Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài...

  • 16/07/2019 03:44:06
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích chung nhất của luận văn là đưa ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.96 M, số trang : 97

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
.........../.........
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
................./................
.........../.........
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI THỊ THANH THÚY
NỘI NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất cứ công trình nào khác, các thông tin trích dẫn trong luận
văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Nội, ngày
tháng
năm 2017
Người cam đoan
Văn Thị Hoài Thanh

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ