Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai...

  • 16/07/2019 03:40:59
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của Gia Lai, đề xuất được phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.67 M, số trang : 116

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../……….
……./……
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRN TRUNG K
QUẢN NHÀ NƢỚC V DU LCH
TI TNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
ĐẮK LẮK, NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../……….
……./……
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRN TRUNG K
QUẢN NHÀ NƢỚC V DU LCH
TI TNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Mã số: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC: TS. ĐINH KHẮC TUN
ĐẮK LẮK, NĂM 2017
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nhng nội dung và số liu trong luận văn này do
tôi tự nghiên cứu, khảo sát và thực hin. Nội dung nghiên cứu và kết quả trình bày
trong Luận văn là trung thực.
Đắk Lắk, ngày 07 tháng 3 năm 2017
Tác gi
Trn Trung K
LỜI CẢM ƠN

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ