Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực làm việc cho viên chức Viện vệ...

  • 16/07/2019 03:43:20
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống các vấn đề lý luận về động lực và tạo động lực, đánh giá thực trạng tạo động lực cho viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tạo động lực cho viên chức tại đơn vị.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.74 M, số trang : 130

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TO
B NI V
.........../..........
...../.....
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH TH THU HƯƠNG
TẠO ĐỘNG LC LÀM VIC CHO VIÊN CHC
VIN V SINH DCH T TÂY NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
ĐẮK LK NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
.........../..........
...../.....
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH TH THU HƯƠNG
TẠO ĐỘNG LC LÀM VIC CHO VIÊN CHC
VIN V SINH DCH T TÂY NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s: 60.34.04.03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
PGS.TS ĐẶNG KHC ÁNH
ĐẮK LK NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: “Tạo động lc làm
vic cho viên chc Vin v sinh dch t Tây Nguyên là công trình nghiên
cu ca tôi. Nhng thông tin, sliu trong luận văn là chính xác, có nguồn
gc rõ ràng.
Tác gi
TRNH TH THU HƯƠNG
i

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ