Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên...

  • 16/07/2019 03:33:00
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa kiến thức QLNN về ATTP, phân tích thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.96 M, số trang : 136

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI - NĂM 2017
1
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN HỒNG QUÂN
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN THỰC
PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:
60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN TRỊNH ĐỨC HƢNG
NỘI - NĂM 2017
2
LỜI CAM ĐOAN
Em cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là xác thực và có nguồn gốc rõ
ràng. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.
Nội, ngày
tháng
năm 2017
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
Nguyễn Hồng Quân
3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ