Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn...

  • 16/07/2019 02:56:15
  • 23 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng hội nhập.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.09 M, số trang : 120

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
PHM THANH LONG
QUẢN NHÀ NƯỚC V DU LCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
ĐẮK LK - NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
PHM THANH LONG
QUẢN NHÀ NƯỚC V DU LCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HỌC: TS. ĐỖ TH KIM TIÊN
ĐẮK LK - NĂM 2017
LI CẢM ƠN
Trong sut thi gian hc tp và hoàn thành Luận văn này, em đã nhận
được sự hướng dn nhit tình, stn tụy giúp đỡ ca quý thy giáo, cô giáo,
các anh chvà các bn hc viên ca Hc vin Hành chính.
Em xin gi li cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Phân vin Tây nguyên,
Khoa đào tạo và Bồi dưỡng thuc Phân vin và ThS. Nguyn ThNghlà giáo
viên chnhim lớp HC20.TN7 đã tạo mọi điều kin thun lợi giúp đỡ em
trong quá trình hc tp và hoàn thành Luận văn.
Em xin gi li cảm ơn chân thành với tình cm sâu sc nhất đến TS.
Đỗ Th Kim Tiên đã hết lòng hướng dn, giúp đỡ, động viên và to mọi điều
kin thun li cho em trong quá trình hc tp và hoàn thành Luận văn tốt
nghip.
Mặc dù đã hết sc cgng trong quá trình thc hiện nhưng Luận văn
không thtránh khi nhng thiếu sót. Kính mong nhận được squan tâm,
đóng góp ý kiến ca quý thy giáo, cô giáo, các anh chvà các bn hc viên.
Em xin chân thành cảm ơn và xin gửi li chào kính trng!
Hc viên
Phm Thanh Long

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ