Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản...

  • 16/07/2019 03:28:31
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu đề tài Thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.10 M, số trang : 108

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LƢƠNG QÚI THĂNG
THỂ CHẾ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC THỰC TIỄN
TẠI BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI - 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LƢƠNG QÚI THĂNG
THỂ CHẾ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC THỰC TIỄN
TẠI BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60340403
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ THANH THÚY
NỘI - 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất cứ công trình nào khác, các thông tin trích dẫn trong luận
văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Nội, ngày
tháng
năm 2017
Ngƣời cam đoan
Lƣơng Qúi Thăng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ