Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk

Đăng ngày 7/15/2019 4:51:38 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 128 | FileSize: 1.32 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, xác định những thành tựu và hạn chế trong QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hơn nữa công tác QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện.
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
……………./………………
……./……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TH MAI LAM
QUẢN NHÀ NƯỚC V GIÁO DC TIU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
HUYN KRÔNG BUK, TNH ĐĂK LĂK
LUN VĂN THC S QUN CÔNG
ĐĂK LĂK NĂM 2017
B GIÁO DC ĐÀO TO
B NI V
……………./………………IÁO
……./……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIAC
TH MAI LAM
QUẢN NHÀ NƯỚC V GIÁO DC TIU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
HUYN KRÔNG BUK, TNH ĐĂK LĂK
LUN VĂN THC S QUN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60340403
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
TS. NGUYN TH HƯỜNG
ĐĂK LĂK NĂM 2017
LI CẢM ƠN
Sau thi gian gần 2 năm hc tp và nghiên cu ti Hc vin Hành chính
quc gia, phân vin khu vc Tây Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành Luận văn
thc sQun lý công với đề tài “Quản nhà nước v giáo dc tiu hc trên
địa bàn huyn Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk”.
Tôi xin bày tscảm ơn chân thành đến quý thy, cô giáo, đặc bit là
sự hướng dn, chbo tn tình ca
TS. Nguyn Thị Hường; sự giúp đỡ ca bn
đồng nghip, và gia đình.
Tôixincảmơn ỦybannhândânhuynKrôngBuk,tỉnhĐăkLăk; Phòng
Ni vvà Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyn Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk đã cung
cp nhng tài liu có liên quan để giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Xin trân trng cảm ơn!
Tác giluận văn
Lê ThMai Lam
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
11 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, xác định những thành tựu và hạn chế trong QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hơn nữa công tác QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………./……………… BỘ NỘI VỤ ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ MAI LAM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐĂK LĂK – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………./………………IÁO BỘ NỘI VỤ ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAỤC LÊ THỊ MAI LAM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG ĐĂK LĂK – NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian gần 2 năm học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính quốc gia, phân viện khu vực Tây Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành Luận văn thạc sỹ Quản lý công với đề tài “Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk”. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo, đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của TS. Nguyễn Thị Hường; sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, và gia đình. Tôixincảmơn ỦybannhândânhuyệnKrôngBuk,tỉnhĐăkLăk; Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk đã cung cấp những tài liệu có liên quan để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Mai Lam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng Luận văn “Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk” là do bản thân tôi viết và chưa được công bố. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn đảm bảo tin cậy, chính xác và trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Tác giả luận văn Lê Thị Mai Lam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài:.........................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài........................................................3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn...........................................4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn........................5 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận văn.......5 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn..................................6 7. Kết cấu của luận văn....................................................................7 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC..............................................................................................8 1.1. Một số khái niệm cơ bản ...............................................................8 1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục ........................14 1.3. Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học......................................20 1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.................................................................32 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK................................................................................................................43 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk..........................................................43 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học của huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.............................................................................46 2.3. Kết quả, hạn chế, nguyên nhân củahạn chế trongthực hiện quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk..................................................................................................................77 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.....................................................................83 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐĂK LĂK.................................................84 3.1. Nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.............................................................................84 3.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk....................................88 3.4. Một số kiến nghị.........................................................................102 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3...................................................................109 PHẦN KẾT LUẬN............................................................................110 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ cái ghi tắt 1 CBQL 2 GD&ĐT 3 QLNN 4 GV 5 HS 6 UBND 7 TTHTCĐ 8 TCQG Chữ ghi đầy đủ Ghi chú Cán bộ quản lý Giáo dục và đào tạo Quản lý nhà nước Giáo viên Học sinh Ủy ban nhân dân Trung tâm học tập cộng đồng Trường chuẩn quốc gia DANH MỤC BẢNG Bảng 2. 1. Cơ cấu đội ngũ Cán bộ quản lý các trường tiểu học Huyện Krông Buk.......................................................................................................48 Bảng 2.2. Cơ cấu đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Krông Buk..................................................................................................................50 Bảng 2.3. Mạng lưới trường, lớp, học sinh bậc tiểu học huyện Krông Buk..................................................................................................................51 Bảng 2.4. Quy mô trường lớp các cấp học Huyện Krông Buk năm học 2015 – 2016.....................................................................................................52 Bảng 2.5. Thống kê trình độ đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Buk.................................................61 Bảng 2.6. Số liệu tình hình học môn tự chọn Huyện Krông Buk.........70 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ngay sau Cách mạng tháng 8 - 1945 thành công. Người xem việc nâng cao dân trí là “một công việccần phải thực hiện cấp tốc” đểlàmcho “mọi người Việt Nam, ai cũng đều có kiến thức để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà” [28, tr.118]. Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là đổi mới những vấn đề lớn, cốtlõi, cấpthiết, từquanđiểm,tưtưởngchỉđạođến mục tiêu, nộidung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục -đào tạo và việc thamgia của gia đình, cộngđồng, xã hộivà bản thânngười học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, giáo dục phổ thông (trong đó có giáo dục tiểu học) được Đảng và Nhà nước ta xác định là bậc học có tầm quan trọng đặc biệt góp phần hình thành và phát triển nhân cách của trẻ một cách toàn diện nhất. Ở tuổi này, trẻ em là những trang giấy trắng, trên đó cha mẹ, thầy cô giáo là những người trực tiếp vẽ lên những nét đầu tiên của cuộc đời, từ đó giúp các em phát triển những nhân tố sẵn có của bản thân. Trong các nội dung cần phát triển, việc tiếp thu những kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt là việc rất quan trọng, nhưng việc khơi dậy và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức càng hết sức cần thiết và không kém phần quan trọng. Qua đây giúp các em trở 1

Tài liệu liên quan