Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa,...

  • 16/07/2019 03:36:17
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học cải cách cải cách hành chính nhà nước; Thực trạng cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.45 M, số trang : 112

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
…………/…………
…………/…………
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
NỘI 2017
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
…………/…………
…………/…………
NGUYỄN THÙY LAN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC
QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. CHU XUÂN KHÁNH
NỘI- NĂM 2017
Thùy Lan

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ