Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh...

  • 16/07/2019 03:34:27
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa kiến thức, phân tích thực trạng tìm ra nguyên nhân những hạn chế trong hoạt động QLNN về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông góp phần hạn chế sử dụng lãng phí tài nguyên nước và gây ô nhiễm môi trường sống.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.39 M, số trang : 127

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
QUANG HC
QUẢN NHÀ NƢỚC V TÀI NGUYÊN NƢỚC
TI TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC QUẢN HÀNH CHÍNH CÔNG
Chuyên ngành:
Qun công
s:
60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC:
TS. ĐẶNG THÀNH
ĐẮK LK - NĂM 2017
LI CẢM ƠN
Vi tình cm trân trng nht, tác giluận văn xin gửi li cảm ơn chân
thành và sâu sc tới TS. Đặng Thành Lê công tác ti Hc vin Hành chính
Quốc gia đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tác gitrong quá trình thc hin và
hoàn thành Luận văn Cao học Hành chính công: Quản nhà nước v tài
nguyên nước ti tỉnh Đắk Nông.
Xin trân trng cảm ơn Ban Giám đốc, các thy giáo, cô giáo ca Hc
viện Hành chính đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dy và
truyền đạt kiến thc cho tác giả. Xin đƣợc bày tli cảm ơn chân thành đến
toàn thcán b, công chc, viên chc ca Hc vin Hành chính và Phân vin
Hc vin Hành chính khu vực Tây Nguyên đã tạo điều kin thun li nht cho
tác gitrong thi gian hc tp, nghiên cứu và hoàn thành chƣơng trình cao
học cũng nhƣ hoàn thành Luận văn này.
Xin đƣợc gi li cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo SNông nghip và
Phát trin nông thôn, Chi cc Thy li tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Nƣớc sch
và VSMT NT tỉnh Đăk Nông; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tnh
Đăk Nông, Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nƣớc mà tác giả đã đến kho
sát, ly sliu phc vcho vic hoàn thành Luận văn này.
Kính
mong
nhận
đƣợc
s
góp
ý
ca
quý
thầy
giáo,
giáo,
đồng
nghip và các hc viên cao hc - Hc vin Hành chính và quý bạn đọc để
Luận văn đƣợc hoàn thin và hữu ích hơn.
Xin trân trng cảm ơn!
Đắk Lk, tháng 5 năm 2017
Tác gi
Quang Hc
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Cao học Quản lý công “Quản nhà nước
v tài nguyên nước ti tỉnh Đắk Nông” là công trình nghiên cu khoa hc
ca riêng tôi.
Các sliệu và thông tin đƣợc sdng trong Luận văn có xuất x
ràng và kết qunghiên cứu là do quá trình lao động trung thc ca bn thân.
Tôi xin chu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật và lãnh đạo Hc
vin Hành chính Quc gia vLuận văn cao học này.
Đắk Lk, tháng 5 năm 2017
Tác gi
Quang Hc

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ