Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông...

  • 16/07/2019 03:29:16
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về nông nghiệp, đề tài đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ đó đề xuất những giải pháp quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.11 M, số trang : 106

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B
NI V
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BOUNMY LAOFAIDANG
QUẢN NHÀ NƯỚC
V NÔNG NGHIỆP TỈNH LUÔNG PHA BANG,
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B
NI V
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BOUNMY LAOFAIDANG
QUẢN NHÀ NƯỚC
V NÔNG NGHIỆP TỈNH LUÔNG PHA BANG,
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DN: TS. NGÔ THÚY QUỲNH
NỘI 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được
trích dẫn đầy đủ theo quy định.
Nội, ngày 10 tháng 5
năm 2017
Tác giả luận văn
BOUNMY LAOFAIDANG

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ