý b¸u gióp cho t¸c gi¶ cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn tèt h¬n nh÷ng néi dung
cña luËn v¨n trong t­¬ng lai.
KÝnh mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o cña ®ång
nghiÖp vµ cña c¸c b¹n cïng häc líp Cao häc HC20B1 - Häc viÖn Hµnh chÝnh
Quèc gia
®Ó luËn v¨n ngµy cµng h÷u Ých h¬n.
Xin tr©n träng c¶m ¬n !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ