Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên...

  • 15/07/2019 11:51:38
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng, xác định những thành tựu và hạn chế trong QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hơn nữa công tác QLNN về giáo dục Tiểu học trên địa bàn huyện.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.32 M, số trang : 128

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
……………./………………
……./……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TH MAI LAM
QUẢN NHÀ NƯỚC V GIÁO DC TIU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
HUYN KRÔNG BUK, TNH ĐĂK LĂK
LUN VĂN THC S QUN CÔNG
ĐĂK LĂK NĂM 2017
B GIÁO DC ĐÀO TO
B NI V
……………./………………IÁO
……./……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIAC
TH MAI LAM
QUẢN NHÀ NƯỚC V GIÁO DC TIU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
HUYN KRÔNG BUK, TNH ĐĂK LĂK
LUN VĂN THC S QUN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60340403
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
TS. NGUYN TH HƯỜNG
ĐĂK LĂK NĂM 2017
LI CẢM ƠN
Sau thi gian gần 2 năm hc tp và nghiên cu ti Hc vin Hành chính
quc gia, phân vin khu vc Tây Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành Luận văn
thc sQun lý công với đề tài “Quản nhà nước v giáo dc tiu hc trên
địa bàn huyn Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk”.
Tôi xin bày tscảm ơn chân thành đến quý thy, cô giáo, đặc bit là
sự hướng dn, chbo tn tình ca
TS. Nguyn Thị Hường; sự giúp đỡ ca bn
đồng nghip, và gia đình.
Tôixincảmơn ỦybannhândânhuynKrôngBuk,tỉnhĐăkLăk; Phòng
Ni vvà Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyn Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk đã cung
cp nhng tài liu có liên quan để giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Xin trân trng cảm ơn!
Tác giluận văn
Lê ThMai Lam

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ