Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến...

  • 16/07/2019 03:30:24
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của đề tài là nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại Sở Y tế Hà Nội hiện nay qua thực tiễn hoạt động của Sở Y tế Hà Nội, đề xuất các nguyên tắc và phương pháp cụ thể để đánh giá và nâng cao chất lượng công tác quản lý văn bản đi, đến; tạo ra cơ sở pháp lý cho sự đảm bảo và tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu quả pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh cải cách hành chính hiện nay đối với công tác quản lý hành chính tại Sở Y tế Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.74 M, số trang : 99

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN MINH HUYỀN
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN
VĂN BẢN ĐI, ĐẾN TẠI SỞ Y TẾ NỘI
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI, 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN MINH HUYỀN
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN
VĂN BẢN ĐI, ĐẾN TẠI SỞ Y TẾ NỘI
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:
60340403
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. Đặng Thành
NỘI - NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi trên cơ
sở hướng dẫn của TS. Đặng Thành Lê. Nội dung thông tin số liệu trong luận
văn là trung thực. Tài liệu tham khảo được sử dụng là những tài liệu đã được
công bố.
Hà Nội ngày
tháng
năm 2017
Người cam đoan
Trần Minh Huyền

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ