Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một...

  • 16/07/2019 03:25:27
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, để từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.94 M, số trang : 129

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ
NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LƯƠNG THỊ THU HUỲNH
CI CÁCH TH TC HÀNH CHÍNH THEO
CHẾ MT CA LIÊN THÔNG TI Y BAN
NHÂN DÂN THÀNH PH LẠNG SƠN,
TNH LẠNG SƠN
LUẬN VĂN THẠC
QUẢN CÔNG
NỘI 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ
NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LƯƠNG THỊ THU HUỲNH
CI CÁCH TH TC HÀNH CHÍNH THEO
CHẾ MT CA LIÊN THÔNG TI Y BAN
NHÂN DÂN THÀNH PH LẠNG SƠN,
TNH LẠNG SƠN
LUẬN VĂN THẠC QUẢN NG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ
NỘI 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết
luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình
nào.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
Lương Thị Thu Huỳnh

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ