Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý Nhà nước về cấp giấy chứng nhận...

  • 16/07/2019 03:37:26
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2014 đến năm 2016, rút ra những thành tựu, hạn chế trong quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế và đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.34 M, số trang : 108

Chi tiết

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BNI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRN MNH TUN
QUẢN NHÀ NƯỚC V CP GIY CHNG NHN QUYN S
DỤNG ĐẤT T THC TIN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: QUN LÝ CÔNG
MÃ S: 60 34 04 03
ĐẮK LK - NĂM 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BNI V
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRN MNH TUN
QUẢN NHÀ NƯỚC V CP GIY CHNG NHN QUYN S
DỤNG ĐẤT - T THC TIN TỈNH ĐẮK NÔNG
LUẬN VĂN THẠC
CHUYÊN NGÀNH: QUN LÝ CÔNG
MÃ S: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS.TS. TRN TH CÚC
ĐĂK LẮK - NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu ca riêng tôi. Các s
liệu, tư liệu được sdng trong Luận văn là trung thực, có ngun gc và xut
xrõ ràng. Nhng kết qukhoa hc ca Luận văn chưa được công btrong
bt kcông trình nào.
Vy tôi viết Lời cam đoan này đề nghHc Vin hành chính Quc gia
xem xét để tôi có thbo vLuận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đắk Lk, ngày ... tháng .... năm 2017
Hc viên
Trn Mnh Tun

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ