Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai

Đăng ngày 7/15/2019 8:40:59 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 116 | FileSize: 2.67 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai. Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của Gia Lai, đề xuất được phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay.
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../……….
……./……
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRN TRUNG K
QUẢN NHÀ NƢỚC V DU LCH
TI TNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
ĐẮK LẮK, NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../……….
……./……
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRN TRUNG K
QUẢN NHÀ NƢỚC V DU LCH
TI TNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Mã số: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC: TS. ĐINH KHẮC TUN
ĐẮK LẮK, NĂM 2017
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nhng nội dung và số liu trong luận văn này do
tôi tự nghiên cứu, khảo sát và thực hin. Nội dung nghiên cứu và kết quả trình bày
trong Luận văn là trung thực.
Đắk Lắk, ngày 07 tháng 3 năm 2017
Tác gi
Trn Trung K
LỜI CẢM ƠN
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai. Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của Gia Lai, đề xuất được phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………../………. BỘ NỘI VỤ ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG KỲ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………../………. BỘ NỘI VỤ ……./…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG KỲ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐINH KHẮC TUẤN ĐẮK LẮK, NĂM 2017 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ những nội dung và số liệu trong luận văn này do tôi tự nghiên cứu, khảo sát và thực hiện. Nội dung nghiên cứu và kết quả trình bày trong Luận văn là trung thực. Đắk Lắk, ngày 07 tháng 3 năm 2017 Tác giả Trần Trung Kỳ LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn này, tôi nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, góp ý nhiệt tình từ quý thầy cô học viện hành chính quốc gia. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tiến sĩ Đinh Khắc Tuấn đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, hƣớng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn quý anh, chị Sở Kế hoạch – Đầu tƣ tỉnh Gia Lai, phòng nghiệp vụ du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Cục Thốn kê Gia Lai đã tạo điều kiện cho tôi điều tra khảo sát để có dự liệu viết luận văn. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thành luận văn bằng tất cả nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc những đóng góp quý báu của quý thầy cô và các bạn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU.................................................................................................................. ..1 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn……………………………....2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.................................................. ..4 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn...................................................... ..5 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn ............................. .5 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn........................................................... 6 7. Kết trúc của Đề tài nghiên cứu.....................................................................6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH............................................................... .8 1.1. Khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch……………………………………..8 1.2. Quản lý nhà nƣớc về du lịch của chinh quyền cấp tỉnh....................................11 1.3. Kinh nghiệm Quản lý nhà nƣớc về du lịch của các tỉnh, thành phốvà một số bài học cho công tác Quản lý nhà nƣớc về du lịch của Gia La………………………..15 Tiểu kết chƣơng I…………………………………………………………………..24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LA………………………………….25 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 đến 2015.......................................................................................... 25 2.2. Tóm tắt kết quả đạt đƣợc và hạn chế của thực trạng phát triển du lịch tỉnh Gia Lai trong thời gian qua ............................................................................................ 44 2.3. Thực trạng quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 đến nay……………………………………………………………………………..45 2.4. Đánh giá chung về quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai……………………………………………………………………………...54 Tiểu kết chƣơng II………………………………………………………………….63 Chƣơng 3 : PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH GIA LAI 3.1.Dự báo phát triển ngành du lịch và quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.................................................64 3.2. Các giải pháp cơ bản hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về du lịch tại tỉnh Gia Lai……………………………………………………………………………….…75 Tiểu kết chƣơng III……………………………………………………….......99 KẾT LUẬN……………………………………………………………..…...100 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu 1 APEC 2 CP 3 CSVC-KT 4 DNNN 5 EU 6 KCHT 7 GDP 8 GDP 9 HĐND 10 NSNN 11 QH 12 QLNN 13 UBND 14 UNWTO 15 UNESCO 16 VAT 17 WTO Nguyên nghĩa Hiệp hội kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng Chính phủ Cơ sở vật chất kỷ thuật Doanh nghiệp nhà nƣớc Liên minh châu âu Kết cấu hạ tầng Tổng sản phẩm trong nƣớc Tổng sản phẩm trong tỉnh Hội đồng nhân dân Ngân sách nhà nƣớc Quốc Hội Quản lý nhà nƣớc Uỷ ban nhân dân Tổ chức du lịch thế giới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc Thuế giá trị gia tăng Tổ chức Thƣơng mại thế giới DANH MỤC BẢNG MẪU

Tài liệu liên quan