Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đăng ngày 7/15/2019 8:36:17 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 112 | FileSize: 2.45 M | File type: PDF
Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học cải cách cải cách hành chính nhà nước; Thực trạng cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
…………/…………
…………/…………
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
NỘI 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
…………/…………
…………/…………
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CHU XUÂN KHÁNH
NỘI- NĂM 2017
Thùy Lan
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học cải cách cải cách hành chính nhà nước; Thực trạng cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA …………/………… NGUYỄN THÙY LAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA …………/………… NGUYỄN THÙY LAN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CHU XUÂN KHÁNH HÀ NỘI- NĂM 2017 Thùy Lan Hội ỹ năm 2017 BMHC CCHC CNTT : Công nghệ thông tin HĐND MTTQ : Mặt trận tổ quốc TTHC THCS UBND : XHCN MỤC LỤC MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài...........................................4 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn..........................................................7 4. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu:.......................................................7 5. Phƣơng pháp 6. nghiên cứu..................................8 ......................................................8 7. Kết cấu của luận văn...............................................................................9 Chƣơng 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC.............................................................................................................10 1.1. Nhận thức chung về cải cách hành chính 1.1.2. Sự cần thiết phải cải cách hành chính .......................10 ............................10 ......................10 1.1.3. Những đặc trưng của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam...............................................................................................14 1.1.4. tiêu, của cải cách hành chính .....................................................................17 1.2. Cải cách hành chính nhà nƣớc tại Đơn vị hành chính quận .........20 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND quận........20 1.2.2. Nội dung cải cách hành chính nhà nước tại đơn vị hành chính quận ........................................................................................................22 1.3. Kinh nghiệm cải cách hành chính nhà nƣớc của các quận trong nƣớc............................................................................................................30 1.3.1 Kinh nghiệm cải cách hành chính nhà nước tại Quận Hà Đông, TP Hà Nội...............................................................................................30 1.3.2. Kinh nghiệm cải cách hành chính nhà nước tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh.................................................................................... 32 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Quận Đống Đa – TP Hà Nội............33 Kết luận chƣơng 1.....................................................................................36 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.................37 2.1. Khái quát chung về quận Đống Đa – thành phố Hà Nội................37 2.1.1. Đặc điểm tựnhiên quận Đống Đa – thành phố Hà Nội37 2.1.2. Tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng........37 2. nh hưởng của tình h nh kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng đến cải cách hành chính a – thành phố Hà Nội..............................................................................................41 2.1.4.Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của UBND quận Đống Đa – thành phố Hà Nội................................................................................42 2.2. Thực trạng cải cách hành chính ở quận Đống Đa – thành phố Hà Nội...............................................................................................................46 2.2.1 Cơ sở pháp lý t chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại quận Đống Đa – thành phố Hà Nội.................................................46 2.2.2. Quá trình t – thành phố Hà Nội......................................................47 2.2.3. i quận Đống Đa – thành phố Hà Nội..........................................................................50 2.3. Đánh giá chung việc thực hiện cải cách hành chính nhà nƣớc tại quận Đống Đa – thành phố Hà Nội .........................................................60 2.3.1. Ưu điểm và hạn chế của cải cách hành chính nhà nước tại quận Đống Đa – thành phố Hà Nội................................................................60 2.3.2. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.......................................63 Kết luận chƣơng 2.....................................................................................66 Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI...........................................................................................................67 3.1 hƣớng, yêu cầu của cải cách hành chính nhà nƣớc ở quận Đống Đa – thành phố Hà Nội đến năm 2020.............................67 3.1.1 Định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ của cải cách hành chính nhà nước đến năm 2020................................................................................67 3.1.2. Định hướng , yêu cầu, nhiệm vụ của cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa – thành phố Hà Nội đến năm 2020: ...............77 3.2. Đề xuất một số pháp đẩy mạnh cải hành chính nhà nƣớc tại quận Đống Đa – thành phố Hà Nội..........................................82 3.2.1 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ..........................82 3.2.2 N cải cách thể chế nhà nước .....82 3.2.3 Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực hiện...........83 3.2.4 ổi mới nâng cao chất lượng cán bộ, công chức...84 3.2.5 G ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong CCHC......................................................................................................85 3.2.6 Triển khai sâu rộng luật tổ chức Chính quyền địa phương trong địa bàn Quận..................................................................87 3.3 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nƣớc tại quận Đống Đa – thànhphố Hà Nội............................................................88 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ ngành có liên quan:..89 3.3.2 Đối với 3.3.3 Đối với ................................................90 ng Đa – thành phố Hà Nội ..................91 Kết luận chƣơng 3.....................................................................................93 KẾT LUẬN....................................................................................................94 DA .....................................................96 . HỆ THỐNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA, HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ 2012-2016 ...............99 . BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH............................................................................................100 . BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẦU TƢ, CẢI TẠO, XÂY MỚI TRỤ SỞ...............................................................................................101 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền hành chính nhà nước là một bộ phận rất quan trọng của bộ máy Nhà nước. Nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật. N tại cần phải hội đủ các yếu tố sau: Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính; Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực hiện quyền hành pháp; Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nền hành chính; Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính. Từ năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống người dân trên mọi miền đất nước từng bước được nâng cao, an sinh xã hội từng bước được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại rất nhiều thách thức mà nước ta cần phải đối phó trong giai đoạn tiếp theo của công cuộc đổi mới, trong đó nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đã tồn tại từ rất lâu, ngoài ra là hàng loạt vấn đề mới phát sinh từ quá trình mở cửa nền kinh tế và chuyển dần từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường cần phải được giải quyết một cách tích cực và có hiệu quả. Đồng thời, việc môi trường đầu tư tại một số nước láng giềng trong khu vực đang thay đổi dẫn đến sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân thế giới đến Việt Nam tăng cao, nhất là sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 1 (WTO) khiến cho nhu cầu về một nền hành chính công năng động, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết. Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng đã có nhiều nghị quyết về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân với trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Cải cách hành chính nhà nước được tiến hành với mục tiêu tổng quát là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các mục tiêu chung, đó là: Cải cách hành chính nhà nước nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày một hoàn thiện, giải phóng lực lượng sản xuất; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Cải cách hành chính nhà nước phải hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch và vững mạnh, hiện đại, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, hiệu lực và hiệu quả. Cải cách chính nhà nước gắn liền với việc đảm bảo thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”... Như vậy, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải xem cải cách hành chính nhà nước là khâu đột phá, là trọng tâm công tác, thúc đẩy 2 phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính nhà nước phải được tiến hành đồng bộ trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị; phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức. Nền hành chính được tổ chức thành một hệ thống thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm tính minh bạch, công khai, chế độ trách nhiệm rành mạch; cơ quan hành chính và cán bộ, công chức chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phục vụ nhân dân. Quận Đống Đa là một quận đông dân nhất trong số các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Số lượng dân cư và tổ chức doanh nghiệp theo đó cũng nhiều nhất trong số các quận, huyện. Trên thực tế, cơ cấu và thủ tục hành chính lại rườm rà, gây phiền phức cho dân, xa rời quyền lợi người dân. Một giấy phép đầu tư trong nước có khi phải nhiều cửa, muốn công chứng một giấy tờ gì đó phải xếp hàng cả buổi, không lấy được kết quả ngay, tiền lương của chúng ta quá lạc hậu so với nhu cầu thực tế. Từ đó, dẫn đến tham nhũng và tham nhũng cả thời gian để làm việc riêng….. - Thành phố Hà Nội - Thành phố Hà Nội Bộ máy hành chín chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp chưa rõ ràng, chưa phù hợp với cơ chế thị trường; Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều điều rườm rà, nặng nề. Kỷ cương quản lý không nghiêm. Nạn lãng phí, tham nhũng không 3 bị đẩy lùi, thậm chí có xu hướng trầm trọng; Bộ máy vẫn còn cồng kềnh. Phương thức quản lý vừa quan liêu vừa phân tán. Không nắm hết được yêu cầu của dân; Cơ chế tài chính không thích hợp ông chức còn nhiều người yếu kém về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chưa tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới, xử lý tình huống phức tạp còn lúng túng. Từ những bức xúc nêu trên dẫn đến phải cải cách nền hành chính nhà nước. Do đó, tôi chọn đề tài “Cải cách hành chính nhà nƣớc ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài tôi nêu ra một số Một là, một số sách chuyên khảo về cải cách hành chính: Sách Cải cách hành chính ở Thành phố Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2003. -. Giới thiệu quá trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố; Một số chủ trương lớn và một số kết quả công tác cải cách hành chính từ năm 1994 đến nay. Sách Quy định mới về cải cách hành chính nhà nƣớc. - H. : Chính trị quốc gia, 2007 - Nội dung giới thiệu: Các văn bản pháp luật mới được ban hành từ tháng 10/2006 đến đầu năm 2007 nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước: Gồm các quyết định; Nghị định thông tư quy định về cải cách thể chế; Quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Về cải cách tài chính công. Hai là, Một số bài báo cụ thể về cải cách hành chính: Bài viết của tác giả Thang Văn Phúc “Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc - Cải cách hành chính vấn đề cấp thiết để đổi mới bộ máy nhà nƣớc”: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2004. với nội 4

Tài liệu liên quan